Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
29. decembar 2008.

 

SEDMA KONFERENCIJA MLADIH ISTRAŽIVAČA
„Nauka i inŽenjerstvo novih materijala

22–24. 12. 2008. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

 

U organizaciji Društva za istraživanje materijala i Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, a uz podršku Republičkog Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu od 22. do 24. decembra 2008. godine održana je SEDMA KONFERENCIJA MLADIH ISTRAŽIVAČA: Nauka i inženjerstvo novih materijala.

Mladi istraživači (studenti doktorskih i magistarskih studija), kao i diplomci, izložili su svoja istraživanja na konferenciji posvećenoj novim materijalima i tehnologijama. Njihovi radovi su prikazani u okviru sledećih tematskih oblasti:

  • Nanostrukturni materijali
  • Nove metode sinteze i karakterizacije materijala
  • Biomaterijali
  • Modelovanje i biohemijsko inženjerstvo
Osnovni cilj konferencije bio je da mladi istraživači iz oblasti nauke o materijalima prikažu svoja istraživanja, međusobno se upoznaju i informišu o svojim istraživanjima. Organizacioni i naučni odbor konferencije bio je sastavljen od afirmisanih mlađih naučnika: predsednik odbora: dr Nenad Ignjatović (Institut tehničkih nauka SANU, Beograd); članovi: dr Zorica Ajduković (Medicinski fakultet, Niš), dr Nikola Cvjetićanin (Fakultet za fizičku hemiju, Beograd), dr Kemal Delijić (Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica), dr Miroslav Dramićanin, dr Jasmina Grbović-Novaković, dr Edin Suljovrujić (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd), Beograd), dr Đorđe Janaćković (Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd), dr Nebojša Mitrović (Tehnički fakultet, Čačak), dr Nebojša Nikolić (IHTM, Beograd), dr Željka Nikitović, dr Nebojša Romčević (Institut za fiziku, Beograd), dr Vladimir Srdić (Tehnološki fakultet, Novi Sad) i sekretar Konferencije, Aleksandra Stojičić, dipl. inž. (Institut tehničkih nauka SANU, Beograd).

Za konferenciju su prijavljena 62 rada iz instituta i sa univerziteta širom Srbije. Prijavljeni su radovi sa beogradskog, novosadskog, niškog, kragujevačkog i drugih univerziteta. Autori ili koautori radova svoje rezultate su ostvarili radeći u laboratorijama u Srbiji, SAD, Kanadi, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Španiji i Austriji. Učesnike Sedme konferencije mladih istaživača pozdravili su prof. dr Nenad Ignjatović i prof. dr Dragan Uskoković koji su dali podršku skupu i naglasili značaj spoja nauke i tehnologije u cilju efikasnije primene prikazanih rezultata istraživanja. Urednik časopisa Hemijska industrija dr Miodrag Zdujić je pozdravio učesnike skupa i ukazao na mogućnost štampanja radova sa konferencije u ovom časopisu, koji se sada indeksira u bazi Web of Science.

Svi radovi su saopšteni usmeno u trajanju od po 15 minuta. Saopšteno je 58 radova koji su obuhvatili širok spektar istraživanja. Diskutovalo se i slušalo o najnovijim istraživanjima iz oblasti teorije, ali i o mogućnostima za realnu primenu dobijenih rezultata. Većina radova predstavlja rezultate dobijene na projektima osnovnih istraživanja, ali bili su saopšteni i radovi nastali u okviru projekata tehnološkog razvoja.

Drugi dan Konferencije obeležio je svečani skup povodom Dana Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti.

Kao rezultat ove Konferencije proistekao je Zbornik apstrakata Sedme konferencije mladih istraživača, koji sadrži sve izložene radove. Takmičarska atmosfera među učesnicima doprinela je visokom kvalitetu gotovo svih izloženih istraživanja, a prikazani rezultati iz inostranih laboratorija potvrdili su validnost i aktuelnost istraživanja koja se vrše kod nas. Prikazana su istraživanja finih čestica na veoma maloj skali.

U odnosu na prethodne, na ovoj konferenciji evidentan je ne samo porast broja radova nego veći kvalitet radova i rezultata istrživanja. Posebni doprinos Konferenciji predstavlja podrška urednika domaćih časopisa Hemijska industrija i Tehnika – Novi materijali. Tokom Konferencije podneto je za publikovanje preko 30 radova. Odabrani radovi koji dobiju pozitivnu recenziju biće štampani u navedenim časopisima.

Sedma konferencija mladih istraživača omogućila je mladim saradnicima da svoje rezultate usmenim putem izlože široj javnosti. Za većinu učesnika ovo je bila prva prilika da na ovaj način predstave svoj rad. Rezultati koji su izloženi na Konferenciji ostvareni su korišćenjem najsavremenijih uređaja, a problematika istraživanja, kao što su nanotehnologije, biomaterijali itd., ukazuje da prikazani radovi u potpunosti prate najaktuelnije svetske trendove istraživanja.


Prof. dr Dragan Uskoković, direktor ITN SANU
Dr Miodrag Zdujić, urednik časopisa Hemijska industrija
Sekcija nanostrukturni materijali
Izlaganje rada D. Milašinovića

 

Program i zbornik apstrakata VII konferencije mladih istraživača (PDF)

 

KONTAKT:

Prof. dr Nenad Ignjatović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 108
e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU