dr Smilja Marković

 

Naučne oblasti 

P400 Fizička hemija

P250 Kondenzovane materije: struktura, termičke i mehaničke karakteristike, kristalografija, fazna ravnoteža 

T151 Optički materijali

T152 Kompozitni materijali

T153 Keramički i praškasti materijali

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođena 1968. godine u Beogradu

 

Naučna i istraživačka zvanja

2017−  Naučni savetnik

2012−2017. viši naučni saradnik

2008−2012. naučni saradnik

2003−2008. istraživač-saradnik

2001−2003. istraživač-pripravnik

U Institutu je zaposlena od 2. 4. 2001.

 

Oblasti istraživanja

 • Poboljšanje optičkih i električnih osobina poluprovodničkih materijala podešavanjem odnosa između površinskih i strukturnih tačkastih defekata. 
 • Sinteza i karakterizacija materijala na bazi cink oksida za primenu u foto(elektro)katalizi.
 • Sinteza i karakterizacija perovskitnih (BaTi1-xSnxO3, CaCu3Ti4O12 i CaCu3Ru4O12) prahova i sinterovanih keramika; dizajniranja, sinterovanja i karakterizacije perovskitnih FGM. 
 • Materijali na bazi kalcijum-fosfata (hidroksiapatit (HAp), trikalcijum-fosfat (α- i β-TCP), bi-fazni kalcijum fosfat (BCP)); karakterizacija prahova, sinterovanje gustih keramičkih materijala i FGM.

Ključne reči: foto(elektro)kataliza; defekti kristalne rešetke; infracrvena, ramanska, fotoluminiscentna i UV-Vis DR spektroskopija, impedansna spektroskopija.

 

Naučno i stručno usavršavanje

U periodu između oktobra 2009. i novembra 2019. godine dr Smilja Marković je provela u nekoliko navrata ukupno 12 meseci u Institutu „Jožef Štefan“ u Ljubljani, Slovenija, u Odeljenju za napredne materijale (K9).

 

Angažovanost u formiranju naučnih kadrova 

Angažmani u svojstvu gostujućeg profesora
 • školska 2021/2022: nastavnik na predmetu Biomaterijali, studijski program Biofizika za studente doktorskih studija iz Multidisciplinarnih i interdisciplinarnih naučnih oblasti koje se organizuju pri Univerzitetu u Beogradu
 • školska 2021/2022: nastavnik na predmetima  Metodologija naučno-istraživačkog rada i Bezbednosni sistemi i novi materijali studijski program Inženjering i menadžment strateških bezbednosnih sistema za studente doktorskih studija koje se organizuju na Fakultetu za inženjerski menadžment, Univerzitet Union - „Nikola Tesla“.
Mentorska aktivnost i učešće u komisijama
Doktorske disertacije

Master radovi

 • Nikolina Jokić, Sinteza i karakterizacija katodnog materijala za magnezijum-jonske baterije MgCr0.15Mn1.85O4, 2020, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju (član komisije)
 • Sanita Ahmetović, Strukturne, morfološke i optičke karakteristike čestica ZnO sintetisanih mikrotalasnim procesiranjem u prisustvu površinski aktivnih supstanci, 2018, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju (mentor) 
 • Dragana Milisavić, Optička i fotokatalitička svojstva ZnO dobijenog metodom mekane mehanohemije, 2018, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju (član komisije)
 • Milena Dojčinović, Sinteza i karakterizacija ZnO sintetisanog glicin-nitratnim postupkom, 2018, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju (član komisije)
 • Andrej Garaj, Dielektrične osobine BaTi1-xSnxO3 (0≤x≤1) keramičkih materijala sinterovanih u atmosferi  vazduha i argona, 2015, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju (mentor) 
 • Vladimir Rajić, Sinteza i karakterizacija fotokatalitički aktivnog kompozita ZnO-PEO, 2013, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju (mentor) 
Eksterni ocenjivač doktorskih disertacija
 • P. Soundhirarajan, Preparation, characterizations and application oriented antibacterial activity of pure and various transition metals doped BaSO4 nanoparticles via chemical precipitation method, Annamalai University, Tamilnadu, Indija, 2016
 • K. Kannaki,  Transition metal doped CuO nanostructure grown by hydrothermal method, Annamalai University, Tamilnadu, Indija, 2016.
 • K. Raja,  Synthesis and characterization of undoped and metal doped ZnO nanostructure, Annamalai University, Tamilnadu, Indija, 2014.

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

Nacionalni projekti
Međunarodni projekti
 • 2021-2022. Projekat Core-shell hybrid structures for efficient photocatalysis Fonda za nauku Republike Srbije, u okviru Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom, koordinator dr Lidija Mančić.
 • 2021−2023. Istraživačko-razvojni projekat u okviru saradnje Narodne Republike Kine i Republike Srbije Simultano niskotemperatursko uklanjanje CO i NOx iz otpadnih gasova koksnih peći, rukovodilac prof. dr Vesna Rakić, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • Od 2021. COST Action European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards, dr Smilja Marković je član upravnog odbora (MC member) u ime grupe od 17 članova iz 6 institucija iz Srbije.
 • Nano2Clinic COST action (Cancer Nanomedicine − from the bench to the bedside), Work Package 2: Physio-chemical characterization of nanodrugs.
 • COST action Mechanochemistry for Sustainable Industry (Mech@SustInd) CA18112, Work Package 1: Lab-scale synthesis
 • 2018–2019. Bilateral scientific cooperation between the Republic of Serbia and the Republic of Slovenia: Nanostructured and mesoporous functional materials with enhanced solar light driven photocatalytic activity
 • 2012–2013. Projekat bilateralne saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije Nanostrukturno dizajniranje multifunkcionalnih i sinterovanih električnih i bioloških funkcionalno gradijentnih mterijala (rukovodilac)
 • 2008–2009. Bilateral scientific cooperation between the Republic of Serbia and the Republic of Slovenia: Designing of Functional Materials on Molecular and Nano Level 

 

Podrška naučnom izdavaštvu

 • Član redakcionog odbora časopisa Tehnika – Novi materijali; izdavač: Savez inženjera i tehničara Srbije
 • Član međunarodnog nadzornog odbora časopisa Materials and Technology; izdavač: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia
 • Associate Editor u časopisu Nano-Based Drug Delivery; izdavač: Frontiers. 
 • Review Editor u Frontiers in Medical Technology; izdavač: Frontiers
 • Urednik osam knjiga apstrakata Konferencije mladih istraživača. 
Recenzent

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Croatian Society of Chemical Engineers, Frontiers in Medical Technology, Hemijska industrija, International Journal of Modern Physics B, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Journal of the Serbian Chemical Society, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Materials Chemistry and Physics, Materials Science and Engineering B, Materials Science and Engineering S, Materials and Technology, Nano, Physics and Chemistry of Minerals, Processing and Application of Ceramics, Research on Chemical Intermediates, Solar Energy, Solid State Sciences, Science of Sintering, Tehnika – Novi materijali.

 

Članstvo i funkcije 

Stručna i naučna tela konferencija
 • Od 2013. Predsednik naučno-organizacionog odbora Konferencije mladih istraživača, koju organizuju Institut tehničkih nauka SANU i Društvo za istraživanje materijala Srbije
 • 2018. Član organizacionog odbora Međunarodne Konferencije za elektronsku mikroskopiju nanostruktura (ELMINA 2018). 
 • 2012–2015. Član organizacionog odbora međunarodne konferencije koju organizuje Društvo za istraživanje materijala Srbije (YUCOMAT).
Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
 • Član više komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izbor u istraživačka i naučna zvanja u Institutu tehničkih nauka SANU, Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ i na Univerzitetu u Beogradu - Fakultetu za fizičku hemiju.
 • Član Komisije za pripremu referata o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto docenta na Univerzitetu u Beogradu -  Fakultetu za fizičku hemiju
Stručna i naučna društva 
 • Društvo za istraživanje materijala Srbije (potpredsednik)
 • Društvo fizikohemičara
 • Srpsko keramičko društvo

 

Odabrane publikacije

 • Rajić, V.; Stojković Simatović, I.; Veselinović, L.; Čavor, J. B.; Novaković, M.; Popović, M.; Škapin, S. D.; Mojović, M.; Stojadinović, S.; Rac, V.; Častvan, I. J.; Marković, S. Bifunctional Catalytic Activity of Zn1−x FexO toward the OER/ORR: Seeking an Optimal Stoichiometry. Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22 (38), 22078–22095. https://doi.org/10.1039/D0CP03377D.
 • Marković, S.; Stojković Simatović, I.; Ahmetović, S.; Veselinović, L.; Stojadinović, S.; Rac, V.; Škapin, S. D.; Bajuk Bogdanović, D.; Janković Častvan, I.; Uskoković, D. Surfactant-Assisted Microwave Processing of ZnO Particles: A Simple Way for Designing the Surface-to-Bulk Defect Ratio and Improving Photo(Electro)Catalytic Properties. RSC Adv. 2019, 9 (30), 17165–17178. https://doi.org/10.1039/C9RA02553G.
 • Marković, S.; Stanković, A.; Dostanić, J.; Veselinović, L.; Mančić, L.; Škapin, S. D.; Dražič, G.; Janković-Častvan, I.; Uskoković, D. Simultaneous Enhancement of Natural Sunlight- and Artificial UV-Driven Photocatalytic Activity of a Mechanically Activated ZnO/SnO2 Composite. RSC Adv. 2017, 7 (68), 42725–42737. https://doi.org/10.1039/C7RA06895F.
 • Marković, S.; Rajić, V.; Stanković, A.; Veselinović, L.; Belošević-Čavor, J.; Batalović, K.; Abazović, N.; Škapin, S. D.; Uskoković, D. Effect of PEO Molecular Weight on Sunlight Induced Photocatalytic Activity of ZnO/PEO Composites. Solar Energy 2016, 127, 124–135. https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.01.026.
 • Marković, S.; Stanković, A.; Lopičić, Z.; Lazarević, S.; Stojanović, M.; Uskoković, D. Application of Raw Peach Shell Particles for Removal of Methylene Blue. Journal of Environmental Chemical Engineering 2015, 3 (2), 716–724. https://doi.org/10.1016/j.jece.2015.04.002.
 • Marković, S.; Lukić, M. J.; Škapin, S. D.; Stojanović, B.; Uskoković, D. Designing, Fabrication and Characterization of Nanostructured Functionally Graded HAp/BCP Ceramics. Ceramics International 2015, 41 (2), 2654–2667. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.10.079.
 • Stojanović, Z. S.; Marković, S.; Uskoković, D. Determination of Particle Size Distributions by Laser Diffraction. Technics – New Materials (Special Edition) 2012, 67, 11–20.
 • Marković, S.; Veselinović, L.; Lukić, M. J.; Karanović, L.; Bračko, I.; Ignjatović, N.; Uskoković, D. Synthetical Bone-like and Biological Hydroxyapatites: A Comparative Study of Crystal Structure and Morphology. Biomed. Mater. 2011, 6 (4), 045005. https://doi.org/10.1088/1748-6041/6/4/045005.
 • Stojanović, Z.; Veselinović, L.; Marković, S.; Ignjatović, N.; Uskoković, D. Hydrothermal Synthesis of Nanosized Pure and Cobalt-Exchanged Hydroxyapatite. Materials and Manufacturing Processes 2009, 24 (10–11), 1096–1103. https://doi.org/10.1080/10426910903032113.
 • Marković, S.; Mitrić, M.; Cvjetićanin, N.; Uskoković, D. Preparation and Properties of BaTi1−xSnxO3 Multilayered Ceramics. Journal of the European Ceramic Society 2007, 27 (2–3), 505–509. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2006.04.066.

 

Patent

P-72/11, 9. 2.2011, Postupak dobijanja biokeramičkih materijala visoke gustine  na bazi kalcijum-fosfata paralelnom optimizacijom metoda sinteze i sinterovanja, Dragan Uskoković, Miodrag Lukić, Smilja Marković, Ljiljana Veselinović, Zoran Stojanović. Upisan u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem 54574.