dr Branimir Jugović

 

Naučne oblasti 

P 401 Elektrohemija

P 003 Hemija

T350 Hemijska tehnologija i inženjering

 

Biografski podaci i obrazovanje

Godina i mesto rođenja: 1976, Čačak

  • Doktorat: 2008. Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet
   Tema: Elektrohemijski izvori energije sistema metal ׀ elektroprovodni polimer na bazi vodenih rastvora

  • Magistratura: 2005. Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet
   Tema: Elektrohemijsko taloženje i karakterisanje kompozitnih prevlaka Ni/WC

  • Osnovne studije: 2001. Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet
   Tema: Uticaj parametara elektrolize na nasipnu masu elektrohemijski dobijenog bakarnog praha

 

Naučna i istraživačka zvanja

2014-  Naučni savetnik

2009-2014. viši naučni saradnik

2005-2009. istraživač saradnik

2002-2005. istraživač-pripravnik

U institutu je zaposlen od  Juna 2002.

 

Oblasti istraživanja

Naučnoistraživačka delatnost dr Branimira  Jugović je orijentisana ka materijalima dobijenih elektrohemijskim postupcima i njihove primene u različite svrhe. Posebno se bavi ispitivanjem elektroprovodnih polimera i njihovom primenom u elektrohemijskim izvorima energije.

Ključne reči: elektrohemijski izvori energije, elektroprovodni polimeri, korozija, biosenzori, elektrohemijsko inženjerstvo

 

Angažovanost u formiranju naučnih kadrova 

Mentorski rad
 
Doktorske teze
  • Ali Ramadan Elkais, Uticaj prevlaka polianilina na koroziju mekog čelika u različitim sredinama, Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet, novembar 2013.
Master radovi
  • Adis Džunuzović, Uticaj temperature na elektrohemijsku polimerizaciju anilina u uslovima konstantne gustine struje, Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet, septembar 2011.
  • Siniša Bjelogrilić, Optimizacija fotonaponskih sistema za konverziju i skladištenje energije zračenja sunca u Republici Srbiji, Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet, septembar 2011.
Diplomski radovi
  • Marija Stojić, Elektrohemijska sinteza i karakterizacija samo-dopovanog polianilina, Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet, jul 2012.
  • Tijana Ilić, Pasivacija mekog čelika u rastvoru para-toluen sulfonske kiseline, Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet, jun 2012.
  • Ivana Lazarević, Elektrohemijska karakterizacija polianilina u rastvoru para-toluensulfonske kiseline, Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet, jun 2011.
  • Marija Matović, Elektrohemijska sinteza zaštitne prevlake polianila na čeliku dopovanom p-toluensulfonskom kiselinom, Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet, decembar 2011.
  • Milena Tomić, Uticaj gustine struje na kapacitet punjenja/pražnjenja elektrode na bazi polianilina, Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet, decembar 2011.

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

Projekti u saradnji sa privredom
  • B. Jugović, Glavni tehnološki projekat korozione zaštite krovne čelično-rešetkaste konstrukcije i krovnog pokrivača stadiona u Gabonu, investitor: Ministere de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs, Republique Gabonaise, Union-Travail-Justice, objekat: Realisation des infrastructures sportives pour l’accueil de la CAN 2012, Achèvement du complexe sportif de Franceville avec un stade de 20000 places charpente métallique et couverture du stade ferronnerie et serrurerie, mesto: Fransvil, Gabon, broj 43-07/10 novembar 2010.
  • B. Jugović, Glavni tehnološki projekat Hlorisanje vode za piće hipohloritom dobijenim elektrolizom vodenog rastvora natrijum-hlorida in situ u vodovodu „Peštan“ u Lazarevcu, mesto: Lazarevac, Srbija, Broj 43-07/10 novembar 2010
  • B. Jugović, Glavni tehnološki projekat sušare u ciglani u Debeljači u cilju smanjenja potrošnje energije i emisije štetnih gasova, mesto: Debeljača, Srbija, broj 44/09 23.03.2009.

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Recenzentski rad

Journal of Power Sources, Materials Characterization, Hemijska industrija, Zaštita materijala 

 

Članstvo i funkcije 

Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
  • Član više komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izbor u istraživačka i naučna zvanja Instituta tehničkih nauka SANU i Tehnološko-metalurškom fakultetu
  • 2015-2022. Član Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • 2019-2022. Član Upravnog odbora Instituta tehničkih nauka SANU
Stručna i naučna društva
  • Srpsko hemijsko društvo
  • Inženjerska komora Srbije
  • Savez inženjera i tehničara Srbije

 

Odabrane publikacije

  • Gvozdenović, M. M.; Jugović, B. Z.; Jokić, B. M.; Džunuzović, E. S.; Grgur, B. N. Electrochemical Synthesis and Characterization of Poly(o-Toluidine) as High Energy Storage Material. Electrochimica Acta 2019, 317, 746–752. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.06.046.
  • Gvozdenović, M.; Jugović, B.; Grgur. Polymers: Electrochemical Formation of Nanostructured Conducting Polym. In CRC Concise Encyclopedia of Nanotechnology; CRC Press: Boca Raton, 2016; p Chap 72.
  • Grgur, B. N.; Elkais, A. R.; Gvozdenović, M. M.; Drmanić, S. Ž.; Trišović, T. Lj.; Jugović, B. Z. Corrosion of Mild Steel with Composite Polyaniline Coatings Using Different Formulations. Progress in Organic Coatings 2015, 79, 17–24. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2014.10.013.
  • Gvozdenović, M. M.; Jugović, B.; Stevanović, J.; Trišović, T.; Grgur, B. N. Electrochemical Polymerization of Aniline. Electropolymerization 2011, 77–96. https://doi.org/10.5772/28293.
  • Gvozdenović, M. M.; Jugović, B. Z.; Bezbradica, D. I.; Antov, M. G.; Knežević-Jugović, Z. D.; Grgur, B. N. Electrochemical Determination of Glucose Using Polyaniline Electrode Modified by Glucose Oxidase. Food Chemistry 2011, 124 (1), 396–400. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.046.
  • Marković, R.; Friedrich, B.; Stajić–Trošić, J.; Jordović, B.; Jugović, B.; Gvozdenović, M.; Stevanović, J. Behaviour of Non-Standard Composition Copper Bearing Anodes from the Copper Refining Process. Journal of Hazardous Materials 2010, 182 (1–3), 55–63. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.05.137.
  • Grgur, B. N.; Ristić, V.; Gvozdenović, M. M.; Maksimović, M. D.; Jugović, B. Z. Polyaniline as Possible Anode Materials for the Lead Acid Batteries. Journal of Power Sources 2008, 180 (1), 635–640. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2008.02.022.
  • Grgur, B. N.; Gvozdenović, M. M.; Stevanović, J.; Jugović, B. Z.; Marinović, V. M. Polypyrrole as Possible Electrode Materials for the Aqueous-Based Rechargeable Zinc Batteries. Electrochimica Acta 2008, 53 (14), 4627–4632. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2008.01.056.
  • Jugović, B. Z.; Trišović, T. Lj.; Stevanović, J.; Maksimović, M.; Grgur, B. N. Novel Electrolyte for Zinc–Polyaniline Batteries. Journal of Power Sources 2006, 160 (2), 1447–1450. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2006.02.096.
  • Jugović, B. Z.; Trišović, T. Lj.; Stevanović, J. S.; Maksimović, M. D.; Grgur, B. N. Comparative Studies of Chloride and Chloride/Citrate Based Electrolytes for Zinc–Polyaniline Batteries. Electrochimica Acta 2006, 51 (28), 6268–6274. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2006.04.009.

 

Ostali rezultati

Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju 
 • Tomislav Trišović, Lidija Rafailović, Milica Gvozdenović, Trišović Nataša, Branimir Jugović, Elektrohemijski generatori sredstava za dezinfekciju sa šaržnim tipom reaktora, za Obrenović tim, Polimark, Beograd, 2010. 
 • Tomislav Trišović, Jasmina Stevanović, Branimir Jugović, Nataša Trišović, Uređaj za uklanjanje visokih koncentracija amonijaka, gvožđa i mangana iz pijaće vode, za ElektroĐurović  - Čačak, 2010.
Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologija 
 • J. Stevanović, R. Stevanović, B. Jugović, Priprema omekšane vode u fabrici Polimark, za Hidrosanitas, Beograd, 2006.
 • J. Stevanović, D. Antonović, B. Jugović, R. Srevanović, Priprema vode u Gradskom centru za fizičku kulturu, za Hidrosanitas, Beograd, 2006.
Nagrade
 • Grand Prix, Pronalazaštvo - Beograd 2016, Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda, Beograd 2016.
 • Srebrna medalja sa likom Nikole Tesle, Pronalazaštvo - Beograd 2011, Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda, Beograd 2012.
 • Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle, Pronalazaštvo - Beograd 2011, Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda, Beograd 2011.
 • Zlatna plaketa sa velikom zlatnom medaljom Nikole Tesle, Pronalazaštvo - Beograd 2009, Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda, Beograd 2009.