Sara Lukač

 

 

Naučne oblasti

B 001 Opšte biomedicinske nauke

T 152 Kompozitni materijali

T 390 Tehnologija polimera, biopolimeri

T 410 Farmaceutska i srodne tehnologije

T 490 Biotehnologija

P 400 Fizička hemija

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođena 1997. godine u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina

  • Doktorske studije, Fakultet za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu, upisala je u oktobru 2023. godine
  • Master/magistarski, 2023, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju
    naslov: Poređenje citotoksičnosti slobodnog i lipozomski integrisanog avarola
  • Osnovne studije 2022, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju
    naslov: Napredna analiza EPRI slika mišjeg modela inflamacije primenom programa MATLAB
 

Istraživačka zvanja

2023- Istraživač pripravnik

U Institutu tehničkih nauka SANU zaposlena je od 1. februara 2024.

 

Oblasti istraživanja

Naučnoistraživačka delatnost Sare Lukač tiče se oblasti nauke o materijalima, nanotehnologije, nanomaterijala, biomaterijala, polimernih materijala, kontrolisane dostave medikamenata. Istraživački rad je posebno usmeren na sinteze i karakterizacije biokompatibilnih materijala koji imaju primenu u kontrolisanoj dostavi lekova, tkivnom inženjerstvu, nanomedicini i dijagnostici.

Ključne reči: sistemi za kontrolisanu dostavu aktivnih supstanci, biomaterijali, nanomaterijali, fizičkohemijske metode karakterizacije

 

Stručno usavršavanje

Stručna praksa u okviru master studija, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina/ITNMS (mart-april 2023)