Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
8. februar 2011.

 

Deveta KONFERENCIJA MLADIH ISTRAŽIVAČA „Nauka i inŽenjerstvo novih materijala

20–22. decembar 2010. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

 

U periodu od 20. do 22. decembra 2010. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu održana je Deveta konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala čiji su organizatori  Društvo za istraživanje materijala i Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, a uz podršku Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Skup mladih istraživača se od 2002. godine održava krajem svake godine s tim da je od 2007. seminar prerastao u konferenciju. Do ovogodišnje Konferencije, pored istraživanja autora iz Srbije, bila su prezentovana istraživanja iz Bosne, Crne Gore, Slovenije, Brazila, Nemačke, Amerike, Kine, Poljske, Belgije, Španije, Rumunije, Engleske, Austrije, Italije, a ove godine i iz Mađarske, Rusije i Kanade.

Ovogodišnje otvaranje konferencije održano je u okviru obeležavanja Dana Instituta tehničkih nauka SANU uz prisustvo uvaženih gostiju: predsednika SANU akademika N. Hajdina, rektora BU prof. dr B. Kovačevića, predsednika Nacionalnog saveta za nauku prof. dr V. Dondur, državnog sekretara za nauku prof. dr M. Nedeljkovića, rukovodioca Odeljenja za nove materijale u Institutu “Jožef Štefan” iz Ljubljane prof. dr D. Suvorova, i počasnog gosta rektora Ljubljanskog Univerziteta, prof. dr S. Pejovnika. Svečanosti otvaranja su takođe prisustvovali akademici, profesori fakulteta, renomirani naučnici i mnogobrojni višegodišnji saradnici i prijatelji Instituta i Društva. Nakon kratkog prikaza istorijata konferencije koja je 2002. godine započela sa jednodnevnim izlaganjem 27 radova, sve do ovogodišnje gde su prijavljena 74 rada iz zemalja širom sveta, prof. dr Nenad Ignjatović je i zvanično otvorio konferenciju.

Mladi istraživači, studenti master i doktorskih studija, kao i diplomci, isključivo usmeno u trajanju od 10 do 12 minuta prezentuju svoja istraživanja iz oblasti nauke i inženjerstva novih materijala. Učesnici na konferenciji su oslobođeni kotizacije, a nakon prezentovanja rada stiču mogućnost publikovanja svojih istraživanja u časopisima Tehnika – Novi materijali i Hemijska industrija. Sve informacije o prošlim i narednim konferencijama mladih istraživača dostupne su preko web-a Društva za istraživanje materijala (https://www.mrs-serbia.org.rs,  Young Researchers). Naučni i organizacioni odbor Konferencije čine mladi i afirmisani doktori nauka: predsednik odbora: Nenad Ignjatović; članovi odbora iz Srbije: Zorica Ajduković, Nikola Cvjetičanin, Miroslav Dramićanin, Jasmina Grbović Novaković, Đorđe Janaćković, Nebojša Mitrović, Željka Nikitović, Nebojša Nikolić,  Nebojša Romčević, Edin Suljovrujić i Vladimir Srdić; članovi odbora iz inostranstva: Kemal Delijić (Crna Gora), Ralph Kraehnert (Nemačka), Srećo Škapin (Slovenija) i Vuk Uskoković (SAD).

 


 

U toku konferencije se slušalo i diskutovalo o najnovijim teorijskim istraživanjima, ali i o praktičnoj primeni dobijenih rezultata. Većina radova predstavljala je rezultate dobijene u okviru projekata osnovnih istraživanja, a bili su saopšteni i rezultati ostvareni u okviru projekata tehnološkog razvoja.

U okviru sekcije I Nanotechnology and Advanced Materials prezentovano je 10 radova iz oblasti sinteze i karakterizacije novih nanostrukturnih materijala. Pored obavljenih istraživanja u Srbiji, bila su prezentovana istraživanja kolega iz Slovačke, Nemačke, Amerike, Slovenije i Rusije. U okviru ove sekcije rad mlade koleginice B. Mojić (Synthesis of strontium titanate core/nickel ferrite shell nanoparticles, Bojana Mojić1, Milan Nikolić1, Jan Dusza2, Vladimir Srdić1, 1Department of Materials Engineering, Faculty of Technology, University of Novi Sad, Serbia, 2Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic) od strane predsedavajućeg ocenjen je kao izuzetno kvalitetan.

Sekcija II Synthesis and Processing prikazala je 7 radova u oblasti sinteze i procesiranja novih materijala istraživača iz Srbije, Slovenije, Mađarske. Tokom aktivne diskusije između predsedavajućeg, prisutnih i izlagača, a na osnovu ocene predsedavajućeg, rad A. Detrich (Silica-silica and silica-titania combined coatings, Ádám Detrich, Dániel Balázs, Emőke Volentiru, Zoltán Hórvölgyi, Budapest University of Technology and Economics, Department of Physical Chemistry and Materials Science, Laboratory for Physical Chemistry, Budapest, Hungary), na osnovu načina izlaganja, aktuelnosti istraživanja i kvaliteta, izabran je za najbolji u ovoj sekciji.

U okviru sekcije III Synthesis and Engineering of Biomaterials bilo je prikazano 9 radova iz domena sinteze i karakterizacije novih biomaterijala. Prikazani su radovi iz Srbije u kojima su mladi istraživači prezentovali nove puteve u sintezama biomaterijala od klasičnih laboratorijskih, pa do savremenih kultivacija u bioreaktorima.

Naredna sekcija IV Application of Biomaterials, koja proističe iz ranije sekcije, objedinila je 9 radova istraživača iz Slovenije i Srbije. Prezentovani su radovi o upotrebi sintetisanih biomaterijala u živim sistemima, ćelijskim linijama i eksperimentalnim životinjama. Poseban doprinos predstavljaju radovi o primeni u predkliničkim i kliničkim istraživanjima, a sve u cilju poboljšanja zdravlja ljudi.

U okviru sekcije V Polymer Science prikazano je 8 radova istraživača iz Mađarske i Srbije. Sekcija VI Theoretical Modelling of Materials prikazala je istraživanja iz oblasti teorijskih istraživanja u nauci o materijalima kroz 9 radova iz Srbije, Rusije i Bosne. U okviru ove sekcije učestvovao je najmlađi istraživač na Konferenciji, dvadesetjednogodišnji student N. Niketić sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu sa radom “Analysis of specific transmission maxima in rectangular semiconductor quantum well”.

Naredna sekcija VII Composite Materials and Thin Films dala je kratak prikaz najnovijih istraživanja u oblasti kompozitnih materijala i tehnologija tankih slojeva u okviru 7 radova. Dr N. Makki sa Univeziteta Ontario, Kanada u radu “Shoe-based multifunctional composite component with power generation, storage and structural capabilities”, predstavio je istraživanja u pravcu dizajniranja multifunkcionalnih sportskih patika koje su načinjene od polimernih baterija koje mogu proizvesti dragocenu električnu energiju.

Različiti problemi u nauci o materijalima predstavljeni su u sekciji VIII Various Problems of Materials Science kroz 5 radova. U ovoj sekciji se slušalo i diskutovalo o različitim problemima u nauci o materijalima, a posebnu pažnju su privukla istraživanja mlade koleginice Miljane Miljević “XRD and SEM analysis of urinary stones”.

Konferencija je imala i takmičarski karakter. Dodeljene su nagrade za najbolje usmeno izlaganje, a na osnovu kriterijuma kvaliteta istraživanja i kvaliteta izlaganja. Na predloge predsedavajućih pojedinačnih sekcija, Komisija u sastavu dr Nenad Ignjatović, dr Jasmina Grbović-Novaković i dr Nebojša Nikolić je dodelila tri jednake nagrade mladim istraživačima:

  • Ádám Detrich za rad: Silica-silica and silica-titania combined coatings, Ádám Detrich, Dániel Balázs, Emőke Volentiru, Zoltán Hórvölgyi. Budapest University of Technology and Economics, Department of Physical Chemistry and Materials Science, Laboratory for Physical Chemistry, Budapest, Hungary;
  • Stevan Armaković za rad: The critical parameters of ultra-thin molecular film for monochromatic absorption, Stevan Armaković1, Ana J. Šetrajčić-Tomić2, Dragana Rodić1, Blanka Škipina3, Svetlana Pelemiš4, Jovan P. Šetrajčić1, 1University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Physics, Novi Sad, Vojvodina – Serbia, 2University of Novi Sad, Medical Faculty, Department of Pharmacy, Novi Sad, Vojvodina – Serbia, 3University of Banja Luka, Faculty of Technology, Banja Luka, Republic of Srpska – B&H, 4University of East Sarajevo, Faculty of Technology, Zvornik, Republic of Srpska – B&H;
  • Miodrag Lukić za rad: The influence of powder characteristics on two-step sintering behavior of hydroxyapatite, Miodrag Lukić1, Zoran Stojanović1, Ljiljana Veselinović1, Srečo D. Škapin2, Ines Bračko2, Smilja Marković1, Dragan Uskoković1, 1Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, 2Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia.

Tokom konferencije mladi istraživači su razmenjivali svoja iskustva u nauci, a prisustvo afirmisanih starijih istraživača i  određenog broja akademika umnogome je uticalo na povećani kvalitet diskusija. Prisustvo istraživača iz drugih zemalja omogućilo je umrežavanje domaćih mladih istraživača sa njima i uspostavljanje novih potencijalnih saradnja. Učesnici iz zemalja širom sveta, kao i inostrani predsedavajući, svojim aktivnim učešćem na Konferenciji ne samo da su doprineli poboljšanju kvaliteta skupa, nego su svojim predlozima i novim idejama u organizaciji budućih konferencija zasigurno učinili značajan korak ka integraciji skupova ovakve vrste u Srbiji sa konferencijama mladih istraživača u Evropi i svetu.

Detaljan program Konferencije može se naći na:
https://dais.sanu.ac.rs/123456789/102

Knjiga apstrakata (PDF)

 KONTAKT:

Prof. dr Nenad Ignjatović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 108
e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU