Grupa za multifunkcionalnu keramiku, sinterovanje i kompozitne materijale

Istraživanja uticaja parametara sinteze na proces dobijanja keramičkih i kompozitnih materijala sa unapred zadatim svojstvima u sistemima na bazi titan-dioksida, cink-oksida i ultratvrdih karbida i borida.

Optimizacija procesa mehaničke aktivacije prahova i modelovanje procesa sinterovanja sa ciljem dobijanja željenog faznog sastava i mikrostrukture, kao i električnih, magnetnih, optičkih i mehaničkih svojstava finalnog proizvoda.

Utvrđivanje uticaja parametara sinteze i aditiva na fotoaktivnost titanata i efikasnosti adsorbcije teških metala korišćenjem kompozita na bazi polimer/oksid metala.

Karakterizacija kompozita na bazi PVDF i izrada senzora za primenu u MEMS tehnologiji.