Организација

У Институту су запослена 33 сарадника: 29 истраживача (од тога су 27 доктори наука, а двоје мастери) и четири лица у стручним службама.

Управни одбор и директор Института баве се како свеобухватним, тако и свакодневним управљањем Институтом.

На челу Института се налази Управни одбор, кога именује Председништво САНУ, и директор Института, који руководи Институтом као пословодни орган.

Чланови Управног одбора су:

Директор Института у мандату 2022-2026. је др Милош Томић.

Стручне, административне, техничке, финансијске, правне, опште и друге послове за потребе Института обављају Секретаријат и Рачуноводство Института.

Институт има Библиотеку која служи као извор научних информација и научне и стручне литературе сарадницима Института.