Група за корелацију својстава и функционалних особина кондензоване материје

Корелација физичких и физичкохемијских својстава полупроводничких, диелектричних и фероелектричних материјала са оптичким, електричним, електрохемијским и другим функционалним особинама.

Примена различитих метода процесирања које омогућују да се модификује кристална структура честица, посебно однос површинских и структурних дефеката, у циљу побољшања функционалних особина полупроводничких, диелектричних и фероелектричних материјала као фото(електро)катализатора, селективних електрохемијских сензора за идентификацију полутаната и влаге, биосензора, инерtних превлака, итд.

Области истраживања:

  • Оксидни полупроводнички материјали.
  • Диелектрични и фероелектрични материјали на бази перовскита.
  • Материјали на бази калцијум-фосфата.
  • Кристална структура са акцентом на дефекте у кристалној решетки.
  • Инфрацрвена, раманска, фотолуминисцентна и УВ-Вис дифузна рефлексиона спектроскопија, импедансна спектроскопија.
  • Методе термијске карактеризације ТГ/ДТА, ДСЦ, дилатометрија
  • Фото(електро)катализатори, селективни електрохемијски сензори, биосензори.
  • Математичко и компијутерско моделовање, термодинамика и кинетика високотемпературних процеса у материјалима на бази силицијума и алуминијума.