Grupa za korelaciju svojstava i funkcionalnih osobina kondenzovane materije

Korelacija fizičkih i fizičkohemijskih svojstava poluprovodničkih, dielektričnih i feroelektričnih materijala sa optičkim, električnim, elektrohemijskim i drugim funkcionalnim osobinama.

Primena različitih metoda procesiranja koje omogućuju da se modifikuje kristalna struktura čestica, posebno odnos površinskih i strukturnih defekata, u cilju poboljšanja funkcionalnih osobina poluprovodničkih, dielektričnih i feroelektričnih materijala kao foto(elektro)katalizatora, selektivnih elektrohemijskih senzora za identifikaciju polutanata i vlage, biosenzora, inetrnih prevlaka, itd.

Oblasti istraživanja:

  • Oksidni poluprovodnički materijali.
  • Dielektrični i feroelektrični materijali na bazi perovskita.
  • Materijali na bazi kalcijum fosfata.
  • Kristalna struktura sa akcentom na defekte u kristalnoj rešetki.
  • Infracrvena, ramanska, fotoluminiscentna i UV-Vis difuzna refleksiona spektroskopija, impedansna spektroskopija.
  • Metode termijske karakterizacije TG/DTA, DSC, dilatometrija
  • Foto(elektro)katalizatori, selektivni elektrohemijski senzori, biosenzori.
  • Matematičko i kompijutersko modelovanje, termodinamika i kinetika visokotemperaturnih procesa u materijalima na bazi silicijuma i aluminijuma.