dr Jelena Živojinović

 

Naučne oblasti 

P 400 Fizička hemija

P 265 Fizika poluprovodnika

T 153 Keramički i praškasti materijali

T 150 Tehnologija materijala

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođena 1982. godine u Beogradu

 • Osnovne studije: 2011, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju
  Tema: EPR detekcija biomarkera za ALS

 

Naučna i istraživačka zvanja

2020 –    naučni saradnik

2017-2020. istraživač-saradnik (reizbor)

2012-2017. istraživač-saradnik

2011-2012. istraživač-pripravnik

U institutu je zaposlena od  1. novembra 2011. godine.

 

Oblasti istraživanja

Naučnoistraživački rad dr Jelene Živojinović usmeren je na sintezu i karakterizaciju: mehanički aktiviranih ne dopiranih i dopiranih prahova perovskitne strukture i sinterovanjem dobijenih keramičkih materijala. Akcenat istraživanja je na ispitivanju uticaja mehaničke aktivacije i vrste dopanta na strukturu praha i keramičkog materijala, kao i na sam uticaj novodobijene strukture na električna svojstva keramike.

Ključne reči: mehanička aktivacija, sinteza prahova perovskitne strukture, sinterovanje, karakterizacija prahova i keramike, elektrokeramički materijali. 

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

 • Međuakademijska saradnja SANU i Slovačke akademija nauka (SAS): zajednički projekti za period 2021–2022. godine; predlog za naziv projekta: Preparation of BZT ceramic with conventional and pulse electric current sintering technique (Priprema BZT keramike konvencionalnom i impulsnom tehnikom sinterovanja električne struje) ID: SANU-SAS-21-01

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Recenzentski rad za časopis Science of Sintering 

 

Članstvo i funkcije 

Stručna i naučna tela konferencija
 • Konferencija srpskog keramičkog društva, Advanced Ceramics and Application IX, član organizacionog odbora

Stručna i naučna društva 
 • Srpsko keramičko društvo
 • Američko keramičko društvo

 

Odabrane publikacije

 • Kosanović, D.; Živojinović, J.; Vujančević, J.; Peleš, A.; Blagojević, V. Point Defects and Their Effect on Dielectric Permittivity in Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2021, 53 (3), 285–299. https://doi.org/10.2298/SOS2103285K.
 • Kosanović, D.; Labus, N.; Živojinović, J.; Peleš-Tadić, A.; Blagojević, V.; Pavlović, V. Effects of Mechanical Activation on the Formation and Sintering Kinetics of Barium Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2020, 52 (4), 371–385. https://doi.org/10.2298/SOS2004371K.
 • Pavlović, V.P.;Tshantshapanyan, A.; Vlahović, B.; Živojinović, J.; Kosanović, D.; Pavlović, V. B. Raman spectra of the materials based on mechanically activated alkaline earth metal titanates, in Zbornik radova / 64. godišnja konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku ETRAN 2020 i 7. internacionalna konferencija za elektrotehniku, elektroniku i računarstvo IcETRAN 2020 = 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020 and 64th National Conference on Electronics, Telecommunication, Computing, Automatic Control and Nuclear Engineering ETRAN 2020 = Proceedings. Beograd : Društvo za ETRAN : Akademska misao, 2020.
 • Živojinović, J.; Pavlović, V. P.; Labus, N. J.; Blagojević, V. A.; Kosanović, D.; Pavlović, V. B. Analysis of the Initial-Stage Sintering of Mechanically Activated SrTiO3. Sci Sintering 2019, 51 (2), 199–208. https://doi.org/10.2298/SOS1902199Z.
 • Živojinović, J.; Pavlović, V. P.; Kosanović, D.; Marković, S.; Krstić, J.; Blagojević, V. A.; Pavlović, V. B. The Influence of Mechanical Activation on Structural Evolution of Nanocrystalline SrTiO3 Powders. Journal of Alloys and Compounds 2017, 695, 863–870. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.10.159.
 • Kosanović, D.; Živojinović, J.; Obradović, N.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Peleš, A.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on the Electrical Properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 Ceramics. Ceramics International 2014, 40 (8), 11883–11888. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.04.023.
 • Kosanović, D.; Obradović, N.; Živojinović, J.; Maričić, A.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on Sintering Process of BaCO3-SrCO3-TiO2 System. Sci Sintering 2012, 44 (3), 271–280. https://doi.org/10.2298/SOS1203271K.
 • Kosanović, D.; Obradović, N.; Živojinović, J.; Filipović, S.; Maričić, A.; Pavlović, V.; Tang, Y.; Ristić, M. M. Mechanical-Chemical Synthesis Ba0.77Sr0.23TiO3. Sci Sintering 2012, 44 (1), 47–55. https://doi.org/10.2298/SOS1201047K.