Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
30. oktobar 2007.

 

Nova knjiga Instituta tehniČkih nauka SANU

 

 

Composite Biomaterials

Calcium Phosphate Ceramics –
Bioresorbable Polymer Composite Biomaterials
From Synthesis to Applications
(1999–2007)

urednici
Dragan P. Uskoković
Nenad L. Ignjatović

izdavač
Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti
oktobar 2007

424 strane
ISBN 978-86-80321-12-7


Finasijska podrška za štampanje publikacije:
projekat INCOMAT (Contract NMP3-CT-2007-032918)

Koštano tkivo je posebno interesantno polje naučnih istraživanja, kako zbog veoma česte pojave oštećenja tako i zbog same gradivne prirode organizma. Sinteza kalcijum fosfata i hidroksiapatita, kao i kompozita za rekonstrukciju koštanog tkiva, predstavlja značajnu aktivnost u okviru istraživanja dela Odeljenja za nove materijale i procese Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. Pored niza naučnih radova objavljenih u vodećim međunarodnim časopisima, predavanja održanih širom sveta na vodećim svetskim konferencijama i univerzitetima, nekoliko doktorskih i magistarskih radova odbranjenih na fakultetima u zemlji i nekoliko domaćih patenata, istraživači su postavili osnove tehnološkog postupka i proizvodnje malih serija različitih proizvoda razvijenih u njihovoj laboratoriji.
Ova knjiga sadrži 44 članka objavljena u časopisima sa SCI liste od 1999. do maja 2007. godine. Podeljeni su u pet odeljaka, a svaki predstavlja najznačajnije rezultate u specifičnim oblastima: I Sinteza i proizvodnja, II Sinteza, svojstva i karakterizacija biomaterijala, III Mehanička svojstva i modelovanje biomaterijala, IV Biološka evaluacija biomaterijala, i V Ponašanje biomaterijala u radijacionom polju.

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU