dr Lana Popović Maneski

 

Naučne oblasti 

T 115 Medicinska tehnologija

T121 Obrada signala

T125 Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođena u Beogradu, 1983. godine

 • Doktorat: 2011, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
  Tema: Sistem za supresiju tremora ruke u realnom vremenu pomoću površinske funkcionalne električne stimulacije 
 • Osnovne petogodišnje studije: 2007, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za elektrotehniku
  Tema: Realizacija sekvencijalnog upravljanja liftom upotrebom PLC-a Allen Bradley ML1100

 

Naučna, nastavna i istraživačka zvanja

2021. viši naučni saradnik

2015-2021. naučni saradnik 

2011-2015. docent na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

2010-2015. istraživač-saradnik

2010-2010. istraživač-pripravnik

U ITN SANU je zaposlena od 2012.

 

Oblasti istraživanja

Naučnoistraživačka delatnost dr Lane Popović Maneski je orijentisana ka biomedicinskom i rehabilitacionom inženjerstvu, pre svega primenama funkcionalne električne stimulacije kod pacijenata nakon povrede ili bolesti centralnog nervnog sistema u toku rehabilitacije ili ortotički.

Ključne reči: funkcionalna električna stimulacija, wearable tehnologije i senzori, obrada biomedicinskih signala

 

Angažovanost u formiranju naučnih kadrova 

Gostujući profesor
 • 2013-2015. Spoljni saradnik/docent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na modulu za Biomedicinsko inženjerstvo 
 • 2016-  Spoljni naučni saradnik na Federalnom tehnološkom univerzitetu Parane, Kuritiba, Brazil
 • 2018  Gostujući profesor na Univerzitetu ENS u Lionu, Francuska
Mentorski rad
 • Diplomski rad Aleksandre Miždalo, EKG uređaj, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, 2014. (član komisije)
 • Diplomski rad Jelene Ašković, Dijaliza, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, 2014 (član komisije)
 • Master rad Milovana Paunića, MRT i CT skener kao dijagnostički uređaji u medicini, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, 2015. (mentor)
 • Master rad Strahinje Nikolića, Aparati za anesteziju, Mašinski fakultet u Beogradu, 2015. (mentor)
 • Master rad  Lidijane Moreira Santos (Lidiane Moreira Santos) Alterações motoras em cães com lesão medular submetidos à estimulação elétrica e transplante de células-tronco (Poboljšanje motorne kontrole kod pasa nakon povrede kičmene moždine primenom kombinovane terapije matičnim ćelijama i električne stimulacije), Federalnom tehnološkom univerzitetu Parane, Kuritiba, Brazil, 2016. (komentor)
 • Doktorska disertacija Željka Gavrića Model interakcije čoveka i računara zasnovan na praćenju pokreta oka, Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka (član komisije  za ocenu teme i podobnosti kandidata)
 • Doktorska disertacija Igora Huta Neuro-fazi algoritam za dobijanje optomagnetičnog spektralnog dijagrama materijala na osnovu digitalne slike i reflektansne spektroskopije, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet (član komisije) 
 • Doktorska disertacija Aleksandra Lazovića Multi-senzorski sistem za neinvazivnu detekciju srčane insuficijencije, Univerzitet u Beogradu – Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije (mentor)
 • Master rad Eleonore Venderame (Eleonora Venderame) A Multi-Channel Rule-Based Control System for Gait Assisted by Functional Electrical Stimulation, Politehnika u Milanu, Italija (akademski tutor)
 • Doktorska disertacija Predraga Veličković Aspekti interakcije čoveka i računara pri korišćenju sistema virtuelne realnosti kod različitih karakteristika virtuelnog okruženja,  Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka (član komisije za odbranu teze)
 • Doktorska disertacija Marjana Miletića, Univerzitet u Beogradu – Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije (komentor)

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

 •  2016-2021. COST ACTION 16116 Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions, Member Committee substitute 
 • 2018-2019. Program bilateralne saradnje Pavle Savić #8 između Srbije i Francuske (SANU i LISSI), R4S: Robotic Support and functional electrical Stimulation to assiSt Standing-up
 • 2018-2019. Program bilateralne saradnje Pavle Savić #8 između Srbije i Francuske  (SANU i ENS de Lyon), MOTIMOV: Motivate motor impaired patients to move, koordinator
 • 2015-2011. Razvoj robota kao sredstva za pomoć u prevazilaženju teškoća u razvoju dece, III44008, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • 2012-2016. HUTON  Assisting humans with special needs: curriculum for HUman-TOol interaction Network, TEMPUS projekat, koordinator partnera: Državni univerzitet u Novom Pazaru.
 • 2012-2015. Razvoj savremenih metoda dijagnostike i ispitivanja mašinskih struktura, TR35040, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • 2011-2012. Efekti asistivnih sistema u neurorehabilitaciji cenzorno-motornih sistema, 175016, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • 2008-2011. EU FP7 An ambulatory BCI-driven tremor suppression sistem based on functional electrical  stimulation – TREMOR, (u okviru partnera na projektu „UNA sistemi“, Beograd i Alborg Univerzitet, Alborg, Danska)
 • 2008-2010. Razvoj programske pordrške za upravljanje hodanjem i upravljanje manipulacijom i hvatanjem, TR11019, Ministarsto nauke
 • 2008-2009. Program bilateralne saradnje Pavle Savić #8 između Srbije i Francuske (IIMSI i CNRS), Metode za restoraciju motornih obrazaca posle cerebrovaskularnog insulta

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Recenzentski rad
 IEEE Trans. on Neural Systems & Rehabilitation Engineering, Journal of Electrical & Computer Engineering , Biomedical Signal Processing & Control, IEEE sensors, Robotics & Autonomous Systems, PLOS ONE, Artificial organs

 

Članstvo i funkcije 

Stručna i naučna tela konferencija
 • Član organizacionog naučnog komiteta konferencije IFESS u Rovinju, 23-24 septembra 2021.
Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
 • Član komisije za saradnju sa privredom ITN SANU
 • REA-FET-OPEN evaluator za Evropsku komisiju
Stručna i naučna društva
 • Internacionalno društvo za funkcionalnu električnu stimulaciju IFESS
 • IEEE

 

Odabrane publikacije

 • Popović-Maneski, L.; Ivanović, M. D.; Atanasoski, V.; Miletić, M.; Zdolšek, S.; Bojović, B.; Hadžievski, L. Properties of Different Types of Dry Electrodes for Wearable Smart Monitoring Devices. Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik 2020, 65 (4), 405–415. https://doi.org/10.1515/bmt-2019-0167.
 • Vendrame, E.; Popovic, D.; Ambrosini, E.; Maneski, L. P. A Rule-Based Control System for Assisting the Gait by Multichannel Functional Electrical Stimulation: Design and Proof of Concept. In Zbornik radova: ETRAN & IcETRAN 2020; Academic Mind, University of Belgrade, School of Electrical Engineering, 2020; pp 227–230.
   
 • Popovic-Maneski, L.; Aleksic, A.; Metani, A.; Bergeron, V.; Cobeljic, R.; Popovic, D. B. Assessment of Spasticity by a Pendulum Test in SCI Patients Who Exercise FES Cycling or Receive Only Conventional Therapy. IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng. 2018, 26 (1), 181–187. https://doi.org/10.1109/TNSRE.2017.2771466.
 • Metani, A.; Popović-Maneski, L.; Mateo, S.; Lemahieu, L.; Bergeron, V. Functional Electrical Stimulation Cycling Strategies Tested during Preparation for the First Cybathlon Competition – a Practical Report from Team ENS de Lyon. Eur J Transl Myol 2017, 27 (4). https://doi.org/10.4081/ejtm.2017.7110.
 • Popović Maneski, L.; Topalović, I.; Jovičić, N.; Dedijer, S.; Konstantinović, L.; Popović, D. B. Stimulation Map for Control of Functional Grasp Based on Multi-Channel EMG Recordings. Medical Engineering & Physics 2016, 38 (11), 1251–1259. https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2016.06.004.
 • Maneski, L. Z. P.; Malešević, N. M.; Savić, A. M.; Keller, T.; Popović, D. B. Surface-Distributed Low-Frequency Asynchronous Stimulation Delays Fatigue of Stimulated Muscles: Delay of Stimulation-Induced Fatigue. Muscle Nerve 2013, 48 (6), 930–937. https://doi.org/10.1002/mus.23840.
 • Malešević, N. M.; Maneski, L. Z.; Ilić, V.; Jorgovanović, N.; Bijelić, G.; Keller, T.; Popović, D. B. A Multi-Pad Electrode Based Functional Electrical Stimulation System for Restoration of Grasp. J NeuroEngineering Rehabil 2012, 9 (1), 66. https://doi.org/10.1186/1743-0003-9-66.
 • Popović Maneski, L.; Jorgovanović, N.; Ilić, V.; Došen, S.; Keller, T.; Popović, M. B.; Popović, D. B. Electrical Stimulation for the Suppression of Pathological Tremor. Med Biol Eng Comput 2011, 49 (10), 1187–1193. https://doi.org/10.1007/s11517-011-0803-6.
 • Popović, L. Z.; Šekara, T. B.; Popović, M. B. Adaptive Band-Pass Filter (ABPF) for Tremor Extraction from Inertial Sensor Data. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2010, 99 (3), 298–305. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2010.03.018.
 • Malešević, N. M.; Popović, L. Z.; Schwirtlich, L.; Popović, D. B. Distributed Low-Frequency Functional Electrical Stimulation Delays Muscle Fatigue Compared to Conventional Stimulation: Distributed Low-Frequency FES. Muscle Nerve 2010, 42 (4), 556–562. https://doi.org/10.1002/mus.21736.

 

Patenti

Uređaj za selektivno merenje sile i momenta sile pri hvatu, RS 54035 B1 (P-2012/0291). pronalazači: Nebojša Malešević, Dejan Popović i Lana Popović Maneski. Objavljen u glasniku intelektualne svojine 2014-1, ISSN 2217-9143 (online), str. 8.