Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Projekti: osnovna istraŽivanja

 

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije  finansira sledeće projekte u kojima je Institut koordinator ili realizator istraživanja:

A) iz osnovnih istraživanja

Projekat OI171037: „Fundamentalni procesi i primene transporta čestica u neravnotežnim plazmama, trapovima i nanostrukturama“

Rukovodilac projekta akademik Zoran Petrović, naučni savetnik u Institutu za fiziku Univerziteta u Beogradu

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
12/T1
NSV

Projekat OI172057: „Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala“

Rukovodilac projekta prof. dr Vladimir Pavlović, vanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, naučni savetnik u Institutu tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
Momčilo Ristić
0/A4
NSV
2.
12/A1
NSV
3.
12/A2
NSR
4.
12/A2
NSR

5.

Vladimir Pavlović

3/A1

NSV

6.

Vojislav Mitić

3/A4

NSV

7.

Jelena Živojinović

12/A4

ISR

8.

Adriana Peleš

12/A4

ISR

9.
12/A4
NSR

10.

Jelena Vujančević

12/A4

ISR

11

Vladimir Blagojević

12/A4

NSR

 

Projekat OI172035: „Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologiji“

Rukovodilac projekta dr Aleksandar Nikolić, viši naučni saradnik Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
10/A1
NSV
2.
10/A1
NSV

 

Projekat OI172046: „Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanostrukturnih funkcionalnih materijala za primenu u novim tehnologijama“

Rukovodilac projekta prof. dr Branimir Grgur, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rednibroj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
10/A1
NSV
2.
8/A3
NSV

 

Projekat OI172054: „Razvoj, karakterizacija i primena nanostrukturnih katalizatora i interaktivnih nosača u gorivim spregovima i elektrolizi vode“

Rukovodilac projekta prof. dr Snežana Gojković, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
12/A3
NSV

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU