Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
17. septembar 2021.

 

Zoran Djuric

 

In memoriam: Akademik Zoran G. ĐuriĆ (1941–2021)

Institut tehničkih nauka SANU sa velikom žalošću obaveštava javnost da je akademik Zoran G. Đurić, direktor Instituta, preminuo 15. septembra 2021. godine, u Beogradu.

Zoran G. Đurić (1941, Prilipac) je završio Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek tehničke fizike (1964), a na istom fakultetu je  magistrirao (1967) i doktorirao (1972) godine. Usavršavao se na Mičigenskom državnom univerzitetu, SAD (1980), i na Univerzitetu Južne Kalifornije u Los Anđelesu, SAD (1987).

Najveći deo svoje naučne karijere ostvario je Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM), gde je osnovao Centar za mikroelektronske tehnologije (CMT) i bio njegov dugogodišnji direktor. Značajnu saradnju je ostvario sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, na kojem je 1990. godine izabran u zvanje redovnog profesora za predmete iz oblasti fizičke elektronike. Zoran G. Đurić je bio gostujući profesor na Tehničkom univerzitetu u Beču iz oblasti tehnologija mikroelektromehaničkih sistema (MEMS) i nezavisni ekspert-evaluator EU FP-7 projekata iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, mikro i nanosistema i minijaturizovanih smart senzora i sistema. Od 2011. godine, radio je kao direktor Instituta tehničkih nauka SANU.

Za dopisnog člana SANU izabran je 2003, a za redovnog 2012. godine. Bio je član Akademije inženjerskih nauka Srbije od njenog osnivanja (1998) i  Udruženja inženjera elektrotehnike IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Naučnoistraživački rad akademika Zorana G. Đurića je obuhvatao oblast fizike i tehnologije poluprovodnika i poluprovodničkih naprava. Jedan je od utemeljivača teorije i tehnologije izrade poluprovodničkih naprava, a učestvovao je i u projektovanju i razvoju tehnologija za izradu prvih domaćih silicijumskih solarnih ćelija, visokofrekventnih planarnih tranzistora, poluprovodničkog mikrofona, prvih silicijumskih integrisanih kola. Najvažnije naučne rezultate ostvario je u oblasti poluprovodničkih, optoelektronskih, MEMS i NEMS naprava.

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU