Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
28. april 2010.

 

saradnjA izmeĐu Papskog katoliČkog univerziteta u Rio de Žaneiru i Instituta tehniČkih nauka SANU

 

U okviru programa saradnje definisane Ugovorom o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke izmedju Instituta tehnickih nauka SANU i Papskog katoličkog univerziteta u Rio de Žaneiru, dr Lidija Mančić, viši naučni saradnik ITN SANU, u periodu od septembra 2009. do marta 2010. godine boravila je Brazilu, gde je bila angažovana u grupi prof. Fernanda Rizza (Odeljenje za nauku o materijalima) na projektu Mehanizam nastajanja 1D nanomaterijala tokom hidrotermalnog tretmana brazilskog mineralnog peska. Na taj način ostvaren je značajan doprinos proširivanju polja zajedničkog delovanja ove dve institucije započetog tokom njenog postdoktorskog usavršavanja na PUC-Rio, kako u oblasti fundamentalnih tako i primenjenih istraživanja procesa sinteze nanočestica kontrolisane strukture i morfologije.

Istraživanja su prvenstveno bila fokusirana na sintezu nanomaterijala na bazi TiO2 koji poseduju poboljšana fotokatalitička svojstva, kao i na njihovu primenu u razlicitim granama industrije (Nanogavea).

 
Promena morfologije prekursora tokom hidrotermalnog tretmana
 
Finalne 1D morfologije materijala na bazi TiO2

TiO2 nanotube
TiO2 nanotrake
TiO2 nanokompoziti
 

KONTAKT

dr Lidija Mančić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 107
e-mail: lidija.mancic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU