Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

 

Dr Magdalena M. Stevanović (devoj. Radić), dipl.fiz.hem.

Magdalena Radic Stevanovic

email: magdalena.stevanovic@itn.sanu.ac.rs
tel. +381 11 2651-067

 

 

Digital repository of ITS SASA

 

Rođena je 4 . avgusta 1974. godine u Beogradu. Završila je Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu 2002. godine sa temom Određivanje hormona štitne žlezde metodom radioimunološke analize sa različitim sistemima za odvajanje slobodne od vezane radioaktivnosti. Upisala je poslediplomske studije na istom fakultetu 2003. godine, a januara 2005. je prijavila magistarsku tezu pod nazivom Dobijanje, morfologija i struktura prahova poli-laktid-ko-glikolida i biokompozita poli-laktid-ko-glikolid/bifazni kalcijum fosfat. Magistrirala jula 2006. i stekla naziv magistra fizičkohemijskih nauka. U decembru 2007. odbranila je doktorsku disertaciju na Fakultetu fizičke hemije (naslov teze: Sinteza, karakterizacija i degradacija poli(DL-laktid-ko-glikolid) nanosfera koje sadrže askorbinsku kiselinu). U zvanje naučnog saradnika izabrana je 2008, u zvanje višeg naučnog saradnika 2012, a u zvanje naučnog savetnika 2017. godine.

Oblasti interesovanja: manotehnologija, nanomedicina, biomedicinsko inženjerstvo, biomaterijali, mikro i nanočestice, dostava lekova, koloidi, biomakromolekuli, skafoldi, bioaktivno staklo, poliesteri, odnos strukture i svojstava kod polimera, nanotoksičnost, karakterizacija materijala

Član je sledećih organizacija i udruženja: International Association of Physical Chemists, Controlled Release Society (CRS), American Nano Society, Society of Chemical Industry (SCI), Bioencapsulation Research Group (network on microencapsulation), Društva fizikohemičara Srbije, Društva za istraživanje materijala Srbije, Asocijacije italijanskih i srpskih naučnika i istraživača, Srpskog hemijskog društva.

Recenzent je sledećih međunarodnih časopisa sa impakt faktorom: Materials Research Bulletin (ima status istaknutog recenzenta), Nanomedicine-UK, Macromolecular Chemistry & Physics, Journal of Biomaterials Science: Polymer Edition, Nanotechnology, Langmuir, Biomedical Materials, Science of Advanced Materials, Physica Scripta, Journal of Hazardous Materials, ACS Applied Materials and Interfaces, BioInorganic Reaction Mechanisms, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Electrochemistry Communications, Scientific Reports (Nature publishing group), kao i domaćih časopisa Hemijska industrija i Tehnika – Novi materijali.

Zaposlena je u Institutu od 2003. godine.

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU