Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
26. januar 2016.

 

Četrnaesta KONFERENCIJA MLADIH ISTRAŽIVAČA „Nauka i inŽenjerstvo novih materijala“

9–11. decembar 2015, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

 

U organizaciji Društva za istraživanje materijala Srbije i Instituta tehničkih nauka SANU, u Zgradi Instituta SANU, od 9. do 11. decembra 2015. godine održana je Četrnaesta konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala (14th Young Researchersc Conference - Materials Science and Engineering, 14YRC 2015).

Konferencija je tradicionalno okupila studente masters i doktorskih studija, kao i doktore nauka mlađe od 35 godina. Ove godine se za učestvovanje na konferenciji prijavio 61 mladi naučnik iz sedam zemalja: Belgije, Crne Gore, Češke Republike, Hrvatske, Poljske, Republike Srpske-BIH i Srbije, pri čemu je 79 % učesnika bilo iz Srbije. Iz godine u godinu organizatori su uspevali da podignu naučni nivo konferencije, koji je zadržan i ove godine, iako uz nešto manji broj učesnika nego predhodne dve godine. Očuvani su osnovni principi Konferencije: razmena ideja, upoznavanje i druženje, i na taj način sticanje baze za buduću saradnju; uz to, kao i svih ovih godina učestvovanje na konferenciji je oslobođeno kotizacije.

Četrnaestu konferenciju mladih istraživača otvorila je dr Smilja Marković, predsednik Naučno-organizacionog odbora konferencije, koja je, uz dobrodošlicu učesnicima, iznela i podatke o broju prijavljenih učesnika, zemljama iz kojih oni dolaze, kao i broju sekcija koje će se održati tokom tri dana konferencije. Dr Marković je istakla da su, po prvi put ove godine, organizovana predavanja eminentnih naučnika iz Srbije u vidu dva tzv. Master Class-a, sa idejom da se mladim kolegama približe mogućnosti istraživanja u specifičnim oblastima i prikažu svetski trendovi. Na poziv organizatora odazvali su se prof. dr Bojana Obradović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja je održala predavanje Tissue Engineering Applications and Functional Characterization of Biomaterials u sekciji Biomaterijali, i  dopisni član SANU, prof. dr Velimir Radmilović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održao je predavanje o mogućnostima transmisione elektronske mikroskopije pod nazivom How Low Can We Go? u sekciji Nanostrukturni materijali. Nakon toga, učesnicima skupa se obratio i prof. dr Dragan Uskoković, predsednik Društva za istraživanje materijala Srbije. Prof. Uskoković je okupljenima ispričao kako se razvijalo Društvo za istraživanje materijala Srbije, i akcijama koje to Društvo sprovodi u vidu organizovanja YUCOMAT i YRC konferencija. Prva YUCOMAT konferencija održana je davne 1995. godine i u proteklih 20 godina prešla dugačak put od čisto nacionalne do internacionalne konferencije. Od 2010. god. YUCOMAT se organizuje pod pokroviteljstvom Federacije evropskih društava za materijale (FEMS - Federation of European Materials Societies) i Američkog društva za istraživanje materijala (MRS – Materials Research Society). U proteklom periodu, više od 200 eminentnih naučnika sa najpoznatijih svetskih univerziteta (Stanford, Berkli, San Francisko, Oksford, Kembridž, Tokio, Seul, Singapur, Lozana, itd.) je govorilo po pozivu na YUCOMAT-u. Iz jedne takve manifestacije, među najboljim konferencijama o nauci o materijalima u Evropi, proistekla je Konferencija mladih istraživača; YUCOMAT je trasirao put YRC i kao cilj postavio visok profesionalizam i naučnički entuzijazam. Prof. Uskoković se osvrnuo i na proteklih 13 skupova Mladih istraživača. Akcija je započela 2002. godine na inicijativu Društva za istraživanje materijala, i u saradnji sa ITN SANU, sa idejom da se okupe mladi istraživači iz Srbije, da (mnogi od njih po prvi put) usmeno prezentuju svoje rezultate, da diskutuju o različitim naučnim ili tehničkim problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju, i da, uz svoje starije i već afirmisane kolege, formiraju svoju naučnu karijeru. Te 2002. godine održan je seminar sa 27 učesnika. Tokom godina broj učesnika je rastao (2003 – 30, 2004 – 26, 2005 – 29, 2006 – 50, 2007 – 57, 2008 – 61, 2009 – 72, 2010 – 74, 2011 – 82, 2012 – 71, 2013 – 83, 2014  – 85); 2008. godine seminar je prerastao u konferenciju, a 2010. godine konferencija je postala međunarodna i engleski službeni jezik. Na kraju je prof. Uskoković podstakao učesnike da aktivno učestvuju u izlaganjima, da svojim pitanjima, komentarima i savetima povećavaju kvalitet diskusije tokom konferencije, motivišući i inspirišući dalji rad mladih istraživača.

 

 

 

 

Nakon što je prof. dr Dejan Raković, potpredsednik Društva za istraživanje materijala Srbije dodelio plakete prošlogodišnjim dobitnicima nagrade za najbolju prezentaciju, zvanično je proglašen početak konferencije. Nakon svečanog otvaranja 14. Konferencije mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala, usledile su prezentacije učesnika. Sve prezentacije bile su usmene, u trajanju od po 15 minuta, s tim što su tzv. Master class predavanja trajala 45 minuta.

Programom konferencije, tokom tri dana trajanja, prezentacije su izlagane u okviru sedam tematskih oblasti: Biomaterijali, Polimeri, Nanostrukturni materijali, Nove metode sinteze i procesiranja, Teorijsko modelovanje materijala, Materijali sa primenom u visokim tehnologijama, Kataliza i Zaštita životne sredine.

Tematska oblast Biomaterijali započeta je Master class predavanjem profesorke Bojane Obradović na temu primene inženjerstva tkiva i funkcionalnoj karakterizaciji biomaterijala. U nastavku, u okviru tri sekcije, održana su predavanja o dizajniranju i karakterizaciji materijala za kontrolisano otpuštanje; zatim o materijalima koji se potencijalno mogu primeniti kao biološki implanti, o antibakterijskoj aktivnosti sintetisanih materijala, kao i o biološkom odgovoru ćelija na implante - biokompatibilnosti, citotoksičnosti, i sl.
Sekcija Polimeri sadržala je pet predavanja. Govoreno je o impregnaciji PLA timolom u superkritičnim uslovima, ugradnji ekstrakata timijana i hmelja u polimerne nosače, zatim o termalnom starenju i stabilnosti polimernih blendi baziranih na EVA/PMMA koje se koriste kao prevlake za optička vlakna. Održano je predavanje o uticaju supstituenata koji se koriste kao ekstenderi polimernih lanaca na termičke osobine poliuretanskih nanostrukturnih materijala. Poslednje predavanje u sekciji bilo je na temu uticaja polarnosti rastvarača na strukturu butadien bloka u SBM triblok-ko-polimerima.

Sekciju Nanostrukturni materijali započeo je profesor Velimir Radmilović Master class predavanjem o mogućnostima transmisione elektronske mikroskopije. U nastavku sekcije održano je 6 predavanja na temu hibridnih materijala baziranih na polioksometalatu, zatim o kreiranju TiO2 nanotuba metodom oksidativne anodizacije, o srebrnim nanožicama koje imaju primenu kao elektrode u solarnim ćelijama; održano je predavanje o hidro/solvo-termalnoj sintezi NaYF4 kodopiranog sa Yb3+/Er3+, o pseudobrukit TiFe2O5 nanostrukturnim tankim filmovima, kao i o kvantnim tačkama i njihovoj interakciji sa biomolekulima.

Sekcija Nove metode sinteze i procesiranja sadržala je 6 predavanja u okviru kojih je govoreno o materijalima kao što su SrSi2O2N2:Eu2+ i SrO, zatim o jeftinoj eksperimentalnoj postavci za sintezu različitih materijala primenom naizmeničnog električnog polja, o mogućnostima čišćenja površina umetničkih dela primenom pulsnog lasera, kao i o načinu impregnacije pamučne gaze i polipropilena ekstraktom biljke Helichrysum italicum.

Tematska oblast Teorijsko modelovanje materijala bila je podeljena na dve sekcije u kojima je održano 11 prezentacija. Različiti teorijski modeli su korišćeni za proučavanje različitih materijala (uglavnom karbonskih) sa potencijalnom primenom u elektronici – kao tranzistora, nanomehaničkih oscilatora, molekularnih prekidača, fotoakustičnih ćelija ili kaskadnih lasera; u optoelektronici – za fotokatalizu. Među radovima bilo je onih koji su se zasnivali na teorijskim proračunima i simulacijama ali i onih u kojima je na osnovu eksperimentalnih rezultata pokušavano da se odrede optimalni uslovi procesiranja i na taj način sintetišu materijali sa željenim karakteristikama.

Tematska oblast Materijali sa primenom u visokim tehnologijama bila je podeljena na dve sekcije. Održana su predavanja o provodnim tekstilima na bazi ZnO koji imaju osobine piezoelektrika, o kompozitu Na1.2V3O8/C koji se koristi kao anodni materijal u vodenim baterijama, o mogućnostima upotrebe grafenskih prevlaka za zaštitu od korozije površina bakra i aluminijuma u hloridnim uslovima; o poroznom SiO2 koji se može koristiti kao RF supstrat, o proizvodnji zlato-polimer nanokompozita, kao i o kristalnoj strukturi, mikrostrukturi i dielektričnim osobinama barijum titanat-stanat karamičkih materijala, sinterovanim u dve različite atmosfere, vazduhu i argonu, što omogućava kreiranje različitih električnih karakteristika.

U okviru sekcija Kataliza i Zaštita životne sredine održana su predavanja: o korelaciji fizičkohemijskih osobina CaO katalizatora i aktivnosti pri transesterifikaciji suncokretovog ulja, o upotrebi različitih katalizatora (ZnO, Fe-dopiran TiO2) za fotorazgradnju polutanata u otpadnim vodama, o uklanjanju Cs radionukleida metodom trapovanja u matrici zeolita tokom procesa sinterovanja, o potencijalnoj primeni kobalt-feritnih nanosfernih čestica kao magnetnih adsorbenata jona teških metala. Takođe je održano predavanje o mogućnostima remedijacije deponija jalovišta ekstrakcijom jona metala  koji bi se dalje koristili u nanotehnologijama.

Ove godine je po osmi put dodeljena i nagrada za najbolju prezentaciju. Sponzor nagrade je Društvo za istraživanje materijala Srbije a sastoji se od besplatne kotizacije za učešće na Osamnaestoj godišnjoj konferenciji YUCOMAT 2016, koja će se održati od 5. do 10. septembra 2016. godine u Herceg Novom, Crna Gora, kao i plakete. Kao osnovne parametre, predsednik Naučno-organizacionog odbora i po dva predsedavajuća na svakoj od sekcija, ocenjivali su kvalitet istraživanja (originalnost, inovativnost i napredak u onosu na trenutna dostignuća u naučnoj oblasti) kao i kvalitet samog prezentovanja (terminologija, razumevanje, kvalitet odgovora na pitanja predsedavajućih i publike, tehnički kvalitet prezentacije). Održan je veliki broj veoma kvalitetnih predavanja, koji su po tematici i rezultatima u korak sa aktuelnim svetskim istraživanjima, među njima su se izdvojila dva, te su dodeljene dve ravnopravne nagrade.


Dobitnici nagrada za 2015. godinu su:

Bożena Sikora za predavanje "Multifunctional opto-magnetic nanoparticles for theranostic applications", autora: Bożena Sikora, P. Kowalik, J. Mikulski, K. Fronc, Kamińska, M. Szewczyk, G. Gruzeł, A. Konopka, K. Zajdel, M. Naurecka, R. Minikayev, T. Wojciechowski, M. Parlińska-Wojtan, A. Sienkiewicz, M. Łapiński, M. Kwaśny, A. Gardias, J. Rybusinski, J. Szczytko, A. Twardowski, M. Frontczak-Baniewicz, P. Stępień, G. Wilczyński, W. Paszkowicz, and D. Elbaum
Institute of Physics, PAS, Warsaw; Institute of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, Warsaw; Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Warsaw; Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, Krakow; Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Warsaw; Mossakowski Medical Research Centre PAS, Warsaw; Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, Warsaw; Laboratory of Physics of Complex Matter, EPFL, Station 3, Lausanne, Switzerland; ADSresonaces, Switzerland; Institute of Experimental Physics, Faculty of Physics, Warsaw; Centre of New Technologies, Warsaw.
Predavanje je održano u sekciji Biomaterijali I.

Dr Zoran Jovanović za predavanje "The deoxidation of silicon surface using strontium oxide deposited with the PLD technique", autora: Zoran Jovanović, Matjaž Spreitzer, Danilo Suvorov
Laboratory of Physics, Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade, Belgrade, Serbia; Advanced Materials Department, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia.
Predavanje je održano u sekciji Nove metode sinteze i procesiranja. Kao nagrađen i sa najboljim izlaganjem iz Srbije, Društvo će ga predložiti da nas predstavlja na EUROMAT-Junior 2016 konferenciji, koja će se održati u Lozani, 10-14. jula 2016. godine.

 

 

Svi prijavljeni apstrakti su štampani u zborniku Fourteenth Young Researchersc Conference – Materials Science and Engineering. Program Konferencije i zbornik apstrakata su takođe objavljeni i na internet sajtovima organizatora

Društva za istraživanje materijala Srbije
(https://www.mrs-serbia.org.rs/index.php/yrc-2015) i

Instituta tehničkih nauka SANU
(https://dais.sanu.ac.rs/123456789/748),

kao i na pretraživaču Google books:

https://books.google.rs/books?id=bL8TCwAAQBAJ

što je omogućilo da se sa programom Konferencije i izloženim problematikama upoznaju ne samo učesnici već i svi zainteresovani.

 

Kao zaključak nakon Četrnaeste konferencije mladih istraživača može se reći da su predavači, predsedavajući i gosti svojim aktivnim učešćem ostvarili atmosferu kvalitetnog naučnog skupa, ekvivalentnog konferencijama mladih istraživača u Evropi i svetu.

Svi učesnici su pozvani da radove prikazane na Četrnaestoj konferenciji mladih istraživača objave u časopisu Tehnika – Novi materijali, 2016, sveskama posvećenim 14 YRC.

Sledeće okupljanje:
7-9. 12. 2016.
Zgrada Instituta SANU, Beograd

 

KONTAKT

dr Smilja Marković
predsednik Naučno-organizacionog odbora 13YRC
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: smilja.markovic@itn.sanu.ac.rs

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU