CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

Digital repository of ITS SASA

Konferencije i izdavaštvo

 

Institut tehničkih nauka SANU i njegov Centar za nauku i inženjerstvo materijala je bio inicijator formiranja i stožer Društva za istraživanje materijala Srbije (www.mrs-serbia.org.rs) koje okuplja najeminentnije istraživače i institucije iz oblasti nauke i inženjerstva materijala u zemlji i koje je do sada organizovalo šesnaest konferencija (1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. i 2014. godine). U toku je organizacija Sedamnaeste YUCOMAT 2015 konferencije koja će se održati od 31. avgusta-4. septembra 2015. godine u Herceg Novom. Od 2011. godine Institut tehničkih nauka SANU više zvanično nije jedan organizatora ovih konferencija, ali istraživači njegovog Centra za nauku i inženjerstvo materijala su inkorporirani u Predsedništvo Društva i Organizacioni i Tehnički odbor konferencija.

Zbornike odabranih radova sa prvih osam Konferencija publikovao je Trans. Tech. Publications, Zurich, Switzerland u ediciji Mat. Sci. Forum (Vol. 214, 282-283, 351, 413, 453-454, 494, 518 i 555), dok su zbornici sledeće četiri konferencije štampani u časopisima sa SCI liste: Materials and Manufacturing Processes Vol.23, 6 (2008) 547-623 and Vol.24, 10&11 (2009) 1051-1228, Surface Engineering Vol.24, 4 (2008) 247-275, Acta Physica Polonica A Vol.115, 4 (2009) 759-846, Vol.117, 5 (2010) 727-883, and Vol. 120, 2 (2011); International Journal of Modern Physics B Vol.24, 6 & 7 (2010) 655-834.

Prva YUCOMAT 1995, 18-22. septembar, Herceg Novi
Advanced Materials for High Technology Applications
Materials Science Forum Vol.214 (1996) 1-272

Druga YUCOMAT 1997, 15-19. septembar, Herceg Novi
Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vols.282-283 (1998) 1-354

Treća YUCOMAT 1999, 20-24. septembar, Herceg Novi
Trends in Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vol.352 (2000) 1-282

Četvrta YUCOMAT 2001, 10-14. septembar, Herceg Novi
Contemporary Studies in Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vol.413 (2003) 1-274

Peta YUCOMAT 2003, 15-19. septembar, Herceg Novi
Progress in Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vols.453-454 (2004) 1-571

Šesta YUCOMAT 2004, 13-17. septembar, Herceg Novi
Progress in Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vol.494 (2005) 1-574

Sedma YUCOMAT 2005, 12-16. septembar, Herceg Novi
Recent Developments in Advanced Materials and Processes
Materials Science Forum Vol.518 (2006) 1-572

Osma YUCOMAT 2006, 4-8. septembar, Herceg Novi
Research Trends in Contemporary Materials Science
Materials Science Forum Vol.555 (2007) 1-576

Deveta YUCOMAT 2007, 10-14. septembar, Herceg Novi
Materials and Manufacturing Processes Vol.23, 6 (2008) 547-623
Surface Engineering Vol.24, 4 (2008) 247-275

Deseta YUCOMAT 2008, 8-12. septembar, Herceg Novi
Materials and Manufacturing Processes Vol.24, 10&11 (2009) 1051-1228
Acta Physica Polonica A Vol.115, 4 (2009) 759-846

Jedanaesta YUCOMAT 2009, 31. avgust – 4. septembar, Herceg Novi
Acta Physica Polonica A, 117, 5 (May 2010) 721-884
International Journal of Modern Physics B, 24, 6-7 (2010) 655-834

Dvanaesta YUCOMAT 2010, 6-10. septembar, Herceg Novi
Acta Physica Polonica A, 120, 2 (August 2011) 209-348

U saradnji sa Društvom za istraživanje materijala Srbije, Institut je takođe organizovao pet Seminara mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo materijala od 2002-2006. godine, koji su prerasli u Konferencije, njih 8 od 2007-2014. godine, od kojih su poslednjih pet međunarodnog karaktera, na službeno engleskom jeziku. Skupovi se tradicionalno održavaju svake godine u decembru u SANU. Osnovni cilj ovih skupova je da okupi mlade istraživače (do 35 godina starosti) iz ove oblasti i da im priliku da prikažu svoja najnovija istraživanja i rezultate pred svojim kolegama, mentorima i rukovodiocima projekata, kao i da se međusobno upoznaju i kroz isključivo usmena izlaganja vežbaju za konferencije sa većim brojem iskusnijih učesnika. Odabrani radovi sa konferencije se štampaju u renomiranim domaćim časopisima. Ove konferencije su proistekle kao proširenje akcije nagrađivanja najboljih magistarskih i doktorskih teza odbranjenih između dve YUCOMAT konferencije Društva, kao i najboljih usmenih i posterskih izlaganja mladih istraživača na samim konferencijama, što traje još od 1999. godine. Želja je bila da se stimuliše i inspiriše rad novih naraštaja istraživača koji rade u našoj sredini, kao i održavanje čvrstih veza sa mladima koji su već napustili zemlju.

Prvi seminar mladih naučnika – Nauka i inženjerstvo novih materijala
26. decembar 2002., Beograd 

Drugi seminar mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
29. decembar 2003., Beograd

Treći seminar mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
20. decembar 2004., Beograd

Četvrti seminar mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
26. decembar 2005., Beograd

Peti seminar mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
25-26. decembar 2006., Beograd

Šesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
24-26. Decembar 2007, Beograd

Sedma konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
22-24. decembar 2008., Beograd

Osma konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala
21-23. decembar 2009., Beograd

Deveta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (Ninth Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering) 
20-22. decembar 2010., Beograd

Deseta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (Tenth Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering) 
21-23. decembar 2011., Beograd

Jedanaesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala i Prva evropska konferencija mladih istraživača o skladištenju hidrogena (The Joint Event of the Eleventh Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering and The First European Early Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage) 
3-5. decembar 2012., Beograd

Dvanaesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (Twelfth Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering) 
11-13. decembar 2013., Beograd

Trinaesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (Thirteenth Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering) 
10-12. decembar 2014., Beograd

Od 2010. godine Institut je postao jedan od tri suorganizatora godišnje međunarodne konferencije ModTech, zajedno sa Fakultetima za tehnologije u proizvodnji mašina Tehničkog univerziteta «Đorđe Asači» iz Iasija u Rumuniji i Tehničkog univerziteta Moldavije iz Čisinau (Departments of Machine Manufacturing Technologies of the "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, Romania and Technical University of Moldova from Chisinau). Od tada su održane tri konferencije:

ModTech 2010, 20–22. maj, Slanic-Moldova, Rumunija (http://www.modtech.ro/2010/)

ModTech 2011, 25-27. maj, Čisinau, Moldova (http://www.modtech.ro/2011/)

ModTech 2012, 24-26. maj, Sinaia, Rumunija (http://www.modtech.ro/)

 

Od 2012. godine Institut je suorganizator godišnjih međunarodnih konferencija Srpskog keramičkog društva. Od tada su održane tri konferencije, a četvrta je u pripremi.

Prva međunarodna konferencija Srpskog keramičkog društva (The First Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application), 10-11. maj 2012. godine, Beograd

II međunarodna konferencija Srpskog keramičkog društva, Advanced Ceramics and Applications II: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 30.9.-01.10.2013., Beograd

III međunarodna konferencija Srpskog keramičkog društva, Advanced Ceramics and Applications III: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 29.09.-01.10.2014., Beograd

Institut tehničkih nauka SANU, osim Knjiga apstrakata i Zbornika YUCOMAT konferencija i seminara i konferencija mladih istraživača, povremeno štampa knjige svojih saradnika i drugih renomiranih autora iz oblasti tehničko-tehnoloških i prirodnih nauka (http://www.itn.sanu.ac.rs/monografije.html). Naročito izdvajamo sledeće naslove iz poslednjeg perioda:

Dragan P. Uskoković & Nenad L. Ignjatović, “Calcium Phosphate Ceramics–Bioresorbable Polymer Composite Biomaterials, From Synthesis to Applications (1999–2007)”, Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Beograd, Serbia, 2007, 406.

Dragan Uskoković, Dejan Raković (urednici), Biomaterijali, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, 2010, 868 

Najznačajniji naučni i stručni radovi Nikole Hajdina : u komentarima inostrane literature : u čast osamdeset pet godina života / Dragoslav Šumarac, Bratislav Stipanić, Nenad Marković. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 2008, 79

Nikola Hajdin: the most important scientific and professional accomplishments in foreign literature commentaries : on the occasion of his eighty-fifth birthday / Dragoslav Šumarac, Bratislav Stipanić, Nenad Marković ; [translated by Ksenija Nikčević, Biljana Velašević]. – Belgrade : Institute of Technical Science of SASA, 2010, 87 

Akademik Nikola Hajdin predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti : intervjui i izjave 2001-2012 / priredio Dejan Masliković. - Beograd : Institut tehničkih nauka SANU, 2014 (Beograd : SANU). - 117 str.

 

Saradnici Instituta su angažovani i kao urednici i recenzenti u mnogim međunarodnim i domaćim časopisima.

Dr Olivera Milošević
je Associate Editor časopisa International Journal of Modern Manufacturing Technologies (ISSN 2067-3604), Guest Editor specijalnog broja „ EUROMAT 2013“ časopisa Advanced Powder Technology, 2014, Elsevier, Volume 25, Issue 5, Pages 1399-1660 (September 2014); recenzent: CrystEngCommun, Applied Physics A, Advanced Powder Technology, Bull Chem Soc Japan, JAlloysCompounds, Solid State Sci, RSC Advances.

Dr Miodrag Zdujić je recenzent časopisa Journal of Magnetism and Magnetic Materials (4 recenzije u 2014. godini).

Prof. dr Nenad Ignjatović je član uređivačkih odbora časopisa Tehnika-Novi materijali i Journal of Applied Chemistry i recenzent časopisa Arabian Journal of Chemistry, Arhiv za farmaciju, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Tehnika – Novi materijali, The Scientific World Journal, Materials Chemistry and Physics, Environmental Engineering and Management Journal, Processing and Application of Ceramics, Materials Letters.

Dr Branimir Jugović je član naučnog odbora časopisa Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering.

Dr Lidija Mančić je član Uređivačkog odbora načnog časopisa Bakar i The Scientific World Journal: Material Science, i recenzent časopisa Journal of Nanoparticle Research, Applied Surface Sciences, Material Chemistry and Physic, Materials Characterization, Advanced Powder Technology, Science of Sintering.

Dr Tomislav Trišović je član Uređivačkog odbora časopisa EMIT (Economics Management Information Technology).

Dr Nina Obradović učestvuje u uređivanju međunarodnog časopisa Science of Sintering i recenzent je za časopise Journal of Alloys and Compounds, Science of Sintering, itd.

Dr Magdalena Stevanović recenzira za časopise: ACS Applied Materials & Interfaces, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Electrochemistry Communications, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Materials Research Bulletin, International Journal of Nanomedicine, New Journal of Chemistry, Powder Technology, Food and Chemical Toxicology, Journal of Nanobiotechnology, Langmuir.

Dr Smilja Marković je urednik knjige "13th Young Researchers’ Conference - Materials Science and Engineering: Program and the Book of Abstracts", gostujući urednik svesaka 2 i 3 časopisa Tehnika – Novi materijali (u kojima su objavljeni radovi sa 12YRC), a recenzirala je za časopise Materials Science and Engineering C, Tehnika – Novi materijali, Journal of the Serbian Chemical Society.

Dr Dragana Jugović je recenzirala za časopise Journal of Power Sources (IF 5.211), Electrochimica Acta (IF 3.832), Ionics (IF 1.836).

Dr Zoran Nikolić je recenzirao za časopis Energy Efficiency.

Dr Nebojša Labus je recezent časopisa International Journal of Applied Ceramic Technology i Science of Sintering.

Mr Branko Karan je recenzirao za International Journal of Humanoid Robotics i International Journal of Computer Vision and Robotics.

Dr Suzana Filipović je recezent časopisa Science of Sintering.

Dr Miodrag Lukić je recenzent za Journal of the American Ceramic Society.

 

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti