Grupa za optički aktivne i poluprovodničke nanostrukturne materijale

Inženjering hibridnih i kompozitnih nanostrukturnih materijala sa elektrooptičkom, fotonaponskom, fotokatalitičkom i termoelektričnom aktivnošću koji doprinose rešavanju globalnih ekološko-energetskih problema.

Kreiranje multifunkcionalnih hijerarhijskih struktura za dalji razvoj baterija za skladištenje energije, senzora, teranostika i biomaterijala.

Razvoj built-up metoda asembliranja 1D-tuba, 2D-folija, 3D-čestica, core-shell struktura, mezokristalita i tankih filmova.

Strukturna, termička, elektrohemijska i optička karakterizacija materijala.

Simulacija, modelovanje i optimizacija energetskih sistema. 

Istraživanja su fokusirana na:

  • Razvoj luminescentnih nanostrukturnih materijala visoke kvantne efikasnosti (up- i down-konvertora na bazi lantanoida) za primenu u medicini, termometriji, fotokatalizi, fotovoltaicima, forenzici i zaštiti dokumenta od vrednosti
  • Razvoj punjivih baterija na bazi mešovitih oksida/soli litijuma sa prelaznim metalima, kao i ispitivanje mogućnosti interkalacije litijumovog, natrijumovog i drugih jona u vodenim i organskim (aprotičnim) elektrolitima 
  • Dizajniranje fizičko-hemijsko-bioloških svojstava naprednih hibridnih nosača i kompozita na bazi kalcijum-fosfata i biopolimera, kao i multifunkcionalnih prevlaka na metalnim supstratima za primenu u inženjerstvu tkiva
  • Ispitivanje elektrohemijskih i korozionih svojstava različitih legura i elektroprovodnih polimera 
  • Razvoj optičkih i fiber-optičkih senzora, kao i metoda za optičku karakterizaciju materijala
  • Modelovanje, simulaciju i optimizaciju energetskih postrojenja, kao i razvoj metoda za merenje parametara fotonaponskih komponenti u cilju praćenja efikasnosti i prognoze proizvodnje.
  • Razvoj stohastičkih mernih metoda i celobrojnih zaštitnih kodova u različitim digitalnim sistemima