CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Dr Miodrag V . Zdujić
Dr Miodrag Zdujic

email: miodrag.zdujic@itn.sanu.ac.rs

 

Biografija

Dr Miodrag Zdujić, dipl. inž. rođen je 12. aprila 1954. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nakon toga upisao je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek Hemijsko inženjerstvo, na kome je diplomirao 1980. godine. Od 1982. godine dr Miodrag Zdujić radi u Institutu tehničkih nauka SANU, gde je i sada zaposlen u zvanju naučni savetnik. Magistarski rad „Proučavanje dobijanja metalnih prahova centrifugalnim raspršivanjem“ odbranio je 1986. godine u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju „Strukturne i termijske karakteristike mehanohemijski tretiranih metalnih prahova“ odbranio je 1996. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu od oktobra 1988. do marta 1990. godine boravio je kao stipendista japanske vlade na Kjoto univerzitetu, Fakultet za nauku i tehnologiju metala, gde je radio na problematici dobijanja novih materijala postupkom mehaničkog legiranja.

Sve vreme svog rada u Institutu dr Miodrag Zdujić je bio uključen u projekte naučnih istraživanja finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U poslednjem periodu radi na projektu „Nanostrukturni funkcionalni i kompozitni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima”. Opus naučno-istraživačkog rada dr Miodraga Zdujića uglavnom pripada oblasti nauke o materijalima, prvenstveno problematici dobijanja metalnih i keramičkih prahova i ispitivanju procesa koji se odigravaju tokom mehanohemijskog tretmana.

Bio je urednik časopisa Hemijska industrija u periodu od 2006. do jula 2012. godine. Član je Srpskog hemijskog društva, Društva fizikohemičara Srbije i Saveza hemijskih inženjera.

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti