CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Prof. Dr Nenad L. Ignjatović
Dr Nenad Ignjatovic

e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

  • Biografija

Najznačajniji rezultati:

Publons

 

Biografija

Rođen je 12. oktobra 1967. godine u Smederevskoj Palanci. Završio je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu 1994. godine. Magistrirao je 1996. na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu sa temom Izučavanje uslova za dobijanje adheziva iz sojinog brašna. Doktorirao je 2001.god. na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu sa temom Sinteza i dizajniranje strukture i osobina hidroksiapatit-polilaktid kompozitnih biomaterijala. Izabran je u zvanje naučnog saradnika 2002. godine u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd. Izabran je u zvanje višeg naučnog saradnika 2005. godine u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“. Januara 2007 izabran u zvanje profesora na Medicinskom fakultetu u Nišu. U zvanje naučnog savetnika izabran je 2010. godine. Dopisni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2012. godine.

Bio je član Organizacijskog odbora YUCOMAT konferencija od 1997. do 2008. godine, a od 2008. je član Predsedništva Društva za istraživanje materijala Srbije. Od 2002. do 2012. godine bio je predsednik Organizacionog i Naučnog odbora godišnjih Konferencija mladih istraživača „Nauka i inženjerstvo novih materijala".

Tokom rada na šumarskom fakultetu 1995/1996, njegova istraživanja bila su usmerena u pravcu dobijanja lepkova iz bio-izvora što je za rezultat imalo patent koji je nagrađen zlatnom medaljom od strane Jugoslovenskog društva pronalazača i inovatora  1997. godine. Od marta 1997. godine, do danas, zaposlen je u Institutu tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti kao istraživač u oblasti nauke o materijalima/biomaterijalima. Od strane Privredne komore Beograda 2001. godine dobio je nagradu za najbolju doktorsku disertaciju.

Od 2001. godine do danas gostujući je predavač u istraživačkoj stanici Petnica na programima inovacije znanja iz oblasti biomaterijala. Bio je Academic Visitor na Oxford University, Department of Materials u 2005. Tokom 2007. bio je član ACS Jadranske delegacije u SAD-u. Na osnovu postignutih rezultata u oblasti biomaterijala za rekonstrukciju koštanog tkiva dobio je nagradu grada Beograda za prirodno-tehničke nauke 2008. godine. U periodu od 2012. do 2014. imao je status nacionalnog eksperta Srbije za bio-nano nauke u centru Evropske komisije u Ispri (JRC, Italija).

Urednik je jedanaest zbornika radova i kourednik jedne međunarodne monografije. Kao autor ili koautor objavio je više od 300 bibliografskih jedinica različitih kategorija (ISI i ne-ISI publikacija) od kojih se 72 mogu naći u Scopus bazi podataka sa citiranošću više od 1000 puta (h = 16).

Član je uređivačkih odbora časopisa Tehnika - Novi materijali, Nanoscience and Nanometrology, Oriental Journal of Chemistry, Journal of Chemistry (Materials Chemistry).

Recenzent je časopisa: Materials Letters, RSC Advances, Current Drug Delivery Journal, Surface and Coatings Technology, Arabian Journal of Chemistry, The Scientific World Journal, Colloids and Surfaces B, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, Acta Biomaterialia, Journal of the European Ceramic Society, Processing and Application of Ceramics, Applied Surface Science, Journal of Prosthodontics, Materials Science Forum, Journal of the Serbian Chemical Society, Materials Chemistry and Physics, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, Archive of Pharmacy, Environmental Engineering and Management Journal, BioMed Research International, Trends in Analytical Chemistry. Član je uređivačkog odbora časopisa: Nanoscience and Nanometrology, Journal of Applied Chemistry, and  Tehnika – Novi materijali.

Oblasti interesovanja: sinteza, karakterizacija i primena biomaterijala za rekonstrukciju koštanog tkiva; multifunkcionalni sistemi sa kontrolisanim otpuštanjem i ciljanim delovanjem lekova , novi nanobiomaterijali, faktori rasta.

 

 

 
   
Copyright © 2007 Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti