Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
25. decembar 2008.

 

Dan Instituta tehniČkih nauka SANU

 


Predsednik SANU
akademik Nikola Hajdin

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Branko Kovačević
Pomoćnik ministra za nauku i tehnološki razvoj
prof. dr Tibor Sabo

Prorektor Univerziteta u Beogradu za međunarodnu saradnju prof. dr Aleksandar Sedmak
Prorektor Univerziteta u Podgorici za međunarodnu saradnju prof. dr Mira Vukčević
Direktor Instituta prof. dr Dragan Uskoković
 

U utorak 23. decembra 2008. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti obeležen je Dan Instituta tehničkih nauka SANU, institucije koja od svog osnivanja 1947. godine obavlja naučnoistraživačku delatnost u oblasti tehničko-tehnoloških i prirodnih nauka.

Na svečanosti koja je počela u 10.00 sati goste su pozdravili predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Nikola Hajdin, rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Branko Kovačević, pomoćnik ministra za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Tibor Sabo, prorektori za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu i Podgorici prof. dr Aleksandar Sedmak i prof. dr Mira Vukčević, kao i direktor Instituta prof. dr Dragan Uskoković.

Predsednik SANU, akademik Nikola Hajdin se u svom pozdravnom govoru osvrnuo na faze u razvoju Instituta i istakao značaj uspostavljanja ravnoteže između osnovnih istraživanja i konkretne primene njihovih rezultata u privredi kroz organizovanje ekspertskih timova koji imaju konsultantsku ulogu u realizaciji velikih projekata.

Rektor Univerziteta prof. dr Branko Kovačević je podsetio je da 2008. godine obeležen veliki jubilej – dva veka visokog školstva u Srbiji, kao i da je većina tehničkih fakulteta (Elektrotehnički, Mašinski, Rudarsko-geološki fakultet itd.) proslavila 60 godina rada. Ističući značaj nauke i obrazovanja u periodima velikih ekonomskih kriza, profesor Kovačević je uporedio izdvajanja iz budžeta za nauku i visoko obrazovanje u Srbiji i drugim zemljama u razvoju: dok budžet za nauku Srbiji čini 0,3, a za visoko obrazovanje 0,35% bruto nacionalnog dohotka, izdvajanja za nauku i obrazovanje u Indiji dostižu 20%, a na Kubi 30% bruto nacionalnog dohotka. „Mi nastojimo“, istakao je profesor Kovačević, „da čak i u ovako teškim materijalnim uslovima poboljšamo uspešnost našeg Univerziteta, kako bi dospeo na listu od 500 najuspešnijih, za šta je potrebno da se i drugi uspešni instituti koji se za sada ne nalaze u okviru fakulteta i univerziteta uključe i pomognu u ostvarivanju ovog izuzetno značajnog cilja“.

Pomoćnik ministra za nauku i tehnološki razvoj prof dr. Tibor Sabo je govorio o naporima koje je tokom poslednjih pet godina uložilo resorno ministarstvo cilju unapređivanja naučnoistraživačkog sektora, ističući da je u pomenutom periodu zaposleno preko 2000 mladih ljudi, da su danas plate u ovom sektoru znatno veće nego ranije, te da je iz Nacionalnog investicionog plana tokom poslednje tri godine izdvojeno preko 30 miliona evra za nabavku opreme. To je značajno doprinelo da se u okviru Sektora za osnovna istraživanja broj i kvalitet publikacija poveća i da se u velikoj meri približi zemljama sličnog stepena razvoja. Pored toga, profesor Sabo je izrazio razočaranje budžetom za nauku za 2009. godinu.

Prof. Sedmak i prof. Vukčević su istakli značajnu međunarodnu saradnju koju Institut ostvaruje i poželeli mu da akcije koje preduzima na međunarodnom planu u narednom periodu uključi u okvire zvaničnih programa Evropske unije, čime bi sigurno poboljšao svoj materijalni položaj.

O rezultatima koje je Institut postigao tokom 2008. godine govorio je njegov direktor, prof. dr Dragan Uskoković. Budućnost Instituta profesor Uskoković vidi u prepoznatljivosti u oblasti proučavanja i primene širokog spektra visokih tehnologija, razvijanju inovativnih tehnologija kroz visokokvalitetna istraživanja i njihovom prenošenju u industrijski sektor. Institut treba da razvija nove modele koji integrišu istraživanja, obrazovanje i inovacije u domenu akademskih i industrijskih istraživanja, da podržava i podstiče mogućnosti za redovno i poslediplomsko usavršavanje i promoviše visoke tehnologije na nacionalnom i internacionalnom planu. Među rezultatima postignutim tokom 2008. godine direktor Instituta je posebno istakao četiri doktorske i dve magistarske teze, 32 rada objavljena u renomiranim međunarodnim časopisima, i vrlo zapaženo učešće saradnika Instituta na značajnim međunarodnim konferencijama.

Nakon pozdravnih govora, pet saradnika Instituta tehničkih nauka SANU predstavilo je najnovije rezultate istraživanja koja se odvijaju u okviru projekata Instituta:

  1. dr Olivera Milošević, naučni savetnik, „Sinteza funkcionalnih nanomaterijala reakcijama u aerosolu“
  2. dr Miodrag Zdujić, naučni savetnik, „Mehanohemijska sinteza novih materijala“
  3. dr Nenad Ignjatović, viši naučni saradnik, „Dizajniranje nanostrukturnih kompozita u inženjerstvu koštanog tkiva“
  4. dr Magdalena Stevanović, naučni saradnik, „Nanotehnologije u kontrolisanoj dostavi medikamenata“
  5. mr Marija Jevtić, „Jedan novi postupak u sintezi biokompozitnih nanosfera“
Dr Olivera Milošević
Dr Miodrag Zdujić
Prof. dr Nenad Ignjatović
Dr Magdalena Stevanović
Mr Marija Jevtić
 
U okviru Dana Instituta od 22. do 24. decembra 2008. održana je Sedma Konferencija mladih istraživača „Nauka i inženjerstvo novih materijala“ u organizaciji Društva za istraživanje materijala i Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, a uz podršku Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Osnovni cilj konferencije bio je da omogući mladim istraživačima iz svih naučnih centara u Srbiji angažovanim na projektima u oblasti nauke o materijalima da prikažu svoja istraživanja, kao i da se međusobno upoznaju, te da naučnu i stručnu javnost informišu o rezultatima koje su ostvarili radeći u laboratorijama u Srbiji SAD, Kanadi, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Španiji i Austriji. Apstrakti svih prijavljenih radova (62) štampani su u Zborniku apstrakata konferencije, usmeno je predstavljeno 57, a odabrani radovi biće objavljeni u časopisima Hemijska industrija i Tehnika – Novi materijali.

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU