Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
22. avgust 2022.

 

Najava javnog konkursa za izbor direktora

 

 • Javni konkurs za izbor direktora Instituta tehničkih nauka SANU u mandatu od četiri godine će biće raspisan od strane Upravnog odbora ITN SANU početkom septembra 2022. godine.

 • Uslovi konkursa će biti u skladu sa članom 20 Statuta ITN SANU, koji je naveden ispod ovog teksta.

 • Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Politika i na internet stranici Instituta www.itn.sanu.ac.rs

 • Jedan od zahteva na konkursu će biti i da kandidat dostavi potvrdu da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to za:

  • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
  • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
  • obavezno lečenje narkomana;
  • obavezno lečenje alkoholičara;
  • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.        

  S obzirom na to da je za pribavljanje ove potvrde potrebno izvesno vreme, preporučuje se potencijalnim kandidatima da blagovremeno započnu proces njenog dobijanja.

-----------------------------------------

Član 20 Statuta ITN SANU

Direktor predstavlja, zastupa i rukovodi radom Instituta, u skladu sa zakonom i statutom.

Direktor se imenuje na osnovu javnog konkursa, na četiri godine, iz reda članova Akademije iz odgovarajuće oblasti nauka, iz reda istraživača u naučnom zvanju zaposlenih u Institutu ili iz reda uglednih profesora univerziteta.

Javni konkurs iz stava 2. ovog člana raspisuje upravni odbor Instituta. Konkurs za izbor direktora objavljuje se u jednom od dnevnih listova ili u Službenom glasniku RS.

Direktora imenuje Izvršni odbor Akademije na obrazložen predlog upravnog odbora Instituta, a po pribavljenom mišljenju Odeljenja tehničkih nauka Akademije i naučnog veća Instituta.

Direktor mora biti u radnom odnosu u Institutu.

Direktor ne može biti član upravnog odbora Instituta, ali može prisustvovati njegovim sednicama.

Direktor Instituta može obavljati dužnost do navršene 67. godine života, o čemu odlučuje Izvršni odbor Akademije na predlog Odeljenja tehničkih nauka Akademije.

Ako je direktor član Akademije može biti biran i obavljati dužnost i preko navršene 67. godine života.

Ugovor o radu, pravima i obavezama sa direktorom zaključuje u ime poslodavca upravni odbor Instituta.

 

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU