dr Tomislav Trišović

 

Naučne oblasti

P 401 Elektrohemija

T 350 Hemijska tehnologija i inženjering

 

Biografski podaci i obrazovanje

 • 1962, Kraljevo
 • Doktorat: 2004, Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metaluruški fakultet
  Kinetika elektrohemijske reakcije glukoze
 • Magistarski: 1993, Univerzitet u Beogradu, Centar za multidisciplinarne studije,
  Galvansko taloženje višeslojnih galvanskih kompozita
 • Osnovne studije: 1988, Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet

 

Naučna, nastavna i istraživačka zvanja

2015- naučni savetnik

2009-2015. viši naučni saradnik

2004-2009. naučni saradnik

1989-2004. istraživač saradnik

2021- redovni profesor

2011-2021. vanredni profesor

2006-2011. docent

U institutu je zaposlen/a od 1. januar 1989.

 

Oblasti istraživanja

Naučnoistraživačka delatnost dr Tomislava Trišovića je elektro-organska sinteza, elektrohemijsko taloženje metala i legura kao i njihova karakterizacija. Praktičan rad i komercijalizacija patenata i tehničkih rešenja se odvija na polju primene domaćih uređaja za elektrohemijski tretman voda (in situ sinteza aktivnog hlora, ozona, koloida bakra i srebra, dozirnih uređaja, generatora visokofrekfentnih struja). Takođe posebnu grupu čine domaći uređaji za merenje kvaliteta voda, kontroleri i transmiteri koji pretvaraju neelektrične u električne veličine. Programiranje tač skrin i plc kontrolera, automatizacija i veštačka inteligencija. Projektant je i opreme za sušare i površinsku zaštitu metala.

Ključne reči: elektrohemija, hemijska tehnologija, elektrohemijski tretman voda, elektro-organska sinteza, elektrohemija

 

Angažovanost u formiranju naučnih kadrova

Angažmani u svojstvu gostujućeg profesora 

U okviru akcionog plana: „Novi put svile“, boravio u Kini od 10-20. septembra 2019. godine. Tom prilikom održao predavanje po pozivu čiji je naslov Wastewater treatment

Predavanje po pozivu Water as the source of life – Extraction and purification of ground water, conference Using Knowledge to enhance the Agro-Food Sector, Chamber of Commerce and Industry of Serbia, February 28, 2014, Belgrade

Mentorski rad

Mentor završnih radova kod 4 kandidata na osnovnim akademskim studijama na Agronomskom fakultetu u Čačku:

 • Marija Čvorović, Tehnologija proizvodnje i smrzavanja domaćih pita u hladnjači “Moravica”, AF, Čačak, 2007.
 • Jasmina Jovanović, Tehnologija proizvodnje i smrzavanja peciva u hladnjači “Moravica”, AF, Čačak, AF, Čačak, 2008.
 • Danica Popadić, Industrijski način proizvodnje zamrznutog testa, AF; Čačak, 2013.
 • Evelin Milanov, Kinetika dobijanja dstilata šljive Čačanska rodna, AF, Čačak, 2016.

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

Rukovođenje inovacionim projektima koje je finansiralo resorno ministarstvo Republike Srbije:

 • „Aparat za pranje i dezinfekciju sa kombinovanim generatorima za proizvodnju koloida srebra, ozona i aktivnog hlora“, saglasno odluci broj 451-03-02439/2017-16, 451-03-2860/2017-16.
 • Automatski uređaj za kontrolu rekreativnih i dekorativnih voda, voda za zalivanje i splinker sistema, Inovacioni projekat, MNTRS, 451-03-2802/2013-16/70.
 • Uređaj za proizvodnju molekulskih elastičnih membrana od aluminijum dioksida, IP 1818, (1999)
 • Elektrohemijski generatori sredstava za dezinfekciju (aktivnog hlora, jonskog srebra i bakra) sa šaržnim recirkulacionim tipom reaktora, Inovacioni projekat, MNTRS, PTP-2108B, 2005–2006.
 • Elektrohemijsko postrojenje za proizvodnju sredstava za dezinfekciju sa modularnim reaktorom i reversnim elektrodama, Inovacioni projekat, MNTRS, IP8025, 2006–2007.
 • Automatski uređaj za fizičko-hemijski tretman voda sa kombinovanim modularnim generatorima, Inovacioni projekat, MNTRS, 45–01–000–65/2008–01/88, 2008.
 • Automatski uređaj za tretman voda u hidromasažnim kadama i bazenima sa višestepenim reversnim strujnim režimima i pH regulacijom, 451–03–2372 tip 1/148, 2012.“

Dr Tomislav Trišović je do sada rukovodio jednim međunarodnim bilateralnim projektom:

 • Automatski uređaj za in situ tretman voda sa fotoelektrohemijskim i elektrohemijskim generatorima dezinficijenasa. (451–03–1251/2012–09/20, ITN-SANU, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemisjko tehnologijo)

 

Podrška naučnom izdavaštvu

 • Urednički rad u časopisima (kao urednik ili član uređivačkog odbora), monografskim serijama, monografijama itd., po izboru 
 • Recenzentski rad, po izboru

 

Članstvo i funkcije

Stručna i naučna tela konferencija

Član programskog odbora:

 • 24. savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet u Čačku (2019)
 • 25. savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet u Čačku (2020)
 • 26. savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet u Čačku (2021)
Stručna i naučna društva

Srpsko hemijsko društvo

 

Odabrane publikacije

 • Trisovic, T.; Rafailovic, L.; Li, W.; School of Mathematics and Statistics, Xidian University, Xi’an, China; Grgur, B.; Trisovic, Z. Sistem za prečišćavanje pijaće vode sa povećanom tvrdoćom i koncentracijom amonijaka, gvožđa, mangana. In Zbornik radova; University of Kragujevac, Faculty of Agronomy, 2021; pp 377–385. https://doi.org/10.46793/SBT26.377T.
 • Grgur, B. N.; Trišović, T. Lj.; Rafailović, L. Corrosion of Stainless Steel 316Ti Tank for the Transport 12–15% of Hypochlorite Solution. Engineering Failure Analysis 2020, 116, 104768. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.104768.
 • Spasojević, M.; Marković, D.; Trišović, T.; Spasojević, M. Mathematical Model of the Catalytic Effect of Chromium(VI) on Hypochlorite Disproportionation in Chlorate Electrolysis. J. Electrochem. Soc. 2018, 165 (2), E8–E19. https://doi.org/10.1149/2.0291802jes.
 • Jokić, B. M.; Džunuzović, E. S.; Grgur, B. N.; Jugović, B. Z.; Trišovic, T. Lj.; Stevanović, J. S.; Gvozdenović, M. M. The Influence of M-Aminobenzoic Acid on Electrochemical Synthesis and Behavior of Poly(Aniline-Co-(m-Aminobenzoic Acid). J Polym Res 2017, 24 (9), 146. https://doi.org/10.1007/s10965-017-1313-5.
 • Rafailović, L. D.; Gammer, C.; Srajer, J.; Trišović, T.; Rahel, J.; Karnthaler, H. P. Surface Enhanced Raman Scattering of Dendritic Ag Nanostructures Grown with Anodic Aluminium Oxide. RSC Adv. 2016, 6 (40), 33348–33352. https://doi.org/10.1039/C5RA26632G.
 • Omymen, W. M.; Ebshish, A. S.; Jugović, B. Z.; Trišović, T. Lj.; Gvozdenović, M. M.; Grgur, B. N. Photoelectochemical Behavior of TiO2-NT’s Modified with SILAR Deposited Iron Oxide. Electrochimica Acta 2016, 203, 136–143. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.04.038.
 • Rafailović, L. D.; Gammer, C.; Rentenberger, C.; Trišović, T.; Kleber, C.; Karnthaler, H. P. Functionalizing Aluminum Oxide by Ag Dendrite Deposition at the Anode during Simultaneous Electrochemical Oxidation of Al. Adv. Mater. 2015, 27 (41), 6438–6443. https://doi.org/10.1002/adma.201502451.
 • Grgur, B. N.; Elkais, A. R.; Gvozdenović, M. M.; Drmanić, S. Ž.; Trišović, T. Lj.; Jugović, B. Z. Corrosion of Mild Steel with Composite Polyaniline Coatings Using Different Formulations. Progress in Organic Coatings 2015, 79, 17–24. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2014.10.013.
 • Rafailović, L. D.; Gammer, C.; Rentenberger, C.; Trišović, T.; Kleber, C.; Peter Karnthaler, H. Enhanced Oxygen Evolution and Reduction Reactions of Porous Ternary NiCoFe Foam Electrodes Prepared by Dynamic Hydrogen Template Deposition. Nano Energy 2013, 2 (4), 523–529. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2012.12.004.
 • Grgur, B. N.; Žeradjanin, A.; Gvozdenović, M. M.; Maksimović, M. D.; Trišović, T. Lj.; Jugović, B. Z. Electrochemical Characteristics of Rechargeable Polyaniline/Lead Dioxide Cell. Journal of Power Sources 2012, 217, 193–198. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.06.025.
 • Gvozdenović, M. M.; Jugović, B. Z.; Stevanović, J. S.; Grgur, B.; Trišović, T. Lj.; Jugović, Z. S. Electrochemical Synthesis and Corrosion Behavior of Polyaniline-Benzoate Coating on Copper. Synthetic Metals 2011, 161 (13–14), 1313–1318. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2011.04.029.