dr Lidija Mančić

 

Naučne oblasti 

P 360 Neorganska hemija

T151 Optički materijali

T153 Keramički i praškasti materijali

P 250 Kondenzovane materije: struktura, termičke i mehaničke karakteristike, kristalografija, fazna ravnoteža

P 260 Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija 

 

Biografski podaci i obrazovanje

Godina i mesto rođenja: 1968 Zaječar

 • Magistratura: 1996.Univerzitet u Beogradu - Tehnički fakultet Bor
  Tema: Sinteza i karakterizacija superprovodnog Bi1,8Pb0,2Ca2Cu3O10 oksida
 • Osnovne studije: 1992. godina, Univerzitet u Beogradu - Tehnički fakultet Bor
  Tema: Sinteza i karakterizacija superprovodnih oksida

 

Naučna i istraživačka zvanja

2014-  Naučni savetnik

2009-2014. viši naučni saradnik

2004-2009. naučni saradnik

1997-2004. istraživač-saradnik

U institutu je zaposlena od  15. 12. 1996. godine

 

Oblasti istraživanja

Optički aktivni materijali, hijerarhijske strukture, mezokristaliti i nanočestice hibridnog sastava sa kontrolisanim međupovršinskim karakteristikama. Sinteza i karakterizacija 1D, 2D i 3D hijerarhijski organizovanih struktura sa multifunkcionalnim svojstvima.  

Ključne reči: luminescentni nanomaterijali, mezokristali, strukturna i optička karakterizacija 

 

Naučno i stručno usavršavanje

Postdoktorske studije
 • 2006/2008/2009 Papski katolički univerzitet Rio de Žaneiro, Brazil
Sertifikati
 • 2012  Softvare TOPAS, Rio de Žaneiro, Brazil
 • 2002  Latin-American Summer School of Crystal Growth, Madrid, Španija

 

Angažovanost u formiranju naučnih kadrova 

Angažmani u svojstvu gostujućeg profesora 
 • 2012- Papski katolički univerzitet Rio de Žaneiro (Brazil), Katedra za hemijsko inženjerstvo i materijale 
Mentorski rad
Edukacija
 • Nastavnik na doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu - Tehničkom fakultetu u Boru za školsku 2021/2022, studijski program Tehnološko inženjerstvo. 

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

 • 2021-2022. Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, projekat Strukture tipa jezgro-omotač za efikasnu fotokatalizu  (COSH-PHOTO,  6421090), (rukovodilac)
 • 2021-2025. COST akcija CA20130 Evropska MIC mreža – Novi putevi za nauku, održivost i standarde, (saradnik)
 • 2019 – projekat Nanometrijska keramika sa termičkim širenjem i kontrolisanim mehaničkim i fotohemijskim svojstvima (Cerâmicas Nanométricas com Expansão Térmica e Propriedades Mecânicas e Fotoquímicas Controladas), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq Brazil (saradnik)
 • 2018 - Program saradnje u oblasti kulture, obrazovanja i nauke između ITN SANU i Papskog katoličkog univerziteta u Rio de Žaneiru, Brazil (rukovodilac)
 • 2018-2019. bilateralni projekat između Republike Srbije i Republike Slovenije, Nanostrukturni i mezoporozni funkcionalni materijali sa izraženim fotokatalitičkim osobinama u UV i vidljivom delu spektra (saradnik)
 • 2011-2019. projekat OI172035 Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologiji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (saradnik)
 • 2011-2019. projekat III45020 Materijali redukovane dimenzionalnosti za efikasnu apsorpciju svetlosti i konverziju energije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (saradnik)
 • 2010-2020.  projekat Hibridni funkcionalni materijali u okviru Ugovora o akademskoj i tehničkoj saradnji između ITN SANU i Joining and Welding Research Institute (JWRI), Univerzitet u Osaki, Japan (saradnik)
 • 2014-2015. projekat Evaluacija i strukturna karakterizacija kompozita sa polimernom matricom ojačanom neorganskim nanopuniocoma (Avaliação e Caracterização Estrutural de Compósitos com Matriz Polimérica reforçados com Nanocargas Inorgânicas), FAPERJ Brazil (saradnik)
 • 2012-2013. projekat Razvoj polimernih matričnih nanokompozita na bazi nanotuba i nanožica titanata (Desenvolvimento de Nanocompósitos com Matriz Polimérica à Base de Nanotubos e Nanofios de Titanatos), PETROBRÁS Brazil (saradnik)
 • Istraživačko-razvojni projekat br.156/1, Narodna banka Srbije-Zavod za izradu novčanica i kovanog novca (saradnik)
 • 2010-2014. COST MP0904 Jednofazni i višefazni feroici i multiferoici sa ograničenom geometrijom, SIMUFER (saradnik)
 • 2010-2014. Istraživačko razvojni projekat regionalne vlade Madrida, Španija, Trajnost i očuvanje geomaterijala u građevinskom nasleđu, GEOMATERIALES (saradnik)
 • 2009-2012. projekat Optimizacija hidrotermalne sinteze nanotuba i nanožica na bazi TiO2 iz mineralnog peska i razvoj polimernih nanokompozita na bazi ovih nanomaterijala (Otimização da Síntese Hidrotérmica de Nanotubos e Nanofios à base de TiO2 partindo de Areias Minerais e Desenvolvimento de Nanocompósitos Poliméricos à base destes Nanomateriais), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq Brazil (učesnik)
 • 2007-2008. projekat Nanocevi i nanožice na bazi TiO2 sintetizovane hidrotermalnim tretmanom mineralnog peska rutila i ilmenita (Nanotubos e Nanofios à base de TiO2 sintetizados através de tratamento hidrotérmico partindo de Areias Minerais de Rutilo e Ilmenita), projekat Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq Brazil (saradnik)
 • 2006-2010. Projekat 142010 Sinteza, karakterizacija i aktivnost organskih i kordinacionih jedinjenja i njihova priemna u (bio) nanotehnologiji, Ministarstvo nauke i tehnologije Srbije (saradnik)
 • 2006-2009. COST 539 Electroceramics from nanopowders produced by innovative methods, ELENA (saradnik)
 • 2005. bilateralni projekat između Republike Srbije i Republike Nemačke, MOE 05/R60, Ultrazvučna sinteza katalitički aktivnih nanočestica Cu i Pt/ZnO (Ultraschallspruhsynthese von katalytisch wirksamen Nanopartikeln aus Cu und Pt/ZnO) (saradnik)
 • 2005. Projekat 1123 Sinteza i struktura kompleksa platine (IV) i sličnih koordinacionih jedinjenja kao prekursora nanostrukturnih materijala, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, (saradnik)
 • 2001-2005. Kontrola interfejsa na visokoj temperaturi, NEDO projekt (New Energy and Industrial Technology Development Organization), Japan  (saradnik)
 • 2001-2004. Projekat Sinteza funkcionalnh materijala u skladu sa tetradom sinteza-struktura-svojstva-primena, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (saradnik)
 • 1996-1999. Projekat Prognoza svojstava materijala sa aspekta trijade sinteza-struktura-svojstva, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (saradnik)

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Član uređivakog odbora načnog časopisa Bakar https://irmbor.co.rs/izdavastvo/

Recenzentski rad

Biocell, ACS Appplied Energy Materials, MatChemPhys, Ceramic International, Molecular Pharmaceutics, Material Science and Engineering C, Advanced Powder Technology, Journal of Nanoparticle Research, Physica E Low-dimensional Systems and Nanostructures, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Journal of Luminescence, Powder Technology, Journal of Materials Processing Technology, The Scientific World Journal, Journal of Material Chemistry, Material Research Bulletin, Optical materials, Science of Sintering, Tehnika– Novi materijali

 

Članstvo i funkcije 

Stručna i naučna tela konferencija
Učešće u radu komisija
 • član Komisije za nanotehnologije Instituta za standardizaciju 
 • član Komisije za praćenje rada zaposlenih u naučnim i istraživačkim zvanjima ITN SANU
Stručna i naučna društva 

 

