Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
26. oktobar 2009.

 

YUCOMAT 2009 – OD NOVIH MATERIJALA, PREKO NANOTEHNOLOGIJA DO RAZLIČITIH PRAKTIČNIH PRIMENA

 

Naučnici iz 37 zemalja, sa svih kontinenata, predstavili su najnovija akademska i praktična dostignuća

 


U periodu od 31. avgusta do 4. septembra Herceg Novi je bio domaćin Jedanaeste godišnje konferencije Društva za istraživanje materijala YUCOMAT 2009, čiji su organizatori Institut tehničkih nauka Srpske Akademije nauka i umetnosti i Društvo za istraživanje materijala, a pod visokim pokroviteljstvom Federacije evropskih društava za materijale i američkog Društva za istraživanje materijala.

Program ovogodišnje Konferencije obuhvatio je tri plenarne sednice i pet jednodnevnih simpozijuma (šest sednica usmenih predavanja i tri posterske sednice) posvećenih novim metodama sinteze i procesiranja materijala, novim materijalima za primenu u visokim tehnologijama, nanostrukturnim materijalima, kompozitima i biomaterijalima (www.mrs-serbia.org.rs). U okviru Konferencije održana je i izložba opreme za naučnoistraživački rad. Više od 850 naučnih radnika iz 37 zemalja sa svih kontinenata prijavili su 275 rada; 18 radova po pozivu saopšteno je u okviru tri plenarne sednice, 59 radova usmeno je saopšteno, a 136 kao posteri. Dve trećine učesnika je bilo iz inostranstva, a jedna trećina iz Srbije. Odabrani radovi predstavljeni na ovoj konferenciji će biti objavljeni na engleskom jeziku u međunarodnim naučnim časopisima «Acta Physica Polonica», čiji izdavač je Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, i «International Journal of Modern Physics B», čiji izdavač je World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Na svečanom otvaranju konferencije učesnike su pozdravili predsednik Društva za istraživanje materijala, prof. Dragan Uskoković, član Saveta Federacije evropskih društava za materijale (FEMS), prof. Jan Kusinski, raniji Predsednik Američkog društva za istraživanje materijala (MRS), prof. Robert Hull, i Predsednik Evropskog društva za keramiku (ECerS), prof. Danilo Suvorov.

U okviru prve plenarne sednice održano je pet predavanja po pozivu iz najaktuelnijih oblasti novih materijala. Čast da budu prvi govornici na ovogodišnjoj konferenciji pripala je prof. Masahiro Yoshimura sa Tokijskog instituta za tehnologiju iz Jokohame (Japan), koji je govorio o »mekom« procesiranju keramike, dr Aleksandri Porter sa Imperijal koledža u Londonu (UK), koja je govorila o funkcionalizaciji promena ciljane lokacije i stabilnosti ugljeničnih nanocevi unutar ćelija plućnog epitela, i prof. Robertu Hullu sa Renseler politehničkog instituta u Troji (SAD) o novim metodima istraživanja materijala korišćenjem fokusiranih jonskih zraka. U okviru drugog dela sednice najpre je govorio dr Davor Pavuna sa Instituta za fiziku kondenzovane materije EPFL iz Lozane (Švajcarska) o fizici i nanoinženjeringu visoko-temperaturnih superprovodnika i odgovarajućih oksidnih filmova, a zatim prof. Danilo Suvorov iz Jožef Stefan Instituta iz Ljubljane (Slovenija) o podešavanju osobina u keramici baziranoj na sistemu natrijum-bizmut-titan-oksid.

Druga plenarna sednica sastojala se od šest predavanja iz oblasti primene različitih metoda za merenje fundamentalnih osobina nanostrukturnih materijala. Dr Jovan Mijović sa Politehničkog instituta Univerziteta u Njujorku (SAD), govorio je o dinamici tečno-kristalnog fizičkog gela, prof. Hoze Keni sa Univerziteta iz Peruđe (Italija) o procesiranju i osobinama savremenih kompozitnih materijala sa nanokompozitnom polimernom matricom, dr Bruno Viana iz Nacionalnog centra za naučna istraživanja iz Pariza (Francuska) o materijalima sa vremenski kontrolisanom luminiscencijom u medicinskom snimanju, i prof. Maksim Kuznjecov iz Instituta za strukturnu makrokinetiku i nauku o materijalima Ruske akademije nauka iz Černogolovke (Rusija) o sintezi samorasprostirućim talasom sagorevanja kompleksnih oksidnih materijala. U drugom delu sednice govorio je prof. Glen Hibard sa Fakulteta za nauku i inženjerstvo materijala Univerziteta iz Toronta (Kanada) o mehanizmima loma kod hibridnih nanokristalnih celularnih materijala, i dr Emanuel Markiz sa Odeljenja za materijale Univerziteta u Oksfordu (UK) o strukturi legura na nano nivou tomografijom putem atomske sonde.
Treća plenarna sednica sadržala je sedam predavanja iz oblasti nanomedicine i nanotehnologije keramičkih i metalnih materijala. Najpre je prof. Robert Sinclair sa Stanford univerziteta (SAD) govorio o elektronskoj mikroskopiji nanočestica u detekciji kancera. Prof. Velimir Radmilović iz Nacionalnog centra za elektronsku mikroskopiju Lorens Berkli Nacionalne laboratorije iz Berklija (SAD) govorio je o sintezi i karakterizaciji visokokvalitetnog grafena, a prof. Nobuhiko Nakano sa Keio Univerziteta iz Jokohame (Japan) o višelokacionoj stimulaciji i senzorima putem specijalnog LSI čipa u CMOS tehnologiji i displeju mikroelektroda. Dr Valerij Suharev iz Mentor Graphics korporacije iz San Hozea (USA) govorio je o uticaju mikrostrukture na degradacijama u dualno ugrađenim bakarnim međuvezama izazvanih elektromigracijom, dr Miroslavna Kovilina sa Fakulteta za fiziku i Instituta za nanonauke i nanotehnologije Univerziteta u Barseloni (Španija) o magneto-otporu kod pozitivne i negativne preferentne razmene dvoslojnih kvantnih tačaka nikla i fluorida železa, prof. Rostislav Andrievski iz Instituta za probleme hemijske fizike RAS iz Chernogolovke (Rusija) o super čvrstim i super plastičnim nanomaterijalima, a prof. Antonio Ravaljoli iz Centra za nauku i tehnologiju keramike iz Faence (Italija) o staklokeramičkim skafoldsima za inženjerstvo tkiva.

 

 

U okviru Simpozijuma A NOVE METODE SINTEZE I PROCESIRANJA MATERIJALA predstavljeno je 70 radova posvećenih različitim nekonvencionalnim metodama sinteze i procesiranja prahova, filmova i kompaktnih materijala, koje omogućavaju da se dizajniranjem na maloj skali ostvare potpuno nova svojstva ili znatno poboljšane karakteristike širokog spektra novih materijala. Tu svakako treba istaći radove koji su posvećeni različitim hemijskim metodama sinteze u rastvoru, čvrstom i gasnom stanju, samorasprostirućim talasom sagorevanja, koloidnom, plazma, laserskom, jonskom implantacijom, mikrotalasnom, epitaksijalnom, hidrotermalnom, aerosol, elektrohemijskom, sonohemijskom, mehanohemijskom, radijacionom i reološkom, odnosno polimerizacionom procesiranju i dizajniranju strukture i osobina materijala.

U okviru Simpozijuma B NOVI MATERIJALI ZA PRIMENU U VISOKIM TEHNOLOGIJAMA predstavljeno je 49 radova posvećenih novim materijalima, koji se nalaze u žiži interesovanja savremene nauke i predstavljaju okosnicu visokih tehnologija, uključujući najsavremenije metode njihove karakterizacije. Tu je bilo reči o materijalima sa strogo kontrolisanim hemijskim i strukturnim sastavom na nano i makro nivou, kvantnim tačkama, fulerenima, fotonskim kristalima, amorfnim sistemima, superprovodnicima, magnetnim, elektronskim i elektrodnim materijalima, katalizatorima, intermetalidima, metalnim klasterima i staklima, novim metalnim, keramičkim i polimernim materijalima i kompozitima na njihovoj osnovi, kao i njihovoj primeni u visokim tehnologijama.

S obzirom da će nanomaterijali imati odlučujuću ulogu u okviru nanotehnologija, kao jedne od najvažnijih tehnologija budućnosti, jedan Simpozijum je i ovog puta bio posvećen ovoj problematici. Naime, napredak u materijalima sa visokim performansama za različite primene zavisiće od naših mogućnosti da kontrolišemo veličinu, raspored i morfologiju konstituenata (čestica, zrna i faza) na nivou manjem od 100 nm (1nm=10-9m). U okviru ovog Simpozijuma C NANOMATERIJALI, saopšteno je 31 rad u kojima su izneti brojni primeri sinteze prahova i tankih filmova, teorijskih modela i eksperimentalnih metoda koje omogućavaju različite primene u čijoj osnovi leže hemijske, katalitičke, elektronske, magnetne, optičke, i mehaničke osobine.

Zahvaljujući dobrim radnim karakteristikama i postojanosti pri primeni, kao i povoljnim uslovima proizvodnje, niskoj ceni i velikim mogućnostima pri projektovanju, kompoziti pretstavljaju danas ogromnu grupu inženjerskih materijala sa rastućom primenom u nizu savremenih industrijskih oblasti. U okviru 22 rada predstavljenih na Simpozijumu D KOMPOZITI saopšteni su brojni primeri sinteze i izrade kompozita sa polimernom, metalnom i keramičkom osnovom, interakcije konstitutivnih faza kompozita i međupovršinske pojave, osobine, ispitivanje i primene kompozita, uključujući i nanokompozite.

Simpozijum E BIOMATERIJALI je bio posvećen biomedicinskim materijalima koji se koriste u ljudskom organizmu kao endoproteze tj. veštački substituenti koji stalno zamenjuju oboleli ili oštećeni organ ili deo organizma ili za fiksiranje povređenih delova organizma. Zavisno od njihove funkcije oni moraju ispunjavati složene zahteve u pogledu stabilnosti, naprezanja i biokompatibilnosti sa ljudskim organizmom. U okviru 23 rada koji su saopšteni na Simpozijumu E BIOMATERIJALI izneti su najnoviji rezultati iz oblasti novih metoda procesiranja savremenih keramičkih, metalnih i polimernih biomaterijala, međuzavisnosti strukture, osobina i procesa dobijanja biomaterijala, biološkog odgovora organizma na implantaciju biomaterijala i kliničkog iskustva implantacije biomaterijala.

U želji da podstakne afirmaciju kvalitetnih mlađih naučnih radnika Društvo za istraživanje materijala na ovim Konferencijama vrši izbor autora najbolje doktorske disertacije i magistarskog rada urađenih između dve Konferencije, najboljeg rada saopštenog na Konferenciji i najboljeg postera. Nagrade su i ovog puta pripale mlađim autorima, po pravilu, koji nisu stariji od 35 godina. Nagradu za najbolju doktorsku disertaciju je dobila Nadica Abazović (Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd) za tezu «Sinteza i karakterizacija nanomaterijala na bazi titan (IV) oksida» odbranjenu na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a za magistraturu Zoran Stojanović (Institut tehničkih nauka SANU, Beograd) za tezu «Hidrotermalna sinteza nanostrukturnih oksidnih prahova i njihova karakterizacija» odbranjenu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za najbolje usmeno izlaganje nagradu su dobili Ralph Kraehnert za rad pod nazivom «A SYNTHESIS TOOLBOX FOR WELL-DEFINED CATALYST COATINGS: NANOPARTICLES OF NOBLE METALS SUPPORTED ON MESOPOROUS OXIDE FILMS» (Lajbnic Institut za katalizu Univerziteta u Rostoku, Berlin, Nemačka) i Marija Vukomanović za rad pod nazivom «POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE)/HYDROXYAPATITE/CLINDAMYCIN core-shell nanospheres PROCESSED IN THE FIELD OF ULTRASOUND» (Institut tehničkih nauka SANU, Beograd; Institut Jožef Štefan, Ljubljana, Slovenija). Nagrade za najbolje postere dobili su: Agneszka Radziszewska za rad pod nazivom «NANOSTRUCTURED THIN FILMS b-Al-Mg OBTAINED USING PLD TECHNIQUE» (AGH Univerzitet za nauku i tehnologiju u Krakovu, Poljska), Rares Stiufiuc za rad pod nazivom «Atomic Force Microscopy Characterization of Gold Nanocrystals» (Babes-Bolyai Univerzitet iz Kluža, Rumunija), i Nikolina Pavlović za rad pod nazivom «SYNTHESIS OF NANOPOWDERS AND BISMUTH TITANATE-BASED CERAMIC PROCESSING» (Tehnološki fakultet, Novi Sad).

S obzirom na veliki broj radova sa aktuelnim sadržajima prijavljenih od strane eminentnih inostranih i naših autora, štampanje odabranih radova sa Konferencije u renomiranim časopisima i niza pratećih manifestacija, YUCOMAT 2009 je značajna regionalna konferencija iz oblasti novih materijala i nanotehnologija koja ima sve elemente vrhunskih manifestacija koje se organizuju u daleko razvijenijim zemljama nego što je to naša.

Sledeća YUCOMAT konferencija će takođe biti održana u Herceg Novom, od 6-10. septembra 2010. godine (www.mrs-serbia.org.rs).

 


KONTAKT

Aleksandra Stojičić, sekretar konferencije
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: its@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU