Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Dr Lidija T. Mančić
Lidija Mancic

email: lidija.mancic@itn.sanu.ac.rs

 

 

 

Rođena je 1968. godine u Zaječaru. Završila je Tehnički fakultet u Boru 1992. godine, gde je i magistrirala 1996. sa temom Sinteza i karakterizacija superprovodnog Bi1,8Pb0,2Ca2Cu3O10 oksida. Doktorirala je 2004. godine u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu sa tezom Dirigovana sinteza nanostrukturnih oksidnih prahova s gledišta razvoja materijala zadatih svojstava. Od 2006 godine, u okviru svog postdoktorskog usavršavanja više puta je boravila na Pontifica Universidade Catolica do Rio de Janeiro, gde je radila na razvoju metoda za sintezu 1 i 2D nanomaterijala na bazi TiO2. Od 2008. godine koordinira naučnim istrazivanjima definisanim ugovorom o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke izmedju Faculdades Catolicas RJ (Brazil) i Instituta tehničkih nauka SANU, kao i poslovno-tehničkom saradnjom sa domaćom kompanijom PRIZMA. Angažovana je na domaćim i međunarodnim projektima, uključujuci i COST akcije. U zvanje naučnog savetnika izabrana je 2014.godine. Publikovala je vise od 80 radova u casopisima sa ISI liste, i njeni radovi su citirani vise od 800 puta (h=15)

Oblasti interesovanja: sinteza i karkaterizacija 1D, 2D i 3D nanostrukturnih funkcionalnih materijala dobijenih reakcijama u aerosolu, hidrotermalnom sintezom i procesima interkalacije i eksfolijacije materijala; nukleacija i rast optički aktivnih hibridnih nanočestica i “core@shell” struktura; razvoj multifunkcionalnih biomaterijala, “up” / “down”- konvertora (Ln-dopiranih oksida i fluorida) kao i biomarkera nove generacije.

Član je Komisije za nanotehnologije Instituta za standardizaciju Srbije, Srpskog keramičkog društva, International Association of Advanced Materials in Sweden i American Ceramic Society. Sekretar je filijale ACerS u Srbiji.

Recenzent je časopisa Materials Research Bulletin, Journal of European Ceramic Society, Journal of Materials Processing Technology, Material Chemistry and Physics, Journal of material ScienceČ Materials in Electronics,  Advanced Powder Technology, Journal of Nanoparticle Research, International Journal of Material Research, Optical Materials, Journal of Alloys and Compounds, Ceramic International,  Powder Technology, Physica Status Solidi, Science of Sintering i Hemijska industrija.

Zaposlena je u Institutu tehničkih nauka SANU od 1996. godine.

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU