Izaberite vaš jezik

Grupa za multifunkcionalnu keramiku, sinterovanje i kompozitne materijale

Istraživanja uticaja parametara sinteze na proces dobijanja keramičkih i kompozitnih materijala sa unapred zadatim svojstvima u sistemima na bazi titan-dioksida, cink-oksida i ultratvrdih karbida i borida.

Optimizacija procesa mehaničke aktivacije prahova i modelovanje procesa sinterovanja sa ciljem dobijanja željenog faznog sastava i mikrostrukture, kao i električnih, magnetnih, optičkih i mehaničkih svojstava finalnog proizvoda.

Utvrđivanje uticaja parametara sinteze i aditiva na fotoaktivnost titanata i efikasnosti adsorbcije teških metala korišćenjem kompozita na bazi polimer/oksid metala.

Karakterizacija kompozita na bazi PVDF i izrada senzora za primenu u MEMS tehnologiji.

Nina Obradovic

dr Nina Obradović, naučna savetnica (rukovodilac)

dr Darko Kosanović, viši naučni saradnik

dr Suzana Filipović, viša naučna saradnica

dr Jelena Živojinović, naučna saradnica

dr Adriana Peleš Tadić, naučna saradnica

dr Jelena Vujančević, naučna saradnica