Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
14. novembar 2014

 

trening Škole iz oblasti naprednog oslikavanja nanokompozitnih keramiČkih materijala

Istanbul, Turska, 29. septembar – 3. oktobar 2014.

 

Pod pokroviteljstvom evropskog keramičkog društva (ECERS) i fondacije časopisa evropskog keramičkog društva (JECS Trust), u Istanbulu (Turska) je u periodu od 29. septembra do 04. oktobra 2014. godine organizovana trening škola o naprednom oslikavanju nanokompozitnih keramičkih materijala metodama skanirajuće elektronske mikroskopije (SEM), fokusiranim jonskim snopom (FIB) i mikroskopije atomskih sila (AFM) – FIB-SEM-AFM Training School on Advanced Imaging Techniques for Nanocomposite Ceramic Materials (https://sunum.sabanciuniv.edu/jecstrust2014). Domaćin ovog događaja je bio Sabandži Univerzitet (Sabanci University), tačnije njegov međunarodni centar izvrsnosti za istraživanje i primenu nanotehnologije (SUNUM - https://sunum.sabanciuniv.edu/). SUNUM zauzima površinu od 7400 m2 od čega je 850 m2 pod „čistim sobama“, 1500 m2 su multidisciplinarne istraživačke laboratorije, a preostali deo se koristi kao kancelarijski i prostor za opštu namenu. Zgrada je izgrađena po ekološkim standardima, uz poštovanje principa korišćenja minimalne količine energije i stvaranja minimalne količine otpadnih proizvoda. Univerzitet Sabandži je osnovan 1994. godine kao privatna akademska institucija, koja ima za cilj da uz podršku države omogući akademsku izvrsnost i razvije saradnju sa industrijskim i istraživačkim sektorom.

Ideja trening-škole je bila da se istraživačima, prvenstveno studentima doktorskih studija, omogući da dođu u kontakt sa najsavremenijom istraživačkom opremom bez koje je istraživanje nanokompozitnih keramičkih materijala danas teško zamislivo. Prvi dan je bio posvećen tehnici skanirajuće elektronske mikroskopije, a prvo predavanje o osnovama tehnike je održao prof. Goran Dražič sa nacionalnog hemijskog instituta u Ljubljani o osnovama ove tehnike i njenim primenama. Nakon toga, polaznici su imali priliku da kroz demonstracionu vežbu prođu proces pripreme uzoraka (naparavanje sa Pt/Pd mete za spaterovanje, sistem Cressington Sputter Coater) i naprave nekoliko mikrografija na različitim tipovima uzoraka (kompozit Mg-karbonske nanotube, hidroksiapat-titanijum borid, i biološki uzorak humanog zubnog tkiva) na uređaju JEOL JIB 4601 Multibeam FIB-SEM (opremljen sa EDS detektorom i sitemom za nanolitografiju). Drugog dana predavanja su održali Prof. Servet Turan sa Anadolu Univerziteta o strategijama prilikom SEM oslikavanja keramičkih materijala pripremljenih na različite načine: polirane površine, površine preloma, prahovi, i tanki filmovi. Peter Gnauck, iz kompanije Zeiss, Nemačka, je govorio o ekstenziji SEM metode u treću dimenziju pomoću SEM-FIB sistema gde se upotrebom jona galijuma sa materijala mogu skidati slojevi da bi se dobile informacije kroz poprečeni presek materijala, odnosno svojevrsno mapiranje strukture/sastava materijala (nanotomografija). Ova metoda se može uspešno primeniti i za preciznu pripremu uzoraka za transmisionu elektronsku mikroskopiju, a takođe i za litografiju. Metoda je primenjiva na širok spektar materijala, od veštačkih materijala velike tvrdoće, do bioloških uzoraka.  Lex Pillatsch, EMPA Tun, Švajcarska, je održao predavanje o multianalitičkom pristupu ispitivanja materijala FIB-SEM tehnikom u jedinstvenom sistemu koji omogućava ispitivanje različitih osobina materijala (hemijskih, nanomehaničkih, itd.). Studenti su takođe imali priliku da vežbaju na pomenutom FIB-SEM uređaju. Bjorn Pietzak, iz kompanije Nanosurf AG, Švajcarska, održao je predavanje o primeni različitih modova AFM metode u istraživačke i industrijske svrhe, a potom i demonstracionu vežbu na portabl AFM mikroskopu.

 

Dr Hasan Mandal, predstavnik ECERS-a je učesnicima poželeo dobrodošlicu i predstavio mogućnosti za finansiranje različitih tipova projekata preko JECS Trust fondacije. Dr Voltan Ozguz, direktor istraživačkog centra SUNUM, je učesnicima trening škole poslednjeg dana pokazao jedan deo laboratorija istraživačkog centra koji funkcioniše po principu otvorenog pristupa, bez departmana, koji bi potencijalno stvarali barijeru i onemogućavali podjednak pristup istraživačkoj opremi. Istraživački centar SUNUM između ostalog poseduje:

 • Laboratoriju za mikro/nano elektroniku sa čistim sobama
 • Laboratoriju za elektronsku mikroskopiju
 • Laboratoriju za nanomagnetizam
 • Laboratoriju za karakterizaciju materijala
 • Laboratoriju za genomiku i nanobiotehnologiju
 • Laboratoriju za površinsku hemiju i energetiku
 • Laboratoriju za mikroskopiju i ćelijske kulture
 • Laboratoriju za ispitivanje mikrosistema i antena u oblasti visokih frekvencija
 • Laboratoriju za mikrofluidiku i mikrotermalne sisteme
 • Laboratoriju za dizajn i proizvodnju 3D sistema
 • Laboratoriju za visokorezolucionu mikromašinsku obradu

Preko različitih evropskih projekata i preko turske nacionalne istraživačke organizacije Tubitak moguće je obezbediti pristup istraživačkom centru SUNUM, čije je rukovodstvo raspoloženo za međunarodnu saradnju.

 

KONTAKT:

Miodrag Lukić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: miodrag.lukic@itn.sanu.ac.rs

 


 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU