Izaberite vaš jezik

  Organizacija

  U Institutu su zaposlena 33 saradnika: 29 istraživača (od toga su 27 doktori nauka, a dvoje masteri) i četiri lica u stručnim službama.

  Upravni odbor i direktor Instituta bave se kako sveobuhvatnim, tako i svakodnevnim upravljanjem Institutom.

  Na čelu Instituta se nalazi Upravni odbor, koga imenuje Predsedništvo SANU, i direktor Instituta, koji rukovodi Institutom kao poslovodni organ.

  Članovi Upravnog odbora su:

  Direktor Instituta u mandatu 2022-2026. je dr Miloš Tomić.

  Stručne, administrativne, tehničke, finansijske, pravne, opšte i druge poslove za potrebe Instituta obavljaju Sekretarijat i Računovodstvo Instituta.

  Institut ima Biblioteku koja služi kao izvor naučnih informacija i naučne i stručne literature saradnicima Instituta.