Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
18. novembar 2010.

 

NOVI POSTUPAK SINTEZE LITIJUM-GVOŽĐE-FOSFATA ZA LITIJUMSKE BATERIJE

 

Saradnici Instituta tehničkih nauka SANU razvili su novi postupak sinteze kompozita litijum-gvožđe-fosfata (LiFePO4) i ugljenika. Ovaj materijal predstavlja najperspektivniji i najaktuelniji materijal za litijum-jonske baterije, jer ima dobre elektrohemijske osobine, netoksičan je i termički stabilan na povišenim temperaturama, te je siguran za korišćenje i nalazi primenu ne samo u baterijama za male elektronske uređaje, već i za električna i hibridna električna vozila.

Postupak sinteze je jednostavan, jeftin i ekološki, i ne podrazumeva korišćenje bilo kakve skupe ili specifične opreme, a baziran je na precipitaciji Fe(II) prekursora u rastopu stearinske kiseline i naknadnom termičkom tretmanu precipitata. Dobijeni prahovi su pokazali zavidne elektrohemijske karakteristike sa specifičnim kapacitetom od čak 94% teorijske vrednosti kapaciteta za ovaj materijal. Postupak je ovih dana zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu (patent Postupak dobijanja katodnog kompozitnog materijala litijum gvožđe fosfata sa ugljenikom metodom precipitacije u prisustvu stearinske kiseline, broj patentne prijave P 2010/0488), a publikacija Preparation of LiFePO4/C composites by co-precipitation in molten stearic acid (autori: Dragana Jugović, Miodrag Mitrić, Maja Jović, Nikola Cvjetićanin, Srečo Škapin, Božidar Cekić, Valentin Ivanovski i Dragan Uskoković), upravo je poslata časopisu Journal of Power Sources. Na istraživanjima vezanim za karakterizaciju materijala sarađivali su i istraživači sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, a kod visokorezolucione karakterizacije materijala saradnici Instituta „Jožef Štefan“ iz Ljubljane, Slovenija.

Pomenuti rezultati će prvi put biti saopšteni na konferenciji 2010 Seoul Science & Technology Forum u Seulu, Koreja, koji se održava od 18. do 20. novembra. Na Forumu će pedesetak prvih ljudi iz vodećih institucija iz sveta govoriti o najznačajnijim pitanjima iz oblasti održivog razvoja. Prof. Dragan Uskoković, direktor Instituta, će saopštiti rad pod naslovom International Cooperation in Advanced Materials and Green Technologies – from a Serbian Perspective.

 

Slične vesti:

26. januar 2011.
Uspesi saradnika Instituta u razvoju materijala za litijumske baterije

 

 

KONTAKT
dr Dragana Jugović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: dragana.jugovic@itn.sanu.ac.rs


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU