Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
27. maj 2008.

 

DruŠtvo za istraŽivanje materijala Srbije postalo je Član
Evropske federacije druŠtava za istraŽivanje materijala (FEMS)

 

 

Krajem maja 2008. godine Društvo za istraživanje materijala Srbije zvanično je primljeno u članstvo Evropske federacije društava za istraživanje materijala.

Evropska federacija društava za istraživanje materijala (Federation of European Materials Societies, skraćeno FEMS) je neprofitna nevladina organizacija, sa sedištem u Briselu (Belgija), koja se bavi promovisanjem nauke o materijalima i ima za cilj da podstakne i koordinira saradnju i razmenu novih saznanja u ovoj oblasti među svojim članicama. FEMS okuplja nepolitičke neprofitne organizacije koje se bave istraživanjem materijala iz zemalja članica Evropske unije, Saveta Evrope ili Evropske slobodne trgovinske asocijacije (EFTA). FEMS trenutno ima 25 članica iz 23 zemlje. Evropska federacija društava za istraživanje materijala je članica Međunarodne organizacije društava za istraživanje materijala, metala i minerala (IOMMMS).

Društvo za istraživanje materijala Srbije pravni je naslednik Jugoslovenskog društva za istraživanje materijala, nevladine neprofitne naučne organizacije osnovane 1997. godine sa ciljem da promoviše multidisciplinarna istraživanja u nauci o materijalima i inženjerstvu materijala. Glavni ciljevi Društva su podsticanje kreativnog pristupa u istraživanju novih materijala i njihovoj primeni i razvoj ove oblasti istraživanja u skladu sa svetskim trendovima kako bi se domaćim naučnicima i institucijama omogućilo aktivno učešće u međunarodnim projektima. Društvo organizuje tradicionalnu međunarodnu YUCOMAT konferenciju koja se održava svakog septembra u Herceg Novom. Nakon otcepljenja Crne Gore, došlo je do podele Yu-MRS u dve organizacije: Društvo za istraživanje materijala Srbije i Društvo za istraživanje materijala Crne Gore. 

Evropska federacija društava za istraživanje materijala – www.fems.org
Društvo za istraživanje materijala Srbije – www.mrs-serbia.org.rs


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU