Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
2. oktobar 2008.

 

YUCOMAT 2008 – OD DIZAJNIRANJA NA ATOMSKOJ SKALI,
PREKO NANOTEHNOLOGIJA DO NAJZNAČAJNIJIH PRAKTIČNIH PRIMENA


Naučnici iz 35 zemalja, sa svih kontinenata, razmotrili su na YUCOMAT-u 2008 najnovija akademska i praktična dostignuća iz oblasti novih materijala i nanotehnologija

 

YUCOMAT 2008  
U periodu od 8. do 12. septembra Herceg Novi je i ovog puta bio domaćin Desete Konferencije Društva za istraživanje materijala YUCOMAT 2008, čiji su organizatori Institut tehničkih nauka Srpske Akademije nauka i umetnosti, Društva za istraživanje materijala Srbije i Društva za istraživanje materijala Crne Gore (u osnivanju). Prethodnih devet Konferencija takođe su održane u Herceg Novom počev od 1995. godine, kada je 1997. godine i formirano Društvo za istraživanje materijala, kao ekspertska organizacija čiji su glavni ciljevi i zadaci podsticanje stvaralaštva u oblasti nauke i inženjerstva materijala radi dostizanja harmonične koordinacije ove oblasti u našoj zemlji i povezivanje sa srodnim aktivnostima u svetu.
YUCOMAT 2008 - učesnici konferencije
 
 

Ta naša nastojanja su i u svetu prepoznata, tako da je naše Društvo od ove godine postalo 27. član Federacije Društava za istraživanje materijala (FEMS). Nauka i inženjerstvo materijala objedinjuju osvajanje i primenu znanja koja povezuju sintezu i procesiranje materijala, njihov sastav i strukturu, njihove osobine i ponašanje i njihove funkcije i mogućnosti u uređajima, mašinama, sklopovima i drugim krajnjim proizvodima. Ekonomski prosperitet, kvalitet života i zdravo okruženje u tesnoj su vezi sa poboljšanjem postojećih i razvojem novih materijala i procesnih tehnologija koje doprinose brojnim nacionalnim prioritetima: uštedi energije, kvalitetu životne sredine, zaštiti zdravlja, informacijama i komunikacijama, infrastrukturi, transportu i uopšte održivom razvoju.

Program ovogodišnje Konferencije obuhvatio je održavanje tri plenarne sednice i pet jednodnevnih Simpozijuma (četiri sednice usmenih predavanja i tri posterske sednice) posvećenih novim metodama sinteze i procesiranja materijala, novim materijalima za primenu u visokim tehnologijama, nanostrukturnim materijalima, kompozitima i biomaterijalima (www.yu-mrs.org.yu). U okviru Konferencije je održana i Radionica na temu INCOMAT projekta koji finansira Evropska Komisija, zatim Okrugli sto na temu «Kako uraditi uspešan predlog projekta», kao i izložba opreme za naučnoistraživački rad. Više stotina naučnih radnika iz zemlje i sveta prijavili su 240 rada. 18 radova po pozivu su saopšteni u okviru tri plenarne sednice, 41 rad je usmeno saopšten, a 121 kao posteri. Ovo je prva konferencija na kojoj je broj radova inostranih autora veći od broja radova autora iz zemlje i na kojoj su zastupljeni autori iz 35 zemalja sa svih kontinenata. Odabrani radovi predstavljeni na ovoj konferenciji će biti objavljeni na engleskom jeziku u tri međunarodna naučna časopisa: "Materials and Manufacturing Processes" čiji izdavač je  Taylor and Francis, “Surface Engineering” čiji izdavač je Maney Publishing, i «Acta Physica Polonica» čiji izdavač je Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, čime će naši naučnici i cela ova manifestacija biti adekvatno predstavljeni svetu.

