dr Aleksandar Radonjić

 

Naučne oblasti

T 110 Instrumentaciona tehnologija

T 120 Sistemski inženjering, računarska tehnologija

T 180 Telekomunikacioni inženjering

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođen u Zenici, 1977. godine

 • Doktorat: 2013, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
  Tema: Merenja u frekvencijskom domenu u konceptu pametne distributivne mreže 
 • Osnovne studije: 2004, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
  Tema: Baždarenje položenih cilindričnih rezervoara 
 • Osnovne studije: 2003, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
  Tema: Merenje trenda signala primenom stohastičke adicione A/D konverzije

 

Naučna i istraživačka zvanja

2020 - viši naučni saradnik

2015 - 2020. naučni saradnik

2008 - 2009. istraživač-saradnik

 

Oblasti istraživanja

Naučnoistraživačka delatnost dr Aleksandra Radonjića je orijentisana ka zaštitnom kodovanju, računarskim komunikacijama i inteligentnim merenjima. Posebno se bavi celobrojnim zaštitnim kodovima i njihovoj primeni u računarskim i distributivnim mernim sistemima.

Ključne reči: zaštitno kodovanje, računarske komunikacije, inteligentna merenja

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

 • 2020-2022. SOFIS - Solar Facility Insight System, Fond za inovacionu delatnost, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • 2015-2019. Merenja u konceptu "pametne" distributivne mreže  - TR32019, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Recenzentski rad

 IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Information Theory, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on VLSI Systems, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IEEE Communications Letters, Cryptography and Communications, itd. 

 

Članstvo i funkcije 

Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
 • Član i/ili mentor nekoliko desetina komisija za odbranu diplomskih radova, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, Univerzitet „Union - Nikola Tesla“, Beograd
Stručna i naučna društva
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

 

Odabrane publikacije