Odabrane publikacije

 • Vuković, M.; Dinić, I.; Jardim, P.; Marković, S.; Veselinović, L.; Nikolić, M.; Mančić, L. The Low-Temperature Sonochemical Synthesis of up-Converting β NaYF4:Yb,Er Mesocrystals. Advanced Powder Technology 2022, 33 (2), 103403. https://doi.org/10.1016/j.apt.2021.103403.
 • Dinić, I.; Vukovic, M.; Nikolic, M.; Tan, Z.; Milošević, O.; Mančić, L. Up-Converting Nanoparticles Synthesis Using Hydroxyl–Carboxyl Chelating Agents: Fluoride Source Effect. J. Chem. Phys. 2020, 153 (8), 084706. https://doi.org/10.1063/5.0016559.
 • Ignjatović, N. L.; Mančić, L.; Vuković, M.; Stojanović, Z.; Nikolić, M. G.; Škapin, S.; Jovanović, S.; Veselinović, L.; Uskoković, V.; Lazić, S.; Marković, S.; Lazarević, M. M.; Uskoković, D. P. Rare-Earth (Gd3+,Yb3+/Tm3+, Eu3+) Co-Doped Hydroxyapatite as Magnetic, up-Conversion and down-Conversion Materials for Multimodal Imaging. Sci Rep 2019, 9 (1), 16305. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52885-0.
 • Alkan, G.; Mancic, L.; Tamura, S.; Tomita, K.; Tan, Z.; Sun, F.; Rudolf, R.; Ohara, S.; Friedrich, B.; Milošević, O. Plasmon Enhanced Luminescence in Hierarchically Structured Ag@ (Y0.95Eu0.05)2O3 Nanocomposites Synthesized by Ultrasonic Spray Pyrolysis. Advanced Powder Technology 2019, 30 (7), 1409–1418. https://doi.org/10.1016/j.apt.2019.04.024.
 • Mančić, L.; Đukić-Vuković, A.; Dinić, I.; Nikolić, M. G.; Rabasović, M. D.; Krmpot, A. J.; Costa, A. M. L. M.; Marinković, B. A.; Mojović, L.; Milošević, O. One-Step Synthesis of Amino-Functionalized up-Converting NaYF4 :Yb,Er Nanoparticles for in Vitro Cell Imaging. RSC Adv. 2018, 8 (48), 27429–27437. https://doi.org/10.1039/C8RA04178D.
 • Habran, M.; Pontón, P. I.; Mančić, L.; Pandoli, O.; Krambrock, K.; da Costa, M. E. H. M.; Letichevsky, S.; Costa, A. M. L. M.; Morgado, E.; Marinković, B. A. Visible Light Sensitive Mesoporous Nanohybrids of Lepidocrocite-like Ferrititanate Coupled to a Charge Transfer Complex: Synthesis, Characterization and Photocatalytic Degradation of NO. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2018, 365, 133–144. https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2018.07.038.
 • Mančić, L.; Nikolić, M.; Gomez, L.; Rabanal, M. E.; Milošević, O. The Processing of Optically Active Functional Hierarchical Nanoparticles. Advanced Powder Technology 2017, 28 (1), 3–22. https://doi.org/10.1016/j.apt.2016.09.018.
 • Mančić, L.; Pontón, P. I.; Letichevsky, S.; Costa, A. M.; Marinković, B. A.; Rizzo, F. C. Application of Silane Grafted Titanate Nanotubes in Reinforcing of Polyamide 11 Composites. Composites Part B: Engineering 2016, 93, 153–162. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.028.
 • Lojpur, V.; Nikolić, M.; Mančić, L.; Milošević, O.; Dramićanin, M. Y2O3:Yb,Tm and Y2O3:Yb,Ho Powders for Low-Temperature Thermometry Based on up-Conversion Fluorescence. Ceramics International 2013, 39 (2), 1129–1134. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.07.036
 • Mančić, L.; Marinković, K.; Marinković, B. A.; Dramićanin, M.; Milošević, O. YAG:Ce3+ Nanostructured Particles Obtained via Spray Pyrolysis of Polymeric Precursor Solution. Journal of the European Ceramic Society 2010, 30 (2), 577–582. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2009.05.037.
 

Patenti