U okviru prve plenarne sednice održana su četiri predavanja po pozivu iz najaktuelnijih oblasti visoko-rezolucionih metoda karakterizacije nanostrukturnih materijala. Čast da budu prvi govornici na ovogodišnjoj konferenciji pripala je dr Ulrichu Dahmenu sa Berkeley Univerziteta u Kaliforniji (SAD), koji je govorio o elektronskoj mikroskopiji i osobinama nanomaterijala posmatrano sa angstremske rezolucije, i dr Velimiru Radmiloviću sa Berkeley Univerziteta u Kaliforniji (SAD), koji je govorio o monodisperznim nanostrukturnim česticama ugrađenim u matrice bogate aluminijumom. U okviru drugog dela sednice najpre je govorio prof. Ivo Rangelov sa Tehničkog univerziteta u Ilmenau (Nemačka) o sondama za skeniranje rastojanja u nanonauci, a zatim dr Wolfgang Jäger sa Christian-Albrechts Univerziteta iz Kiela (Nemačka) o snimanju slojevitih kristala transmisionom mikroskopijom visoke rezolucije.
 
Ulrich Dahmen
Velimir Radmilović
Ivo Rangelow
Wolfgang Jäger
Ulrich Dahmen
Velimir Radmilović
Ivo Rangelow
Wolfgang Jäger
Dag Perović
Wim Bras
Danilo Suvorov
 
Druga plenarna sednica sadržala je šest predavanja iz oblasti primene različitih metoda za merenje fundamentalnih osobina nanostrukturnih materijala. Prof. Doug Perovic sa Univerziteta u Torontu (Kanada), govorio je o defektima koloidnih fotonskih kristalnih prevlaka, dr Wim Bras iz Laboratorije za evropsku sinhotronu radijaciju iz Grenobla (Francuska) o keramici od kordijeritnog stakla ispitivanoj putem rendgenske i elektronske mikroskopije, i prof. Danilo Suvorov iz Jožef Stefan Instituta iz Ljubljane (Slovenija) o aktuelnim dostignućima u razvoju savremenih materijala. U drugom delu sednice govorio je prof. Mamoru Senna sa Keio univerziteta iz Jokohame (Japan), o međupovršinskim fenomenima koji upravljaju svojstvima kod mikro i nano kompozita, prof. Jose Kenny sa Univerziteta iz Peruđe (Italija) o procesiranju nanokompozita sa polimernom matricom, i prof. Jan Kusinski sa Univerziteta za rudarstvo i metalurgiju iz Krakova (Poljska) o sintezi i jonskoj provodljivosti nanokristalnih tankih prevlaka.
 
Mamoru Sena
Hoze Keni
Jan Kusinski
Greg Auner
Rišar Portije
Robert Sinkler
Serena Best
Greg Auner
Rišar Portije
Robert Sinkler
Serena Best
Treća plenarna sednica sadržala je predavanja sedam istaknutih predavača iz oblasti nanomedicine i nanotehnologije keramičkih i metalnih materijala. Najpre je prof. Gregory Auner sa Wayne State univerziteta iz Detroita (USA), govorio o senzorima u oblasti nanomedicine i nanotehnologije. Dr Richard Portier iz Laboratorije za strukturnu metalurgiju  Nacionalnog centra za naučna istraživanja iz Pariza (Francuska) je govorio o strukturnoj i funkcionalnoj biokompatibilnosti novih amorfnih/kvazi-kristalnih kompozita baziranih na titanu, prof. Robert Sinclair sa Stanford univerziteta (SAD) o magnetnim i drugim metalnim nanočesticama za moguću primenu u medicini, a dr Nicolas Perez sa Univerziteta iz Barselone (Španija) o magnetnim i elektronskim svojstvima nanočestica oksida gvožđa kontrolisane veličine i oblika za primenu u biomedicini. Dr Serena Best sa Univerziteta u Kembridžu (Velika Britanija) je govorila o nanostrukturnim apatitima kao sledećoj generaciji bioaktivnih materijala, prof. Rostislav Andrievski iz Instituta za probleme hemijske fizike RAS iz Chernogolovke (Rusija) o zavisnosti od veličine i efektima međupovršina kod osobina nanostrukturnih materijala, i prof. Dušan Petranović iz Mentor Graphics Korporacije iz San Hozea (SAD) o kompetitivnosti ugljeničnih nanotuba za primenu u interkonekciji čipova. Dr Ferdinand Hofer iz Instituta za elektronsku mikroskopiju i istraživanje fine strukture iz Graca (Austrija), je održao plenarno predavanje na početku Simpozijuma C, o nanoanalizi materijala putem EELS spektarskog snimanja u transmisionom elektronskom mikroskopu.
 
Nikolas Perez
Rostislav Andrievski
Dušan Petranović
Ferdinand Hofer je svojim plenarnim predavanjem otvorio Simpozijum C


Na Simpozijum A NOVE METODE SINTEZE I PROCESIRANJA MATERIJALA predstavljeno je 49 radova posvećenih različitim nekonvencionalnim metodama sinteze i procesiranja prahova, filmova i kompaktnih materijala, koje omogućavaju da se dizajniranjem na maloj skali ostvare potpuno nova svojstva ili znatno poboljšane karakteristike širokog spektra novih materijala. Tu svakako treba istaći radove koji su posvećeni različitim hemijskim metodama sinteze u rastvoru, čvrstom i gasnom stanju, koloidnom, plazma, laserskom, jonskom implantacijom, samorasprostirućim talasom sagorevanja, mikrotalasnom, epitaksijalnom, aerosol, sonohemijskom, elektrohemijskom, hidrotermalnom, mehanohemijskom, radijacionom i reološkom, odnosno polimerizacionom procesiranju i dizajniranju strukture i osobina materijala.

U okviru drugog Simpozijuma B NOVI MATERIJALI ZA PRIMENU U VISOKIM TEHNOLOGIJAMA saopšteno je 50 radova posvećenih novim materijalima, koji se nalaze u žiži interesovanja savremene nauke i predstavljaju okosnicu visokih tehnologija, uključujući najsavremenije metode njihove karakterizacije. Tu je bilo reči o materijalima sa strogo kontrolisanim hemijskim i strukturnim sastavom na nano i makro nivou, kvantnim tačkama, metalnim klasterima i staklima, fotonskim kristalima, amorfnim sistemima, superprovodnicima, magnetnim, elektronskim i elektrodnim materijalima, katalizatorima, intermetalidima, fulerenima, novim metalnim, keramičkim i polimernim materijalima i kompozitima na njihovoj osnovi, kao i njihovoj primeni u visokim tehnologijama.
S obzirom da će nanomaterijali imati odlučujuću ulogu u okviru nanotehnologija, kao jedne od najvažnijih tehnologija budućnosti, jedan Simpozijum je i ovog puta bio posvećen ovoj problematici. Naime, napredak u materijalima sa visokim performansama za različite primene zavisiće od naših mogućnosti da kontrolišemo veličinu, raspored i morfologiju konstituenata (čestica, zrna i faza) na nivou manjem od 100 nm (1nm=10-9m). U okviru ovog Simpozijuma C NANOMATERIJALI, saopštena su 24 rada u kojima su izneti brojni primeri sinteze prahova i tankih filmova, teorijskih modela i eksperimentalnih metoda koje omogućavaju različite primene u čijoj osnovi leže elektronske, magnetne, optičke, hemijske, katalitičke i mehaničke osobine.

Zahvaljujući dobrim radnim karakteristikama i postojanosti pri primeni, kao i povoljnim uslovima proizvodnje, niskoj ceni i velikim mogućnostima pri projektovanju, kompoziti pretstavljaju danas ogromnu grupu inženjerskih materijala sa rastućom primenom u nizu savremenih industrijskih oblasti. U okviru 13 radova u okviru Simpozijuma D KOMPOZITI saopšteni su brojni primeri sinteze i izrade kompozita sa polimernom, metalnom i keramičkom osnovom, interakcije konstitutivnih faza kompozita i međupovršinske pojave, osobine, ispitivanje i primene kompozita, uključujući i nanokompozite.

Simpozijum E BIOMATERIJALI  je posvećen biomedicinskim materijalima koji se koriste u ljudskom organizmu kao endoproteze tj. veštački substituenti koji stalno zamenjuju oboleli ili oštećeni organ ili deo organizma ili za fiksiranje povređenih delova organizma. Zavisno od njihove funkcije oni moraju ispunjavati složene zahteve u pogledu stabilnosti, naprezanja i biokompatibilnosti sa ljudskim organizmom. U okviru 26 radova koji su saopšteni na Simpozijumu E BIOMATERIJALI izneti su najnoviji rezultati iz oblasti novih metoda procesiranja savremenih keramičkih, metalnih i polimernih biomaterijala, međuzavisnosti strukture, osobina i procesa dobijanja biomaterijala, biološkog odgovora organizma na implantaciju biomaterijala i kliničkog iskustva implantacije biomaterijala.

Radionica na temu INCOMAT projekta, pod nazivom «Međunarodna saradnja timova izvrsnosti u oblasti biomaterijala”, okupila je svih 15 partnera, a nekoliko njih predstavilo je svoje radove i na sednicama relevantnih simpozijuma.

Okrugli sto na temu «Kako napisati uspešan predlog projekta» održao je Hans Jochen Schmidt iz Centra za transfer inovacija Thuringen (Erfurt, Nemačka), koji je govorio o pozivima i tenderima koji se tiču novih materijala za INCO države, koja su pravila učešća i pozivi za FP7 fokusirani na biomaterijale i INCO zemlje.

 
Magdalena Stevanović (desno)
Marija Jevtić
Sanja Ristić
Džoen Kvon

U želji da podstakne afirmaciju kvalitetnih mlađih naučnih radnika Društvo za istraživanje materijala na ovim Konferencijama vrši izbor autora najbolje doktorske disertacije i magistarskog rada urađenih između dve Konferencije, najboljeg rada saopštenog na Konferenciji i najboljeg postera. Nagrade su i ovog puta pripale mlađim autorima, po pravilu, koji nisu stariji od 35 godina. Nagradu za najbolju doktorsku disertaciju je dobila Magdalena Stevanović za tezu «Sinteza, karakterizacija i degradacija poli(DL-laktid-ko-glikolid) nanosfera koje sadrže askorbinsku kiselinu» (Institut tehničkih nauka SANU, Beograd), a za magistraturu Marija Jevtić za tezu «Sonohemijska sinteza i karakterizacija hidroksiapatita i poli(d,l-laktid-ko-glikolid)-hidroksiapatit kompozita» (Institut tehničkih nauka SANU, Beograd). Za najbolje usmeno izlaganje nagradu je dobila Sanja Ristić za rad pod nazivom «USING DIELECTRIC RELAXATION SPECTROSCOPY (DRS) AND DYNAMIC MECHANICAL SPECTROSCOPY (DMS) TO STUDY MOLECULAR DYNAMICS OF DENDRIMERS IN HYDROPHOBIC/HYDROPHILIC MEDIA» (Politehnički univerzitet, Bruklin, Njujork, SAD). Nagrade za najbolje postere pripale su: Joanne Kwon za rad pod nazivom «COPOLYMER/BIOCERAMIC COMPOSITE FOR COATING ORTHOPAEDIC IMPLANTS» (Univerzitet u Kembridžu, Engleska), Asji Veber za rad pod nazivom «The Thickness, Morphology and Structure of Sol-Gel Bi12SiO20 thin films» (Institut «Jožef Stefan», Ljubljana, Slovenija), Jeleni Pavličević za rad pod nazivom «Thermal stability of model irregular poly(urethane-isocyanurate) networks» (Tehnološki fakultet, Novi Sad) i Katarini Marinković za rad pod nazivom «Urea-assisted self-combustion aerosol synthesis of Y3Al5O12:Ce3+» (Institut tehničkih nauka SANU, Beograd).  
S obzirom na veliki broj radova sa aktuelnim sadržajima prijavljenih od strane eminentnih inostranih i naših autora, štampanje odabranih radova sa Konferencije u renomiranim časopisima i niza pratećih manifestacija, YUCOMAT 2008 je uspeo da izraste u značajnu regionalnu konferenciju iz oblasti novih materijala i nanotehnologija koja ima sve elemente vrhunskih manifestacija koje se organizuju u daleko razvijenijim zemljama nego što je to naša.

Sledeća YUCOMAT konferencija će takođe biti održana u Herceg Novom, od 31. avgusta do 4. septembra 2009. godine (www.mrs-serbia.org.rs).
 
Asja Veber (sa Komisijom)
Jelena Pavličević
Katarina Marinković
 

 

KONTAKT

Aleksandra Stojičić, sekretar konferencije
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: its@itn.sanu.ac.rs

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU