Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Dr Ilija Stefanović
Lidija Mancic

email: ilija.stefanovic@ipb.ac.rs

 

 

DAIS

Google Scholar

 

 

Rođen je 1962. i odrastao je u Zemunu i Beogradu. Diplomirao je 1988. g. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, odsek Tehnička fizika, smer Fizička elektronika. Magistrirao je 1993. i doktorirao 1999. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

  • 1989–2011, saradnik Instituta za fiziku, Beograd
  • 1991–1995, stručni saradnik Preduzeća za mikrotalasnu tehniku (MTT-INFIZ), Instituta za fiziku Beograd
  • 2000–2013, naučni saradnik na Fakultetu za fiziku i astronomiju Rur-Univerzitetu u Bohumu (RUB), Nemačka
  • 2002–2004, predavač iz oblasti fizike na Fakultetu za mehatroniku Visoke stručne škole u Bohumu
  • 2014, usavršavao se na COMCAVE koledžu u Dortmundu u oblasti projektnog menadžmenta, menadžmenta upravljanja kvalitetom, kao i u oblasti komunikacije, prezentacije i osnova ekonomije
  • 2015–2016, radio je nekoliko meseci u Laboriji GREMI na Univerzitetu u Orleanu (Francuska), kao profesor po pozivu (Chair Professor Program) na fakultetu za Fiziku i elektroniku na Hunanskom univerzitetu nauke i tehnologije, Ksijantan, provincija Hunan (Kina) i kao naučni savetnik Instituta za fiziku Beograd
  • februar 2016 – mart 2017, redovni profesor na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu
  • Od aprila 2017. je naučni savetnik Instituta tehničkih nauka SANU.

U toku svoje karijere bio je saradnik i rukovodilac petnaest naučno – istraživačkih projekata osnovnih i primenjenih istraživanja iz oblasti fizike gasne plazme i električnih pražnjenja u gasovima i izabran je u više naučnih zvanja. 2010. g. izabran je u zvanje naučnog savetnika prirodno-matematičkih nauka, oblasti Fizika. U okviru “Kampanje za nemačke univerzitete izuzetnih vrednosti (Exzellenziniative)“ 2009. g. učestvovao je u osnivanju Istraživačkog departmana “Plazme sa kompleksnim interakcijama” (Research Depertment „Plasmas with Complex Interactions“) Rur – Univerziteta Bohum. Istraživački department  “Plazme sa kompleksnim interakcijama” jedan je iz unije istraživačkih departmana “RUB Research Campus“, osnovane u okviru kandidature RUB. Od 2009. g. do 2013. g. bio je jedan od vodećih istraživača Departmana i rukovodlac jednog potprojekata u okviru Istraživačke jedinice 1123 “Fizika mikroplazmi“ (FOR 1123), najveće istraživačke jedinice u oblasti istraživanja i primene mikroplazmi u SR Nemačkoj. Istovremeno, od 2008. g. do 2013. g. bio je ko-rukovodilac četiri projekta istraživanja finansiranih od strane Nemačke naučne fondacije, Humboltove fondacije i Nemačke fondacije za akadmsku razmenu, uključujući i projekte medjunarodne razmene Nemačke sa Srbijom, Francuskom i Ukrajinom. Trenutno je saradnik projekta OI 171037 „Fundamentalni procesi i primene transporta čestica u neravnotežnim plazmama i trapovima” (rukovodilac akademik Z. Lj. Petrović) i projekta Theory and Diagnostics of a Novel Miniatur Microvawe ICP Plasma Jet (rukovodioci prof. Brinkman i prof. Avaković, RUB, Bohum).

Oblasti interesovanja: fizika i tehnika niskotemperaturne, neravnotežne plazme i električnih pražnjenja u gasovima, a posebno dijagnostika plazme, opisivanje “prašnjave plazme“, tj. plazme u kojima se formiraju i egzistiraju nanočestice, karakterizacija samih nanočestica različitim dijagnostičkim metodama: apsorpcionom spektroskopijom, elektronskom mikroskopijom, Ramanovom spektroskopijom

Ilija Stefanović je autor ili ko-autor više od pedeset radova u medjunarodnim časopisima, preko stotinu radova na konferencijama i petnaest predavanja po pozivu (predavač) iz oblasti plazma-polimerizacije nanočestica na bazi ugljenika, radova iz oblasti mikropražnjenja, plazma-funkcionalizacije nanostruktura, pražnjenja sa dielektričnom barijerom i dr. U toku karijere bio je stipendista Fondacije „Hajnrih Herc“ vlade Severne Rajne – Vestfalije (Nemačka), hunanske vlade (Kina), stipendista francuske vlade (Campus France), stipendista Instituta za fiziku Beograd i Elektronske Industrije Niš.

Recenzent je u nekoliko renomiranih medjunarodnih časopisa iz oblasti fizike gasne plazme. Mentor i komentor je nekoliko doktorskih disertacija, magistarskih i diplomskih radova na univerzitetima u Beogradu i Bohumu. Član je Nemačkog fizičkog društva.

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU