dr Darko Kosanović

 

Naučne oblasti 

P 400 Fizička hemija

P 260 Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija 

P 265 Fizika poluprovodnika

T 150 Tehnologija materijala

T 151 Optički materijali

T 152 Kompozitni materijali

T 153 Keramički i praškasti materijali

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođen u Beogradu 10. maja 1982. 

 • Osnovne studije: 2009, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd
  Tema: Promena parametara zgušnjavanja i mikrostrukture tokom sinterovanja cink-oksida

 

Naučna i istraživačka zvanja

2024- naučni savetnik

2019-2024. viši naučni saradnik

2014-2019. naučni saradnik

2010-2014. istraživač-saradnik

U Institutu je zaposlen od maja 2010. godine 

 

Oblasti istraživanja

Naučnoistraživačka delatnost dr Darka Kosanovića tiče se oblasti nauke o materijalima, pre svega oblasti sinteze i karakterizacije oksidnih nano materijala (nanoprahova i konsolidovanih formi) koji imaju primenu u elektronici. Njegove istraživačke aktivnosti su se konkretno odnosile na razvoj procesa kontrolisane sinteze elektrokeramika (oksidnih sistema na bazi titan-dioksida, reakcijama u čvrstoj fazi, proučavanje mehanohemijskih reakcija, procesa konsolidacije, presovanja, proučavanje procesa nukleacije i rasta kristala tokom procesa sinterovanja). Proučavanjem novih materijala na bazi barijum-stroncijum-titanata odnosno njegove sinteze pod kontrolisanim uslovima mehaničke aktivacije i sinterovanja radi dalje funkcionalne primene u elektronskoj industriji.

Ključne reči: keramički materijali, sinterovanje, električna provodljivost, tehnologija praha, BST, feroelektrici i multiferoelektrici

 

Angažovanje u formiranju naučnih kadrova 

Asistent u nastavi
 • Nanotehnologije, Elektronska mikroskopija, Mikrostrukturna karakterizacija, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Institut za poljoprivredno inženjerstvo, 2009.
 • Asistent u nastavi: Fizička hemija, Univerzitet u Beogradu -  Poljoprivredni fakultet, 2009.
Mentorski rad 

Jelena Živojinović, doktorska disertacija Uticaj mehaničke aktivacije na strukturu i svojstva stroncijum-titanatne keramike, Univerziteta u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet, 2020.

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Urednički rad

2015- Science of Sintering

Recenzentski rad

Journal of Raman Spectroscopy, Science of Sintering, Journal of Materials Science, Materials Research, Ceramics International and Materials Chemistry and Physics

 

Članstvo i funkcije 

Stručna i naučna tela konferencija
Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
 • Član više komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izbor u istraživačka i naučna zvanja Instituta tehničkih nauka SANU 

Stručna i naučna društva 

 

Odabrane publikacije

 • Kosanović, D. Dielektrična keramika barijum‑stroncijum‑titanata; Beograd : Zadužbina Andrejević, 2021.
 • Kosanovic, D.; Labus, N.; Zivojinovic, J.; Peles-Tadic, A.; Blagojevic, V.; Pavlovic, V. Effects of Mechanical Activation on the Formation and Sintering Kinetics of Barium Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2020, 52 (4), 371–385. https://doi.org/10.2298/SOS2004371K.
 • Terzić, A.; Obradović, N.; Kosanović, D.; Stojanović, J.; Đorđević, A.; Andrić, L.; Pavlović, V. B. Effects of Mechanical-Activation and TiO2 Addition on the Behavior of Two-Step Sintered Steatite Ceramics. Ceramics International 2019, 45 (3), 3013–3022. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.120.
 • Pavlović, V. P.; Vujančević, J. D.; Mašković, P.; Ćirković, J.; Papan, J. M.; Kosanović, D.; Dramićanin, M. D.; Petrović, P. B.; Vlahović, B.; Pavlović, V. B. Structure and Enhanced Antimicrobial Activity of Mechanically Activated Nano TiO 2. J Am Ceram Soc 2019, 102 (12), 7735–7745. https://doi.org/10.1111/jace.16668.
 • Obradović, N.; Fahrenholtz, W. G.; Filipović, S.; Kosanović, D.; Dapčević, A.; Đorđević, A.; Balać, I.; Pavlović, V. B. The Effect of Mechanical Activation on Synthesis and Properties of MgAl2O4 Ceramics. Ceramics International 2019, 45 (9), 12015–12021. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.03.095.
 • Kosanović, D.; Blagojević, V. A.; Maričić, A.; Aleksić, S.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Vlahović, B. Influence of Mechanical Activation on Functional Properties of Barium Hexaferrite Ceramics. Ceramics International 2018, 44 (6), 6666–6672. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.01.078.
 • Živojinović, J.; Pavlović, V. P.; Kosanović, D.; Marković, S.; Krstić, J.; Blagojević, V. A.; Pavlović, V. B. The Influence of Mechanical Activation on Structural Evolution of Nanocrystalline SrTiO3 Powders. Journal of Alloys and Compounds 2017, 695, 863–870. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.10.159.
 • Kosanović, D.; Obradović, N.; Pavlović, V. P.; Marković, S.; Maričić, A.; Rasić, G.; Vlahović, B.; Pavlović, V. B.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on the Morphological Changes of Fe/BaTiO3 Powder. Materials Science and Engineering: B 2016, 212, 89–95. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2016.07.016.
 • Kosanović, D.; Živojinović, J.; Obradović, N.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Peleš, A.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on the Electrical Properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 Ceramics. Ceramics International 2014, 40 (8), 11883–11888. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.04.023.
 • Obradović, N.; Đorđević, N.; Filipović, S.; Nikolić, N.; Kosanović, D.; Mitrić, M.; Marković, S.; Pavlović, V. Influence of Mechanochemical Activation on the Sintering of Cordierite Ceramics in the Presence of Bi2O3 as a Functional Additive. Powder Technology 2012, 218, 157–161. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2011.12.012.