др Драгана Југовић

 

Научне области

P 400 Физичка хемија

P 401 Електрохемија

P 250 Кондензоване материје: структура, термичке и механичке карактеристике, кристалографија, фазна равнотежа

P 260 Кондензоване материје: електронска структура, електричне, магнетне и оптичке карактеристике, супрапроводници, магнетна резонанца, релаксација, спектроскопија

 

Биографски подаци и образовање

Рођена у Београду 1973. године

 • Основне студије: 2002. Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију
  Тема: Синтеза и електрохемијске особине LiMn2O4 као катоде Li- јон акумулатора

 

Научна и истраживачка звања

2019-  научни саветник

2014-2019. виши научни сарадник

2009-2014. научни сарадник

2005-2009. истраживач-сарадник

2002-2005. истраживач-приправник

У Институту је запослена од 16. 5 .2002.

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност др Драгане Југовић је оријентисана ка синтези и физичкохемијској карактеризацији материјала који своју примену налазе као електродни материјали за литијум-јонске батерије и друге пуњиве батерије. Посебно се бави испитивањем везе између структурних и транспортних својстава синтетисаних материјала.

Кључне речи: литијум-јонске батерије, катодни и анодни материјали, рендгенска дифракција на праху, утачњавање структуре, електрохемијска својства

 

Ангажовање у формирању научних кадрова 

Менторски рад

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Подршка научном издаваштву

Рецензентски рад

Journal of Power Sources, Electrochimica Acta, Materials Characterization,The Journal of Physical Chemistry, Journal of Alloys and Compounds, Powder Technology, Materials Research Bulletin, Journal of Materials Science, RSC Advances, Journal of Electronic Materials, Journal of Solid State Electrochemistry, Ionics, Korean journal of Chemical Engineering, International Journal of Energy Research, Optoelectronics and Advanced Materials, Science of Sintering, Tehnika – Novi materijali

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
Учешће у раду комисија
 • Чланица више комисија за утврђивање испуњености услова за избор у истраживачка и научна звања Института техничких наука САНУ, Института за нуклеарне науке „Винча“ и Факултета за физичку хемију.
 • Чланица Комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место једног доцента на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду.
 • Председница Издавачког савета ИТН САНУ.
Стручна и научна друштва

 

Одабране публикације

 • Milović, M.; Vujković, M.; Jugović, D.; Mitrić, M. Electrochemical and Structural Study on Cycling Performance of γ-LiV2O5 Cathode. Ceramics International 2021, 47 (12), 17077–17083. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.03.016.
 • Jugović, D.; Milović, M.; Ivanovski, V. N.; Škapin, S.; Barudžija, T.; Mitrić, M. Microsized Fayalite Fe2SiO4 as Anode Material: The Structure, Electrochemical Properties and Working Mechanism. J Electroceram 2021. https://doi.org/10.1007/s10832-021-00260-9.
 • Jugović, D. 11 Synthesis and Structural Characterization of Some Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries. In Advanced Ceramics and Applications; Gadow, R., Mitic, V. V., Eds.; De Gruyter, 2021; pp 123–154. https://doi.org/10.1515/9783110627992-011.
 • Jugović, D.; Mitrić, M.; Milović, M.; Ivanovski, V. N.; Škapin, S.; Dojčinović, B.; Uskoković, D. Structural and Electrochemical Properties of the Li2FeP2O7/C Composite Prepared Using Soluble Methylcellulose. Journal of Alloys and Compounds 2019, 786, 912–919. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.01.392.
 • Jugović, D.; Milović, M.; Popović, M.; Kusigerski, V.; Škapin, S.; Rakočević, Z.; Mitrić, M. Effects of Fluorination on the Structure, Magnetic and Electrochemical Properties of the P2-Type NaxCoO2 Powder. Journal of Alloys and Compounds 2019, 774, 30–37. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.09.372.
 • Jugović, D.; Milović, M.; Ivanovski, V. N.; Avdeev, M.; Dominko, R.; Jokić, B.; Uskoković, D. Structural Study of Monoclinic Li2FeSiO4 by X-Ray Diffraction and Mössbauer Spectroscopy. Journal of Power Sources 2014, 265, 75–80. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.04.121.
 • Milović, M.; Jugović, D.; Cvjetićanin, N.; Uskoković, D.; Milošević, A. S.; Popović, Z. S.; Vukajlović, F. R. Crystal Structure Analysis and First Principle Investigation of F Doping in LiFePO4. Journal of Power Sources 2013, 241, 70–79. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.04.109.
 • Jugović, D.; Mitrić, M.; Kuzmanović, M.; Cvjetićanin, N.; Škapin, S.; Cekić, B.; Ivanovski, V.; Uskoković, D. Preparation of LiFePO4/C Composites by Co-Precipitation in Molten Stearic Acid. Journal of Power Sources 2011, 196 (10), 4613–4618. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.01.072.
 • Jugović, D.; Uskoković, D. A Review of Recent Developments in the Synthesis Procedures of Lithium Iron Phosphate Powders. Journal of Power Sources 2009, 190 (2), 538–544. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2009.01.074.
 • Jugovic, D.; Mitric, M.; Cvjeticanin, N.; Jancar, B.; Mentus, S.; Uskokovic, D. Synthesis and Characterization of LiFePO4/C Composite Obtained by Sonochemical Method. Solid State Ionics 2008, 179 (11–12), 415–419. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2008.03.014.

 

Патенти