Katarina Aleksić

 

Naučne oblasti

P 400 Fizička hemija

R 401 Elektrohemija

T 150 Tehnologija materijala

T 151 Optički materijali 

T 152 Kompozitni materijali

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođena 1996. godine u Užicu

  • Doktorske studije je upisala 2020. godine na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu za fizičku hemiju
  • Master: 2020. Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju
    Tema: Elektrohemijska priprema nanočestica Cu/CuO i Zn/ZnO na ugljeničnoj podlozi
  • Osnovne studije: 2019. Univerzitet u Beogradu -  Fakultet za fizičku hemiju
    Tema: Elektrohemijski kondenzatori na bazi karbonizovanih ugljenika

 

Istraživačka zvanja

2023 - istraživač-saradnik

2021 – istraživač-pripravnik

U institutu je zaposlena od 18.02.2021.

 

Oblasti istraživanja

Naučnoistraživački rad je usmeren ka sintezi i fizičkohemijskoj karakterizaciji optički aktivnih i poluprovodničkih materijala.

Ključne reči: elektrohemijska svojstva, fotokatalitička svojstva, poluprovodnici, perovskitni materijali, perovskitne solarne ćelije

 

Odabrane publikacije

Aleksić K, Janošević Ležaić A, Gavrilov N. Izračunavanje udela pseudo-kapaciteta i dvojnog električnog sloja kod elektrohemijskih kondenzatora na bazi karbonizovanih ugljenika, Tehnika, (2020), 29(2): 135-140.