Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
26. januar 2011.

 

USPESI SARADNIKA INSTITUTA U RAZVOJU MATERIJALA ZA LITIJUMSKE BATERIJE

 

Posle niza godina istraživanja, rezultati saradnika Instituta u ovoj oblasti lagano počinju da dobijaju sve veća priznanja: 17. januara 2011. godine objavljeno je da je članak Jugovic, D. & Uskokovic, D. 2009, "A review of recent developments in the synthesis procedures of LiFePO4 powders, Journal of Power Sources", vol. 180, no. 2, pp. 538-544, doi:10.1016/j.jpowsour.2009.01.074. osmi po učestalosti preuzimanja sa sajta pomenutog časopisa.

Journal of Power Sources sa faktorom uticajnosti 3.792 je visoko referentan casopis za ovu oblast. Koliko je ovo aktuelna oblast svedoči i činjenica da je sedam od deset najčešće preuzimanih članaka posvećeno litijumskim sistemima. Članak je sada na Scopusu citiran 24 puta, a na Web of Science 21 put, od čega samo u 2010. godini 19 puta na Scopusu, a 18 puta na Web of Science. Scopus beleži i tri citata u radovima iz 2011. (dva na Web of Science), što pokazije da bi ovaj rad i ubuduće mogao imati znatan broj citata.

Saradnici Instituta su u dosadašnjem radu razvili niz inovativnih metoda na različitim materijalima za litijumske baterije. Tokom poslednjih godina najviše se radilo na LiFePO4, jer je to  najperspektivniji i najaktuelniji materijal za litijum-jonske baterije, s obzirom da ima dobre elektrohemijske osobine, netoksičan je i termički stabilan na povišenim temperaturama, te je siguran za korišćenje i nalazi primenu ne samo u baterijama za male elektronske uređaje, već i za električna i hibridna električna vozila. Bostonska konsultantska grupa (https://www.bcg.com/documents/file36615.pdf), na primer, očekuje prodaju 14 miliona automobila sa električnim ili hibridnim pogonom 2020. godine, a njihovo tržište se procenjuje na nekoliko desetina milijardi dolara. Međutim, ovaj napredak zahteva dug i težak put koji praćen mnogim tehničkim izazovima. Najvažniji je, svakako, da se obezbede baterije koje će ispuniti zahteve automobilskog sektora: mala težina, dugačak domet, dugačak životni vek, velika energija i sve to bez velikih troškova. U ovom momentu, jedino litijum-jonske baterije ispunjavaju ovako složene zahteve. Prva serija proizvedenih hibridnih električnih vozila opremljena litijum-jonskim baterijama lansirana je od strane kompanije MERCEDES BENZ sa S400 Hibridom 2010. godine, kod koga je emisija CO2 smanjena za 20%. Nekoliko drugih proizvođača automobila slediće njihov primer u narednim godinama.

Nedavno smo pisali o novom postupku kojim su saradnici Instituta primenili u sintezi ovog materijala. Postupak ne samo da je nov, već ima mnoge prednosti u odnosu na postojeće metode: on je jednostavan, jeftin i ekološki prihvatljiv, a ne zahteva korišćenje bilo kakve skupe ili specifične opreme. Baziran je na precipitaciji Fe(II) prekursora u rastopu stearinske kiseline i naknadnom termičkom tretmanu precipitata. Dobijeni prahovi su pokazali zavidne elektrohemijske karakteristike sa specifičnim kapacitetom od čak 94% teorijske vrednosti kapaciteta za ovaj materijal. Postupak je najpre zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu (patent Postupak dobijanja katodnog kompozitnog materijala litijum gvožđe fosfata sa ugljenikom metodom precipitacije u prisustvu stearinske kiseline, broj patentne prijave P 2010/0488), a rad Jugović, D., Mitrić, M., Kuzmanović, M., Cvjetićanin, N., Škapin, S., Cekić, B., Ivanovski V. and Uskoković, D. 2011, "Preparation of LiFePO4/C composites by co-precipitation in molten stearic acid", Journal of Power Sources, doi:10.1016/j.jpowsour.2011.01.072 (Available online January 26, 2011) ovih dana je prihvaćen za štampu. Na istraživanjima vezanim za karakterizaciju materijala sarađivali su i istraživači sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu i Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, a kod visokorezolucione karakterizacije materijala saradnici Instituta „Jožef Štefan“ iz Ljubljane, Slovenija.

Koncept „Istraživanje – obrazovanje – inovacije” vec dugo vremena se razvija u Institutu. On podrazumeva obrazovanje mladih kroz izradu magistarskih i doktorskih disertacija, kvalitetne publikacije koje proističu iz tih radova u časopisima sa što je moguće većim faktorom uticajnosti i dobre patente sa mogucnošću njihovog transfera u industriju. Uz programe iz oblasti biomaterijala, ovo je drugi primer zaokruženih rezultata koji ne zaostaju za istraživanjima ostvarenim u vodećim svetskim laboratorijama. Traganje za potencijalnim partnerima koji bi bili zainteresovani za komercijalizaciju ovih istraživanja su u toku.

 


Maja Kuzmanović i Dragana Jugović: dr Dragana Jugović je diplomirala, magistrirala i doktorirala
na materijalima za litijumske baterije, a mr Maja Kuzmanović (dev. Jović) je sledi.


Slične vesti:

18. novembar 2010.
Novi postupak sinteze litijum-gvožđe-fosfata za litijumske baterije

 

KONTAKT

Prof. dr Dragan Uskoković
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail:dragan.uskokovic@itn.sanu.ac.rs


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU