Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
2. februar 2009

 

VI MeĐunarodna konferencija o mehanohemiji i mehaniČkom legiranju – INCOME2008

Đamšedšpur, Indija, 1–4. decembar 2008.


Povecaj

Plakat konferencije INCOME 2008

 

VI Međunarodna konferencija o mehanohemiji i mehaničkom legiranju INCOME 2008 (VI International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) održana je od 1. do 4. decembra 2008. u Indiji u gradu Đamšedpur (Jamshedpur) a u organizaciji Nacionalne metalurške laboratorije (National metallurgical Laboratory, NML) osnovane 1946. godine. Grad Đamšedšpur, udaljen oko 200 km of Kalkute, nalazi se u severoistočnom delu Indije, oblasti bogatoj rudnim nalazištima. Zbog toga je ovaj grad sa oko 800 hiljada stanovnika centar industrije gvožđa, čelika, bakra, dragocenih metala i urana. U ovom gradu nalazi se najveća indijska a među pet najvećih u svetu čeličana, Tata Steel, koju je osnovao Jamshetji Nusserwanji Tata 1907. godine (Danas je Tata velika indijska kompanija, poznata, između ostalog, po Tata automobilima, autobusima i kamionima).

Ova šesta po redu u seriji konferencija (prva INCOME 1992 održana je u Košicama, Slovačka, druga, INCOME 1998 u Novosibirsku, Rusija, treća, INCOME 2000 u Pragu, Češka, četvrta, INCOME 2003 u Braušvajgu (Braunschweig), Nemačka i peta, INCOME 2006 ponovo u Novosibirsku) okupila je istraživače sa univerziteta i instituta kao i različitih industrija u cilju razmene najnovijih saznanja i iskustava iz ove još nedovoljno poznate i komercijalno primenjene oblasti. Na konferenciji je učestvovalo oko 200 delegata od čega oko 60 iz inostranstva.

Od prvih radova Keri Lia (Carey Lea) o mehaničkoj aktivaciji čvrstih tela pre više od 100 godina [M. Carey Lea, Phil. Mag. 34 (1892) 46; M. Carey Lea, Amer. J. Sci. 46 (1893) 413] mehanohemija je, kao jedna od najviše istraživanih oblasti nauke o materijalima u poslednje dve-tri decenije, prešla dug put. Tokom ovog perioda značajan napredak je učinjen u razumevanju veoma složenih fenomena koji se pojavljuju tokom primene mehaničkog tretmana u veoma različitim oblastima uključujući ekstrakciju metala, legiranje, kompozite, obradu keramike, farmaciju, poljoprivredu, recikliranje otpada. Istovremeno, napredak je učinjen i na karakterizaciji, metodama aktivacije i sinteze.

Naučni program konferencije sastojao se iz predavanja po pozivu, usmenih i posterskih sapštenja. Težnja konferencije je bila da obuhvati sve aspekte mehanohemije: sintezu i obradu materijala; strukturnu karakterizaciju; termodinamiku i modelovanje; kinetiku procesa u čvrstom stanju; osobine; nove materijale i procese; primenu; nove uređaje i postupke.

Rad konferencije se odvijao po sledećim sekcijama: nanočestice i nanokompoziti, mehaničko legiranje i napredni materijali, izražene plastične deformacije, lom i zavarivanje, napredna keramika, mehanohemija makromolekula i primena u farmaciji, mineraloška priprema i ekstraktivna metalurgija, građevinski materijali, i zaštita čovekove okoline.

Srbiju su predstavljala dva istraživača. Dr Čedomir Jovalekić, Institut za multidisciplinarna istraživanja je prikazao rad Synthesis of MgFe2O4 ferrite by Mechanochemical Reaction, autora Č. Jovalekić, M. Zdujić, M.B. Pavlović, a dr Miodrag Zdujić, Institut tehničkih nauka SANU,saopštio je rad Influence of Milling Parameters on the Amorphous/Crystalline Phase Ratio in the Bi4ti3oi2 Compound, autora Miodrag Zdujić, Čedomir Jovalekić, Dejan Poleti, lvana Veljković, Ljiljana Karanović.

U okviru Konferencije razmatrano je sadašnje stanje dobijanja kao i promene fizičko-hemijskih osobina materijala podvrgnutih mehanohemijskom tretmanu. Na Konferenciji su saopšteni i radovi iz modelovanja aparata za mehanohemijski tretman. Prikazan je širok spektar materijala koji su podvrgnuti mehanohemijskom tretmanu: metali i legure, keramika, organska jedinjenja. Pored toga razmatran je i jedan važan aspekt mehanohemijskog tretmana – mogućnost primene mehanohemijskog tretmana za reciklažu letećeg pepela (fly ash).

Trudom Organizacionog komiteta Konferencija je bila dobro organizovana, razmena iskustava sa kolegama sadržajna a kulturno-umetnički program bogat i interesantan učinivši tako boravak u Đamšampuru prijatnim.

 

Povecaj

Izlaganje dr Miodraga Zdujića

 

Povecaj

Nacionalna laboratorija za metalurgiju

Povecaj

Dr Čedomir Jovalekić

 

Povecaj

Učesnici konferencije ispred zgrade NML

Povecaj

Dr Zdujić i dr Jovalekić

   

Povecaj

Svečano otvaranje konferncije

Povecaj

U društvu sa kolegama

   

Povecaj

Indijski folklor

Povecaj

I Indusi prave mlinove

   

Povecaj

Mehanohemičarka iz Indije

Povecaj

Mlade indijske naučnice

   

 

Detaljnije informacije o konferenciji: https://www.income2008.org/

 

 

KONTAKT:

dr Miodrag Zdujić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 106
e-mail: miodrag.zdujic@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU