Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
22. mart 2022..

 

Institut tehničkih nauka SANU
Beograd, Kneza Mihaila 35/IV


raspisuje konkurs za izbor


DIREKTORA INSTITUTA

 

Pored opštih, Zakonom propisanih uslova kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 20 Statuta Instituta tehničkih nauka SANU.
Kandidat mora da bude:

  1. član SANU iz odgovarajuće oblasti nauka, ili
  2. zaposlen u ITN SANU u naučnom zvanju, ili
  3. ugledni profesor univerziteta.

Izbor u zvanje direktora je na period od 4 godine. Izabrani direktor mora biti u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Institutu.

Kandidat je obavezan da uz prijavu dostavi stručnu biografiju, dokaze o ispunjenosti gore navedenih uslova, predlog programa rada Instituta za izborni period za koji konkuriše i potvrdu da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

  • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
  • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
  • obavezno lečenje narkomana;
  • obavezno lečenje alkoholičara;
  • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Predlog programa rada treba da sadrži viziju razvoja Instituta i akcioni plan za mandatni period.

Prijavu i ostale materijale dostaviti na adresu Instituta tehničkih nauka SANU u roku od 30 dana od 15. septembra 2022. godine (dan objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika).

Dodatne informacije se mogu dobiti telefonom (011/2636-994 i 2185-437), upitom elektronskom poštom na adresu  its@itn.sanu.ac.rs, ili saznati na veb strani www.itn.sanu.ac.rs.

 

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU