dr Miloš Tomić

 

Naučne oblasti 

T 110 Instrumentaciona tehnologija

T 140 Istraživanje energije

T 151 Optički materijali

T 290 Tehnologija železničkog transporta

P 180 Metrologija, fizička instrumentacija

 

Biografski podaci i obrazovanje

Godina i mesto rođenja: 1963, Pecka, Srbija

 • Doktorat, 2004. Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
  Tema: Fiber-optički senzori na bazi niskokoherentne interferometrije
 • Magistratura, 1994. Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
  Tema: Stabilizacija signala laserskog interferometra pri beskontaktnom merenju vibracija subnanometarske amplitude
 • Osnovne studije, 1987. Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
  Tema: Radiofrekvencijsko transverzalno pobuđivanje talasovodnog CO2 lasera

 

Naučna i istraživačka zvanja

2019-  Naučni savetnik

2012-2017. Viši naučni saradnik

2006-2012. Naučni saradnik

U ITN SANU je zaposlen od 6. 11. 2019.

 

Oblasti istraživanja

Više od 30 godina se bavio istraživačko-razvojnim poslovima u oblasti elektrooptike, optoelektronike, fiber-optike, klasične optike i karakterizacije materijala. Uža specijalnost su mu napredni fiber-optički senzori za merenje različitih parametara u biomedicini, tribologiji i monitorisanju pametnih struktura. Poslednjih godina se najviše bavi fotonaponskom energetikom – karakterizacijom novih materijala i razvojem sistema za praćenje efikasnosti i predviđanje proizvodnje u fotonaponskim elektranama. 

Ključne reči: fiber-optički senzori, optička merenja, interferometrija, biosenzori, fotonaponska energetika 

 

Angažovanost u formiranju naučnih kadrova 

Predavač na master studijama na Akademiji za nacionalnu bezbednost; više mentorstava u izradi master radova.

Komentor na doktorskoj disertaciji Milana Bižića Istraživanje uticajnih parametara u interakciji točak-šina na stabilnost kretanja železničkih vozila, Univerzitet u Kragujevcu, 2015.

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

2020-2022. Solar Facility Insight System (SOFIS), Program saradnje nauke i privrede, Fond za inovacionu delatnost

2018-2020. 2.5D Ladar Device, Program sufinasiranja inovacija, Fond za inovacionu delatnost

2018-2020. Totally implantable fiber-optic sound sensing system for cochlear- and middle-ear hearing aids (TIFOS), Life Science grant LS14-026, NFB Austrija

2018-2020. Immune-regulatory capacity of mesenchymal stem cells (MSCs), Life Science grant LSC15-004, NFB Austrija 

2012-2018. Sinteza i karakterizacija novih visokokvalitetnih materijala za primenu u elektronici i solarnoj energetici, projekat SANU 

2009-2012. Strengthening Railway Vehicles Center of Faculty of Mechanical Engineering Kraljevo (SeRViCE), FP-7 grant 206969, Evropska komisija

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Recenzentski rad

Optics Letters, Applied Optics, Optica, Optics Express, IEEE Sensors Journal, Sensors & Actuators A, Journal of Optics A

Konferencije: ETRAN, TELFOR, MIEL

 

Članstvo i funkcije

Stručna i naučna društva

 

Odabrane publikacije

 • Mitrašinović, A.; Tomić, M. Functional and Environmental Advantage of Cleaning Ti5B1 Master Alloy. Int. J. of Precis. Eng. and Manuf.-Green Tech. 2022, 9 (3), 783–793. https://doi.org/10.1007/s40684-021-00339-2.
 • Djinović, Z.; Pavelka, R.; Tomić, M.; Sprinzl, G.; Müller, J. G.; Traxler, H. Experimental Study of an Implantable Fiber-Optic Microphone on Human Cadavers. Hearing Research 2021, 410, 108351. https://doi.org/10.1016/j.heares.2021.108351.
 • Tomić, M. C.; Djinović, Z. V.; Scheerer, M.; Petricevic, S. J. Measurement of Morphing Wing Deflection by a Cross-Coherence Fiber Optic Interferometric Technique. Smart Mater. Struct. 2018, 27 (1), 015017. https://doi.org/10.1088/1361-665X/aa9afe.
 • Djinović, Z.; Pavelka, R.; Tomić, M.; Sprinzl, G.; Plenk, H.; Losert, U.; Bergmeister, H.; Plasenzotti, R. In-Vitro and in-Vivo Measurement of the Animal’s Middle Ear Acoustical Response by Partially Implantable Fiber-Optic Sensing System. Biosensors and Bioelectronics 2018, 103, 176–181. https://doi.org/10.1016/j.bios.2017.12.015.
 • Tomić, M. C.; Djinović, Z. V.; Petričević, S. J. Demodulation of Quasi-Quadrature Interferometric Signals for Use in the Totally Implantable Hearing Aids. Biomed. Opt. Express 2017, 8 (7), 3404. https://doi.org/10.1364/BOE.8.003404.
 • Bižić, M. B.; Petrović, D. Z.; Tomić, M. C.; Djinović, Z. V. Development of Method for Experimental Determination of Wheel–Rail Contact Forces and Contact Point Position by Using Instrumented Wheelset. Meas. Sci. Technol. 2017, 28 (7), 075902. https://doi.org/10.1088/1361-6501/aa666f.
 • Tomić, M. C.; Djinovic, Z. V. Inline Liquid Concentration Measurement in Nanoliter Volume Using Fiber-Optic Low-Coherence Interferometry. IEEE Sensors J. 2008, 8 (5), 587–592. https://doi.org/10.1109/JSEN.2008.918700.
 • Djinović, Z.; Tomić, M.; Vujanić, A. Nanometer Scale Measurement of Wear Rate and Vibrations by Fiber-Optic White Light Interferometry. Sensors and Actuators A: Physical 2005, 123–124, 92–98. https://doi.org/10.1016/j.sna.2005.04.025.
 • Tomić, M. C.; Elazar, J. M.; Djinović, Z. V. Voltage Measurement Based on the Electrostrictive Effect with Simultaneous Temperature Measurement Using a 3 × 3 Fiber-Optic Coupler and Low Coherence Interferometric Interrogation. Sensors and Actuators A: Physical 2004, 115 (2–3), 462–469. https://doi.org/10.1016/j.sna.2004.05.032.
 • Tomić, M. C.; Elazar, J. M.; Djinović, Z. V. Low-Coherence Interferometric Method for Measurement of Displacement Based on a 3 3 Fibre-Optic Directional Coupler. J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 2002, 4 (6), S381–S386. https://doi.org/10.1088/1464-4258/4/6/384.

 

Patenti 

  • Zoran Djinovic, Robert Pavelka, Milos Tomic, „Holding device for a fibre-optic cable of an implantable hearing aid“, WIPO/PCT WO 2021/165872 A1 Publ. 26.8.2021
  • Zoran Djinovic, Milos Tomic, Marijana Stojkovic, “Method for spatially measuring tissue structures“, WO 2013 038242, 2013-03-21, registrovan i kao AT511935 B1
  • Helmut Detter, Robert Pavelka, Milos Tomic, Aleksandar Vujanic, Implantable sound receptor for hearing aids, U.S.Pat 6,491,644 B1, 2002-12-10, registrovan i kao  EP1123635, ES2174644, AT408607, ATA178798, AU755935, DK1123635, WO0025550
  • Jovan Elazar, Tamara Zivadinovic, Milos Tomic, “Procedure and apparatus for fiber-optical distance measurement in hostile environment”, patent YU57096, 1999-03-04

 

Tehnička rešenja

  • Miloš Tomić, Milan Bižić, Slobodan Petričević, „Merni osovinski sklop za testiranje teretnih vagona sa gledišta dinamičkog ponašanja i bezbednosti“,priznato od MNO za mašinstvo i industrijski softver, 2017
  • Miloš Tomić, Milan Bižić, Zoran Đinović, Slobodan Petričević, Dragan Petrović, „Platforma za ispitivanje i kalibraciju instrumentalizovanih osovinskih sklopova železničkih vozila“, priznato od MNO za mašinstvo i industrijski softver, 2017
  • Miloš Tomić, Slobodan Petričević, Marko Barjaktarović, Milan Bižić, „Optoelektronski sistem za merenje lateralnih pomeraja između odbojnika ispitivanog i pratećih vagona“, priznato od MNO za mašinstvo i industrijski softver, 2017
  • Z.  Djinović, M. Tomić, M. Stojković, „Wearable fiber optic system for on-line remote and contactless monitoring in ophthalmology“, 2012
  • Miloš Tomić, Zoran Đinović, „Fiberoptički refleksni senzor sa napajanjem za primenu u elektroprivredi za baždarenje elektromehaničkih i elektronskih brojila“, 1997