Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
23. februar 2015.

 

TRINAESTA KONFERENCIJA MLADIH ISTRAŽIVAČA „Nauka i inŽenjerstvo novih materijala“

10–12. decembar 2014, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

 

U organizaciji Društva za istraživanje materijala Srbije i Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, od 10. do 12. decembra 2014. godine održana je Trinaesta konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala (13th Young Researchers’ Conference - Materials Science and Engineering 2014).

I ove godine, kao i prethodnih dvanaest, Konferencija je tradicionalno okupila studente masters i doktorskih studija, kao i doktore nauka mlađe od 35 godina. Akcija je započela 2002. god. na inicijativu Društva za istraživanje materijala, i u saradnji sa ITN SANU, sa idejom da se okupe mladi istraživači iz Srbije, da (mnogi od njih po prvi put) usmeno prezentuju svoje rezultate, da diskutuju o različitim naučnim ili tehničkim problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju, i da uz svoje starije i već afirmisane kolege formiraju svoju naučnu karijeru. Te 2002. god. održan je Seminar sa 27 učesnika. Tokom godina broj učesnika je rastao (2003 – 30, 2004 – 26, 2005 – 29, 2006 – 50, 2007 – 57, 2008 – 61, 2009 – 72, 2010 – 74, 2011 – 82, 2012 – 71, 2013 - 83); 2008. god. Seminar je prerastao u Konferenciju a 2010. god. Konferencija je postala međunarodna a engleski službeni jezik. Iz godine u godinu organizatori su uspeli da podignu naučni nivo Konferencije, da animiraju veliki broj učesnika iz Evrope i Sveta a da pri tome zadrže osnovne principe - razmena ideja, upoznavanje i druženje, i na taj način sticanje baze za buduću saradnju; uz to, svih ovih godina učestvovanje na Konferenciji je oslobođeno kotizacije.

Trinaestu konferenciju mladih istraživača otvorila je dr Smilja Marković, predsednik Naučno-organizacionog odbora konferencije, koja se uz dobrodošlicu učesnicima i gostima osvrnula na predhodnih 12 skupova. Dr Marković je istakla da Konferencija mladih istraživača ne bi bila tako uspešna bez prisustva nešto starijih ali afirmisanih kolega, od kojih je većina godinama stasavala uz manifestacije Društva za istraživanje materijala, kako YUCOMATA od 1995. god. tako i YRC od 2002. god. Ti danas „stariji“ istraživači - naučnici i profesori, učestvuju u radu Naučno-organizaionog odbora Konferencije, predsedavaju sekcijama, podstiču svoje mlađe kolege da učestvuju u izlaganjima, a svojim pitanjima, komentarima i savetima povećavaju kvalitet diskusije tokom konferencije, motivišući i inspirišući dalji rad mladih istraživača. Nakon toga, učesnicima skupa su se obratili i profesor dr Dragan Uskoković, predsednik Društva za istraživanje materijala Srbije i Akademik profesor dr Zoran Đurić, direktor Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. Profesor Uskoković je okupljenima ispričao kako se razvijalo Društvo za istraživanje materijala Srbije, i akcijama koje to Društvo sprovodi u vidu organizovanja Konferencija YUCOMAT i YRC. Prva YUCOMAT konferencija održana je davne 1995. godine i u protekih, skoro 20 godina, prešla dugačak put od čisto nacionalne do internacionalne konferencije. Od 2010. god. YUCOMAT se organizuje pod pokroviteljstvom Federacije evropskih društava za materijale (FEMS - Federation of European Materials Societies) i Američkog društva za istraživanje materijala (MRS – The Materials Research Society). U proteklom periodu, više od 200 eminentnih naučnika sa najpoznatijih svetskih univerziteta (Stanford, Berkli, San Francisko, Oksford, Kembridž, Tokio, Seul, Singapur, Lozana, itd.) je govorilo po pozivu na YUCOMAT-u. Iz jedne takve manifestacije, među najboljim konferencijama o nauci o materijalima u Evropi, proistekla je Konferencija mladih istraživača; YUCOMAT je trasirao put YRC i kao cilj postavio visok profesionalizam i naučnički entuzijazam. Profesor Đurić je u svom pozdravnom govoru mladim kolegama istakao značaj naučnog razvoja za razvoj društva i države, posebno u ovom ekonomski teškom periodu kada su mala izdvajanja za naučna istraživanja, i poželeo uspešnu konferenciju.

Nakon što je profesor dr Dejan Raković, podpredsednik Društva za istraživanje materijala Srbije dodelio plakete prošlogodišnjim dobitnicima nagrade za najbolju prezentaciju, zvanično je proglašen početak Konferencije.

 

 

 

Nakon svečanog otvaranja, Konferencije mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala, usledile su prezentacije učesnika. Ove godine se za učestvovanje na Konferenciji prijavilo 85 mladih naučnika iz 12 zemalja: Albanije, Austrije, Nemačke, Irana, Crne Gore, Poljske, Rumunije, Rusije, Srbije, Španije i Turske, pri čemu je 74 % učesnika bilo iz Srbije. Od 85 prijavljenih prezentovano je 66 radova. Sve prezentacije bile su usmene u trajanju od po 15 minuta.
Programom Konferencije, tokom tri dana trajanja, prezentacije su izlagane u okviru deset tematskih oblasti: Biomaterijali, Nanomaterijali, Teorijsko modelovanje materijala, Metalurgija i korozija materijala, Polimeri, Kompoziti, Kataliza, Zaštita životne sredine, Tanki filmovi i prevlake i Različiti problemi nauke o materijalima.

U okviru tematske oblasti Biomaterijali održane su tri sekcije u kojima je 14 predavača govorilo o dizajniranju i karakterizaciji materijala za kontrolisano otpuštanje; zatim o materijalima na bazi polimera, keramičkim materijalima, kao i kompozitima staklo-keramika koji se potencijalno mogu primeniti kao biološki implanti; o antibakterijskoj aktivnosti sintetisanih materijala, kao i o biološkom odgovoru ćelija na implante - biokompatibilnosti, citotoksičnosti, i sl.

U okviru sekcije Nanomaterijali održano je 5 predavanja. Predstavljene su nove metode sinteze mezoporoznih čestica karbonata i oksida kobalta, cinka i magnezijuma, kao i dimernih oksida fulerena (C120On); prikazano je kako parametri metode sinteze mogu da utiču na fizičkohemijske karakteristike feritnih nanočestica, kao i na fotokatalitičku aktivnost nanočestica Ag&ZnO. Takođe, prikazan je i uticaj funkcionalizacije nanočestica na kinetiku otpuštanja.

Tematska oblast Teorijsko modelovanje materijala bila je podeljena na dve sekcije u kojima je održano 10 prezentacija. Različiti teorijski modeli su korišćeni za proučavanje različitih materijala (uglavnom karbonskih) sa potencijalnom primenom u elektronici – kao tranzistora, nanomehaničkih oscilatora, molekularnih prekidača, fotoakustičnih ćelija ili kaskadnih lasera; u optoelektronici – za fotokatalizu. Među radovima bilo je onih koji su se zasnivali na teorijskim proračunima i simulacijama ali i onih u kojima je na osnovu eksperimentalnih rezultata pokušavano da se odrede optimalni uslovi procesiranja i na taj način sintetišu materijali sa željenim karakteristikama.

U okviru sekcije Metalurgija i korozija materijala  održano je sedam predavanja; dva su se ticala novih antikorozivnih materijala (TOFA/DETA imidazolin, i nanokompoziti i nanoprevlake epoksi smola/glina (Cloisite 30) ), dva su bila iz oblasti legura (primena legura na bazi Zr za skladištenje H2 i termički indukovane strukturne transformacije Fe40Ni40P14B6 amorfnih legura); govoreno je o postupku metalurgije praha za proizvodnju dijamantskih alata i kočnica za brze vozove, kao i uticaju različitih parametara na kvalitet proizvoda.

Sekcija Polimeri sadržala je četiri predavanja. Govoreno je o sintezi hidrogelova metodom stereolitografije; zatim, o polimerizaciji materijala na bazi metakrilata koji imaju potencijalnu primenu kao separatori u Li-jonskim baterijama; o sintezi biodegradabilnih kopolimera na bazi poli(epsilon-kaprolaktona) i poli(etilen oksida) od kojih se pripremaju mikro- i nanosferne čestice koje se koriste za kontrolisanu dostavu lekova, kao i o sintezi filmova na bazi pektina koji imaju potencijalnu primenu u prehrambenoj industriji za pakovanje hrane.

U okviru sekcije Kompoziti održano je osam predavanja kojima su obuhvaćeni kako polimerni tako i keramički kompozitni materijali. Pokazano je kako malo variranje u odnosu komponenata, izboru dopanta ili polimera utiče na optičke, mehaničke, i/ili električne karakteristike omogućujući na taj način kreiranje željenih osobina kompozitnih materijala.

Pet mladih istraživača u sekciji Kataliza pokazalo je: kako osobine katalizatora, kao što su kvašljivost i struktura površine, utiču na njihovu aktivnost; kako prisustvo ZnO kao katalizatora utiče na brzinu fotokatalitičke razgradnje, i kako se upotrebom katalizatora VO2 i TiO2 može povećati efikasnost MgH2 za skladištenje H2.

U okviru sekcije Zaštita životne sredine održano je tri predavanja: o upotrebi amino-funkcionalizovanog kopolimera za uklanjanje radioaktivnog izotopa 99Tc iz vodenih rastvora; o primeni kompozita polimer-zeolit za tretiranje otpadnih gasova, i  o upotrebi zeolita tipa A za apsorpciju Mn(II) iz vodenih rastvora.

Tanki filmovi ugljeničnih materijala (nano-cevi i grafina) i barijum titanata, kao i Mn-prevlake na čeliku bili su predmet sekcije Tanki filmovi i prevlake. Govoreno je o tome kako parametri procesiranja mogu da utiču na fizička svojstva tankih filmova a na taj način i njihovih električnih ili optičkih svojstava.

Pet predavača u sekciji Različiti problemi nauke o materijalima pokazalo je kako se optimizacijom parametara standardnih uređaja za karakterizaciju, kao što je npr. AFM, mogu karakterisati grafin ali i bakterije; kako se određuju parametri Nd-YAG lasera koji se koristi za čišćenje metalnih delova na narodnoj nošnji staroj nekoliko vekova, koja se svrstava u nacionalno blago.

Ove godine je po sedmi put dodeljena i nagrada za najbolju prezentaciju. Sponzor nagrade je Društvo za istraživanje materijala Srbije a sastoji se od besplatne kotizacije za učešće na Sedamnaestoj godišnjoj konferenciji YUCOMAT 2015, koja će se održati od 31. avgusta do 4. septembra 2015. god. u Herceg Novom, Crna Gora, kao i plakete. Kao osnovne parametre, predsednik Naučno-organizacionog odbora i po dva predsedavajuća na svakoj od sekcija, ocenjivali su kvalitet istraživanja (originalnost, inovativnost i napredak u onosu na trenutna dostignuća u naučnoj oblasti) kao i kvalitet samog prezentovanja (terminologija, razumevanje, kvalitet odgovora na pitanja predsedavajućih i publike, tehnički kvalitet prezentacije). Održan je veliki broj veoma kvalitetnih predavanja, koji su po tematici i rezultatima u korak sa aktuelnim svetskim istraživanjima, među njima su se izdvojila tri te su dodeljene tri ravnopravne nagrade.

 

Dobitnici nagrada za 2014. god su :

dr Tatiana S. Demina za predavanje "Plasma surface modification of chitosan films to control biocompatibility", autora: Tatiana S. Demina1, M.G. Drozdova2, M.Yu. Yablokov1, A.B. Gilman1, T.A. Akopova1, E.A. Markvicheva2, A.N. Zelenetskii1, 1Enikolopov Institute of Synthetic Polymer Materials RAS, Moscow, Russia, 2Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS, Moscow, Russia. Predavanje je održano u sekciji Biomaterijali II.

Giulia Rella, student doktorskih studija, za predavanje "Fabrication and characterization of electrospun PCL/PHBHHx fibers", autora: Giulia Rella1, Ranjana Rai1, Marwa Tallawi1, Judith E. Roether2, Joachim Kaschta2, Dirk W. Schubert2, Aldo R. Boccaccini1, 1Institute of Biomaterials, Department of Materials Science and Engineering, University of Erlangen-Nuremberg, Cauerstr. 6, 91058 Erlangen, Germany, 2Institute of Polymer Materials, Department of Materials Science and Engineering, University of Erlangen-Nuremberg, Martensstr. 7, 91058 Erlangen, Germany. Predavanje je održano u sekciji Biomaterijali III.

Mila Krstajić, student doktorskih studija, za predavanje "Formic acid electrooxidation on carbon supported platinum catalyst with preferential plane orientation", autora: Mila N. Krstajić1, Sanja I. Stevanović1, Snežana Lj. Gojković2, Vladislava M. Jovanović1, 1Department of Electrochemistry, ICTM, University of Belgrade, Serbia, 2Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia. Predavanje je održano u sekciji Kataliza.

 

 

Svi prijavljeni apstrakti su štampani u zborniku Thirteenth Young Researchers' Conference – Materials Science and Engineering. Program Konferencije i zbornik apstrakata su takođe objavljeni i na internet sajtu Instituta tehničkih nauka SANU:

https://dais.sanu.ac.rs/123456789/601

kao i na pretraživaču Google books:

https://books.google.rs/books?id=RM-QAAQBAJ
&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

što je omogućilo da se sa programom Konferencije i izloženim problematikama upoznaju ne samo učesnici već i svi zainteresovani.

 

Kao zaključak nakon Trinaeste konferencije mladih istraživača može se reći da su predavači, predsedavajući i gosti svojim aktivnim učešćem ostvarili atmosferu kvalitetnog naučnog skupa, ekvivalentnog konferencijama mladih istraživača u Evropi i Svetu.

Odabrani radovi prezentovani na Trinaestoj konferenciji mladih istraživača biće objavljeni u časopisu Tehnika – Novi materijali, 2015. god., u brojevima 2-4.

Sledeće okupljanje: 9–11. 12. 2015, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

 

Fotografije sa konferencije: https://www.mrs-serbia.org.rs/index.php/13yrc-2014

 

KONTAKT

dr Smilja Marković
predsednik Naučno-organizacionog odbora 13YRC
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: smilja.markovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU