Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Dr Nina N . Obradović, dipl.fiz.hem.
Nina Obradovic

email: nina.obradovic@itn.sanu.ac.rs
tel. 011/20-27-203

 

ORCID

 

Rođena je 25. marta 1977. godine u Beogradu. Završila je Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu 2001. godine, sa temom Ispitivanje konstanti disocijacije tirozina i mogućnosti kompleksiranja sa Sn(II)- jonom. Magistrirala je 2005. godine, na istom fakultetu, na temu Proučavanje sinterovanja sistema ZnO-TiO2. Izabrana je u zvanje istraživača-saradnika na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. U decembru 2007. godine na istom fakultetu je odbranila doktorsku tezu pod nazivom Uticaj aditiva na sinterovanje sistema ZnO-TiO2 saglasno trijadi „sinteza-struktura-svojstva“. U novembru 2008. izabrana je u zvanje naučnog saradnika. U zvanje višeg naučnog saradnika izabrana je 2012, a u zvanje naučnog savetnika 2017. godine.

Oblasti interesovanja: nanostrukturni materijali, tehnologija prahova, keramički materijali, karakterizacija materijala, termalna analiza

Eksperimentalne metode: karakterizacija materijala pomoću skenirajuće elektronske mikroskopije, rentgenske difrakcije, transmisione elektronske mikroskopije, termalnih analizatora (DTA, DSC, TG, dilatometar), sinterovanje u visokotemperaturnim pećima i mlevenje prahova i dr.

Zaposlena je u Institutu od 2002. godine.

Član je Srpskog keramičkog društva i Društva fizikohemičara Srbije.

Nina Obradović je je Associate Editor časopisa Science of Sintering. Recenzent je časopisa Electrochemical and Solis State Letters, Processing and Application of Ceramics, International Journal of Molecular Sciences, Tehnika.


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU