CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

Digital repository of ITS SASA

 

Dr Magdalena M. Stevanović (devoj. Radić), dipl.fiz.hem.

Magdalena Radic Stevanovic

email: magdalena.stevanovic@itn.sanu.ac.rs
tel. +381 11 2651-067

 

 

Digital repository of ITS SASA

 

Rođena je 4 . avgusta 1974. godine u Beogradu. Završila je Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu 2002. godine sa temom Određivanje hormona štitne žlezde metodom radioimunološke analize sa različitim sistemima za odvajanje slobodne od vezane radioaktivnosti. Upisala je poslediplomske studije na istom fakultetu 2003. godine, a januara 2005. je prijavila magistarsku tezu pod nazivom Dobijanje, morfologija i struktura prahova poli-laktid-ko-glikolida i biokompozita poli-laktid-ko-glikolid/bifazni kalcijum fosfat. Magistrirala jula 2006. i stekla naziv magistra fizičkohemijskih nauka. U decembru 2007. odbranila je doktorsku disertaciju na Fakultetu fizičke hemije (naslov teze: Sinteza, karakterizacija i degradacija poli(DL-laktid-ko-glikolid) nanosfera koje sadrže askorbinsku kiselinu). U zvanje naučnog saradnika izabrana je 2008, a u zvanje višeg naučnog saradnika 2012. godine.

Oblasti interesovanja: nanomaterijali, nanomedicina, kontrolisana dostava lekova, biomakromolekuli, polimeri, koloidi, nanočestice srebra, viramini rastvorljivi u vodi

Član je organizacije Controlled Release Society (CRS).

Recenzent je sledećih međunarodnih časopisa: Nanotechnology, Langmuir, Journal of Biomaterials Science: Polymer Edition, Biomedical Materials, Materials Research Bulletin, Science of Advanced Materials, Physica Scripta, Nanomedicine-UK, Journal of Hazardous Materials, ACS Applied Materials and Interfaces, Macromolecular Chemistry & Physics, BioInorganic Reaction Mechanisms itd., i domaćih časopisa Hemijska industrija,i Tehnika – Novi materijali.

Zaposlena je u Institutu od 2003. godine.

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti